29 November 2021 19:51
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WY??CZY? CUKRZYC?
?ywy wy??cznik cukrzycy

Nowa metoda regeneracji trzustki wyleczy cukrzyc?. Wystarczy u?y? „prze??cznika” zmieniaj?cego funkcje komórek. To nadzieja dla tysi?cy ludzi cierpi?cych na cukrzyc? typu I spowodowan? uszkodzeniami produkuj?cych insulin? komórek w trzustce. Zespó? europejskich naukowców w prosty sposób przekszta?ci? komórki trzustki w tak potrzebne komórki beta niszczone w przebiegu tej choroby.

Samobój

Eksperymenty, których wyniki publikuje dzisiejsze wydanie magazynu „Cell”, prowadzone by?y na laboratoryjnych myszach.

– Musimy si? jeszcze dowiedzie? wielu rzeczy, zanim ta metoda trafi do zastosowa? klinicznych – przyznaje Patrick Collombat z Narodowego Instytutu Zdrowia i Bada? Medycznych (INSERM). Naukowcy chc? m.in. sprawdzi?, czy mechanizm zaobserwowany w organizmach myszy dzia?a równie? u ludzi. Gdyby tak by?o, lekarze zyskaliby niezwyk?? bro? w walce z cukrzyc? typu I.

Ta odmiana cukrzycy wywo?ywana jest przez uszkodzenie komórek beta znajduj?cych si? na tzw. wysepkach Langerhansa w trzustce. To w?a?nie te komórki produkuj? insulin? i gdy ich zabraknie, zaczyna równie? brakowa? insuliny. Ro?nie poziom cukru we krwi, a to skutkuje uszkodzeniami nerek, serca czy oczu.

Co najdziwniejsze, komórki beta s? niszczone przez w?asny uk?ad odporno?ciowy pacjenta. Chory do ko?ca ?ycia musi robi? sobie zastrzyki insuliny.

Najlepiej by?oby zregenerowa? uszkodzenia trzustki. Próbuje si? to robi? m.in. przeszczepami komórek macierzystych, transplantacj? cz??ci trzustki czy modyfikacjami komórek w?troby. Ale europejscy specjali?ci znale?li prostszy sposób: nauczyli si? zamienia? inne komórki trzustki w komórki beta produkuj?ce insulin?.

W opisywanych przez „Cell” eksperymentach komórki produkuj?ce insulin? powstawa?y z tzw. komórek alfa (równie? obecnych w trzustce i produkuj?cych glukagon). Aby zamieni? jedne w drugie, trzeba „tylko” uruchomi? gen o nazwie Pax4.

Produkcja na zawo?anie

W testach na zwierz?tach ten mechanizm dzia?a? ?wietnie. Komórki zaczyna?y produkowa? insulin?, organizm wyczuwa? spadek liczby komórek alfa i wytwarza? nowe. Te za? by?y zamienianie przez gen Pax4 w nowe komórki beta.

Po zastosowaniu tej nowatorskiej terapii u zwierz?t zarejestrowano a? o?miokrotnie wi?ksz? liczb? komórek beta ni? na pocz?tku. Cukrzyc? uda?o si? wyleczy?.

– To pokazuje, ?e w trzustce s? komórki, które pozwalaj? na jej regeneracj?. Nasza strategia jest dobra – nie kryje zadowolenia Ahmed Mansouri z niemieckiego Instytutu Maksa Plancka. – To nowy pomys?, ?e mo?emy u?y? tylko jednego czynnika. Wydawa?oby si?, ?e potrzeba czego? wi?cej.

Laboratoryjne zwierz?ta na pocz?tku testów chemicznie zatruto i pozbawiono wszystkich komórek beta. W normalnych warunkach zdech?yby bardzo szybko.
Ale praca nie jest jeszcze sko?czona. – Zbyt du?o komórek beta to te? nie jest dobra rzecz. Trzeba jeszcze znale?? strategi? w??czania i wy??czania Pax4 – zapowiada Mansouri.

Zamiast insuliny

Cukrzyca typu I to ok. jednej dziesi?tej wszystkich przypadków tej choroby (w Polsce 150 – 300 tys. ludzi). Najcz??ciej dotyczy osób m?odych (st?d jej dawna nazwa cukrzyca typu dzieci?cego).

Aby nie dopu?ci? do uszkodze? narz?dów, pacjenci musz? przyjmowa? insulin? z zewn?trznego ?ród?a (stosuje si? pompy insulinowe, peny i strzykawki). Nie jest to rozwi?zanie idealne, bowiem u chorych wyst?puj? cz?sto du?e wahania poziomu cukru, nie wspominaj?c nawet o dyskomforcie zwi?zanym z zastrzykami.

– Musimy znale?? lepszy sposób leczenia – mówi Collombat. – Musimy znale?? sposób na regeneracj? komórek trzustki.

?ród?o: rp.pl, 7.08.09
Autor: Piotr Ko?cielniak
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,780 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!