29 November 2021 09:49
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
LECZNICZA TRANSFORMACJA
Naukowcy przekszta?cili komórki w?troby w taki sposób, by jak komórki beta trzustki produkowa?y insulin?. Nast?pnie wszczepili je ma?pom choruj?cym na cukrzyc?. W przysz?o?ci chcieliby pobiera? komórki w?troby ludzi, reprogramowa? je i wstrzykiwa?. Nadal by?yby to w?asne komórki pacjenta, ryzyko odrzucenia zosta?oby wi?c ca?kowicie wyeliminowane.

Jak zauwa?a Sarah Ferber z Sheba Medical Center w Izraelu, pacjenci mog? by? dawcami w?asnej tkanki terapeutycznej. Przed 9 laty jej ekipa odkry?a, ?e gen Pdx-1 jest kluczowy dla utworzenia trzustki w czasie rozwoju embrionalnego. Na pó?niejszych etapach bada? dojrza?e komórki ludzkiej w?troby infekowano nieszkodliwym wirusem, przenosz?cym w?a?nie ten gen. Wirus nie wprowadza? go do DNA komórek, lecz wytwarza?y one kodowane przez niego bia?ko Pdx-1. Dzi?ki temu po wstrzykni?ciu zmienionych komórek organizm myszy móg? produkowa? w?asn? insulin?.

Po kilku latach Izraelczycy zdobyli wi?cej danych na temat mechanizmów dzia?ania Pdx-1. Powtórzyli eksperyment i przeanalizowali zmiany w ekspresji genów po transformacji komórek w?troby. Okaza?o si?, ?e Pdx-1 wy??cza? szereg genów zwi?zanych z dzia?aniem w?troby, uaktywniaj?c za to geny istotne dla funkcjonowania komórek beta trzustki. Zakres dzia?ania Pdx-1 to efekt roli spe?nianej przez niego podczas rozwoju p?odowego. Wtedy bowiem tkanki w?troby i trzustki wykszta?caj? si? z tej samej warstwy komórek zarodka – endodermy.

Ferber podkre?la, ?e technika sprawdza si? lepiej w odniesieniu do dziel?cych si? komórek w?troby. Podczas podzia?u chromosomy s? "ods?oni?te", co u?atwia bia?ku Pdx-1 regulacj? ekspresji genów. Naukowcy z Sheba Medical Center zidentyfikowali w w?trobie obszary, gdzie dziel?ce si? komórki s? bardziej rozpowszechnione. Wg nich, poza w?trob?, innym dobrym miejscem do umieszczenia przeszczepu jest sie? mniejsza.

Inni eksperci w?tpi?, ?e uda?o si? ca?kowicie przekszta?ci? komórki w?troby w komórki beta trzustki. Postuluj?, i? dosz?o raczej do cz??ciowego uruchomienia ich funkcji.Autor: Anna B?o?ska

?ród?o: New Scientist/kopalniawiedzy.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,433 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!