01 December 2021 18:30
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PRZYFASOLI? CUKRZYCY
Fasola jest jedn? z najstarszych ro?lin uprawnych. Dla wegetarian stanowi substytut mi?sa - zawiera bardzo du?o bia?ka. W ostatnich czasach fasola podbi?a rynek tym, ?e pozyskana z niej substancja pomaga w odchudzaniu. Substancja ta - fasolamina ma jednak ogromne znaczenie w medycynie - w leczeniu chorych na cukrzyc?.

Fasolamina (czasem tak?e nazywana faseolamin?) jest zwi?zkiem chemicznym o w?a?ciwo?ciach polegaj?cych na hamowaniu trawienia skrobi znajduj?cej si?, np. w ziemniakach, pieczywie, makaronie, czy ry?u. Fasolamina blokuje dzia?anie enzymu o nazwie alfa amylaza, który uczestniczy w metabolizmie w?glowodanów. Mówi?c prosto: skrobia rozk?adana jest w organizmie na cukier prosty - glukoz?. Rezerwy glukozy magazynowane s? w postaci glikogenu w mi??niach oraz w?trobie.

Je?li cz?owiek zjada wi?cej ni? potrzeba jego organizmowi, dochodzi do powstania nadwy?ki glukozy, która ?atwo przetwarzana jest na t?uszcz zapasowy czyli tkank? t?uszczow?. Fasolamina hamuj?c dzia?anie alfa amylazy zapobiega rozk?adowi cukrów - nie ulegaj? one pe?nemu strawieniu i przyswojeniu w organizmie lecz zostaj? wydalone poza ustrój. W ten sposób organizm otrzymuje mniejsz? ilo?? energii i nie powstaj? nadwy?ki energetyczne przekszta?cane nast?pnie w tkank? t?uszczow?. Ta w?a?ciwo?? znalaz?a zastosowanie w fitoterapii oty?o?ci. Wiele preparatów na odchudzanie zawiera w swoim sk?adzie w?a?nie fasolamin?, bo wspomaga ona zrzuci?, w opisany wy?ej sposób, zb?dne kilogramy.

Nasiona fasoli poza pewn? ilo?ci? fasolaminy, zawiera wiele innych substancji, takich jak pochodne guanidyny, flawonoidy, fitoaleksyny, sole magnezu, witamina C, a przede wszystkim sole chromu stanowi?ce czynnik o potencjalnym dzia?aniu przeciwcukrzycowym.

Cukrzyca, dla przypomnienia, to stan organizmu, w którym nie mo?e on w?a?ciwie wykorzysta? dostarczanego mu po?ywienia. Lekarze wyró?niaj? dwa rodzaje cukrzycy. W cukrzycy typu 1 trzustka nie wydziela insuliny lub wydziela jej zbyt ma?o, wskutek czego komórki nie mog? przyswoi? glukozy. Chorzy na cukrzyc? tego typu, musz? przyjmowa? insulin?.

W cukrzycy typu 2 trzustka wydziela insulin?, ale w sposób nieprawid?owy lub komórki organizmu cz?owieka s? oporne na jej dzia?anie (tak zwana insulinooporno??). Cz?stym objawem cukrzycy typu 2. jest hiperglikemia poposi?kowa - czyli nadmiar cukru we krwi po posi?ku. Stanowi ona te? istotn? przyczyn?, a jednocze?nie czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego (zawa?u) i zwi?kszonej ?miertelno?ci w?ród pacjentów.

Jak odkryto w?a?ciwo?ci fasolaminy?

Najpierw zaindukowano u szczurzych noworodków cukrzyc? typu 2. Badane zwierz?ta (obu p?ci) podzielono na grupy. W pierwszej z nich - m?odym szczurom podawano do?o??dkowo wyci?g z owocni fasoli, kolejnej - vehiculum w odpowiedniej obj?to?ci.

Dzia?anie przeciwcukrzycowe wyci?gu z owocni fasoli oceniono, badaj?c st??enie glukozy we krwi na czczo oraz w 2. i 4. godz. po podaniu badanych substancji oraz st??enie insuliny na czczo. W badaniach tych wykazano m.in., ?e fasolamina zmniejsza st??enie glukozy po posi?ku u szczurów chorych na cukrzyc?, zw?aszcza w efekcie jego d?ugotrwa?ego podawania.

Stwierdzono tak?e, ?e stosowanie wyci?gu z owocni fasoli redukuje w ogóle ?rednie st??enie cukru we krwi u zwierz?t chorych na cukrzyc?. Podobne wyniki uzyskano w badaniach na grupie pacjentów chorych na cukrzyc? typu 2. Nale?y jednak pami?ta?, ?e leczenie cukrzycy fasolamin?, nie sposobem na pozbycie si? choroby. Fasolamina obni?aj?c poziom cukry we krwi istotnie wp?ywa na popraw? jako?ci ?ycia chorego na cukrzyc?. Suplementacja diety preparatami zawieraj?cymi fasolamin?, a tak?e w??czenie fasoli do codziennego ?ywienia, nie zwalnia chorych z przestrzegania zasad prawid?owego ?ywienia i kontroli wydatkowanej energii o ka?dej porze dnia i nocy.

Autor: Jaros?aw Ha?aduda
?ród?o: gazeta.pl, 3.08.09
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,310 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!