04 December 2021 03:48
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
RÓWNE SZANSZE DLA WSZYSTKICH
Nowy rok szkolny za pasem a stare problemy dzieci przewlekle chorych, w tym dzieci chorych na cukrzyc? pozostaj?. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wyst?pi?o do Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o wprowadzenie regulacji dotycz?cej zasad przeprowadzania konkursów przedmiotowych uwzgl?dniaj?cych specyficzne potrzeby dzieci niepe?nosprawnych i przewlekle chorych we wszystkich typach szkó?: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy i umiej?tno?ci uczniów uzdolnionych, bez wzgl?du na ich stan zdrowia. Stres towarzysz?cy jakiejkolwiek formie egzekwowania wiedzy ma niekorzystny wp?yw na funkcjonowanie chorego dziecka. Nawet te najzdolniejsze chore przewlekle dzieci nie maj? równych szans w rywalizacji konkursowej ze zdrowymi rówie?nikami. - pisze Mariusz Masiarek, Przewodnicz?cy Zarz?du Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?

W odpowiedzi Ministerstwo skierowa?o spraw? do poszczególnych Kuratoriów O?wiaty, które opracowuj? stosowne regulaminy i zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku s? zoobowi?zane do ich og?oszenia do ko?ca wrze?nia.

Wszyscy wojewódzcy Kuratorzy w stosownych pismach otrzymali uwagi Towarzystwa dotycz?ce zapisów w regulaminach konkursowych uwzgl?dniaj?cych potrzeby dzieci przewlekle chorych. Dostosowanie warunków jest niezb?dne nie ze wzgl?du na umiej?tno?ci dzieci chorych, ale na konieczno?? wynikaj?c? z ich stanu zdrowia.

Prosimy o przesy?anie wszelkich informacji na temat przejawów dyskryminacji dzieci przewlekle chorych w placówkach o?wiatowych. Uwagi prosimy przesy?a? pod adres: biuro@mojacukrzyca.pl lub ul. M?y?ska17, 44-100 Gliwice
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,787 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!