01 December 2021 18:16
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PSZENICA POWODUJE CUKRZYC??
Nieprawid?owa reakcja uk?adu odporno?ci na bia?ka pszenicy mo?e mie? zwi?zek z rozwojem cukrzycy typu I, która pojawia si? przewa?nie w dzieci?stwie i nie jest powi?zana z oty?o?ci? czy brakiem ruchu - zaobserwowali naukowcy z Kanady. Artyku? na ten temat zamieszcza pismo "Diabetes".

Cukrzyca typu I jest zaliczana do schorze? autoimmunologicznych, tj. takich, które s? skutkiem zaburze? w pracy komórek odporno?ciowych. Normalnie, we wczesnym okresie ?ycia komórki te powinny si? nauczy? odró?nia? obce cz?steczki, nale??ce np. do bakterii czy wirusów, od w?asnych tkanek oraz substancji nieszkodliwych, obecnych m.in. w pokarmie. Czasem zdarza si? jednak, ?e komórki odporno?ci si? myl? i atakuj? w?asne tkanki, prowadz?c do rozwoju chorób autoimmunologicznych lub reaguj? nadmiernie na neutralne zwi?zki, powoduj?c alergie.

U osób chorych na cukrzyc? typu I komórki odporno?ci niszcz? komórki trzustki produkuj?ce insulin?. Jest to hormon odpowiedzialny za metabolizm glukozy - gdy go zabraknie poziom glukozy we krwi niebezpiecznie ro?nie, co mo?e powodowa? uszkodzenia narz?dów i tkanek.

Naukowcy z Uniwersytetu w Ottawie przebadali 42 pacjentów z cukrzyc? typu I i odkryli, ?e u niemal po?owy z nich komórki odporno?ci reagowa?y nieprawid?owo na bia?ka pszenicy, co objawia?o si? ich intensywnymi podzia?ami oraz wydzielaniem wi?kszych ilo?ci bia?ek prozapalnych. Reakcje na inne antygeny pokarmowe, jak bia?ko jaja kurzego, gluten (bia?ko równie? obecne w pszenicy) czy fitohemaglutynin? (w któr? obfituje czerwona fasola), nie by?y tak nasilone.

Okaza?o si? te?, ?e niemal wszyscy pacjenci, którzy mieli nieprawid?ow? reakcj? na bia?ka specyficzne dla pszenicy posiadali gen HLA-DR4 zwi?zany z ryzykiem cukrzycy typu I.

"Uk?ad odporno?ci musi znale?? idealn? równowag? tak, by skutecznie broni? organizm przed obcymi komórkami i cz?steczkami, nie uszkadzaj?c zarazem w?asnych tkanek i nie reaguj?c nadmiernie na otoczenie. Jest to szczególnie du?e wyzwanie w jelitach, dok?d z zewn?trz trafiaj? du?e ilo?ci po?ywienia i bakterii" - komentuje prowadz?cy badania dr Fraser Scott.

Jak podkre?la, najnowsza praca jego zespo?u sugeruje, ?e posiadacze niektórych genów mog? mie? wi?ksze predyspozycje do nadwra?liwo?ci na pszenic? i prawdopodobnie na inne pokarmy obecne w jelitach. Stany zapalne w uk?adzie pokarmowym mog? z kolei zak?óca? funkcjonowanie uk?adu odporno?ci i zwi?ksza? ryzyko innych zaburze? immunologicznych, jak cukrzyca typu I.

"Te obserwacje wspieraj? ide?, zgodnie z któr? jelita bior? czynny udzia? w rozwoju cukrzycy" - napisa? w odredakcyjnym komentarzu do artyku?u diabetolog dr Mikael Knip z Finlandii.

Wcze?niejsze badania dra Scotta prowadzone na zwierz?tach wykaza?y, ?e dieta pozbawiona pszenicy mo?e obni?a? ryzyko rozwoju cukrzycy typu I.

Specjalista podkre?la jednak, ?e potrzebne s? dalsze prace, aby potwierdzi? ten zwi?zek i oceni? skuteczno?? diety bez pszenicy w zapobieganiu cukrzycy I u ludzi.

Cukrzyca typu I jest znacznie rzadsza (ok. 10 razy) ni? typu II, która rozwija si? przewa?nie w ?rednim i starszym wieku i jest w du?ym stopniu zwi?zana z objadaniem si? i brakiem ruchu. Chorzy na cukrzyc? typu I musz? od razu po zdiagnozowaniu choroby otrzymywa? codzienne zastrzyki z insulin?. W leczeniu cukrzycy typu II wa?n? rol? odgrywa zmiana diety i stylu ?ycia oraz pigu?ki doustne. Z czasem jednak i ci chorzy musz? przej?? na terapi? insulin?.


?ród?o: PAP/onet.pl 2009-08-21
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,282 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!