01 December 2021 17:38
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WK?UCIA NIE ZNALAZ?Y SI? W PROJEKCIE
Szanowna Pani

Ewa Kopacz
Minister Zdrowia
WarszawaW nawi?zaniu do pisma MZ-PLW-4650-4200-48/SM/09 oraz w zwi?zku z opublikowaniem projektu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie ?wiadcze? gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne b?d?ce przedmiotami ortopedycznymi oraz ?rodki pomocnicze w imieniu krajowego ?rodowiska dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc? i ich opiekunów wyra?amy zdecydowany protest przeciwko braku przed?u?enia okresu refundacji zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych do uko?czenia 26 roku ?ycia.

Brak takiej decyzji w wi?kszo?ci przypadków powoduje rezygnacj? z terapii pomp? insulinow? przez m?odzie? chor? na cukrzyc? po uko?czeniu 18 roku ?ycia. Ci m?odzi, chorzy ludzie w ogromnej cz??ci kontynuuj? edukacj? i s? utrzymywani przez rodziców a w zwi?zku z tym nie mog? samodzielnie pokry? kosztów zwi?zanych z zakupem osprz?tu do pompy insulinowej. Pozbawienie m?odzie?y chorej na cukrzyc? finansowania przez NFZ zakupu zestawów infuzyjnych po 18 roku ?ycia mo?na wi?c uzna? za marnowanie wydawanych dotychczas na refundacj? ?rodków publicznych. Obni?enie jako?ci leczenia cukrzycy spowoduje w przysz?o?ci wyst?pienie powik?a?, których terapia b?dzie znacznie bardziej kosztowna ni? przed?u?enie refundacji.

Nale?y tutaj zaznaczy?, ?e leczenie przy pomocy pompy insulinowej jest obecnie najbardziej efektywn? form? terapii cukrzycy typu I, pozwalaj?c? na najlepsze wyrównanie choroby a w efekcie unikni?cie w przysz?o?ci wspomnianych powik?a? i w nast?pstwie nak?adów ?rodków publicznych na ich leczenie.

Jednocze?nie brak pozytywnej decyzji w sprawie omawianego rozporz?dzenia wydaje si? by? szczególnie niew?a?ciwy, maj?c na uwadze fakt rozpocz?cia przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizacji ?wiadczenia „leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej” od 2009 roku.

Pozytywna decyzja w wy?ej wymienionych kwestiach jest niezmiernie wa?na i zdecydowanie u?atwi ?ycie wielu m?odym Polakom i ich opiekunom, którzy na co dzie? zmagaj? si? z trudami jakie przynosi im cukrzyca.

Z powa?aniem

Mariusz Masiarek

Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,231 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!