04 December 2021 02:55
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SKÓRA WYLECZY CUKRZYC?
Komórki skóry lecz? cukrzyc?

Nowa nadzieja dla diabetyków. Naukowcy wyhodowali ze skóry ludzi komórki produkuj?ce insulin?

Sukces jest dzie?em specjalistów z Harvard Stem Cell Institute. Uda?o im si? przerobi? komórki skóry pobrane od pacjentów z cukrzyc? typu I na komórki beta trzustki odpowiedzialne za produkcj? insuliny. Etapem po?rednim by?y komórki macierzyste, które mo?na zamieni? w niemal dowoln? tkank? naszego cia?a. Wcze?niej podobne eksperymenty robiono wy??cznie z komórkami zwierz?t.

Szcz??cie naukowców z zespo?u Douglasa Meltona jest podwójne. Po pierwsze, skorzystali ze stosunkowo nowej techniki zmieniania doros?ych komórek w macierzyste. Do niedawna korzystano z tkanek pobieranych z ludzkich zarodków. Dlatego podobne do?wiadczenia budzi?y sprzeciw etyczny. Ten problem ju? uda?o si? naukowcom rozwi?za?. Po drugie, z powodzeniem wyhodowali z nich komórki beta. Takie same jak te, których brakuje pacjentom cierpi?cym na cukrzyc? typu I. O sprawie informuje magazyn „PNAS”.

Zwierz?ta si? nie sprawdzaj?

Opracowana przez biotechnologów z HSCI metoda nie b?dzie jednak od razu wykorzystywana do leczenia ludzi. Najpierw naukowcy u?yj? jej do stworzenia modelu powstawania i rozwoju cukrzycy typu I.

U pacjentów z tym rodzajem cukrzycy dochodzi do niszczenia przez w?asny organizm komórek beta znajduj?cych si? na tzw. wysepkach Langerhansa w trzustce. Mo?liwo?ci produkcji insuliny niezb?dnej do kontroli poziomu cukru we krwi s? wtedy bardzo ograniczone. W przypadku zaawansowanej cukrzycy tego typu konieczne jest podawanie choremu insuliny do ko?ca ?ycia.

– Ci?gle nie znamy mechanizmu, który odpowiada za t? chorob?. Nie wiemy, od których komórek ca?y proces si? zaczyna, nie wiemy, czy niektórzy ludzie s? na t? chorob? skazani, ani czy mo?emy co? zrobi?, ?eby jej zapobiega? i czy mo?emy j? odwróci? – mówi Melton.

Jak pisz? naukowcy na ?amach „PNAS”, dotychczasowe badania cukrzycy typu I opiera?y si? na modelach zwierz?cych. Ten sam zespó? wykona? podobn? operacj? na myszach dok?adnie rok temu. – Mamy wiele mysich modeli tej choroby, ale to, czego si? z nich dowiedzieli?my, nie sprawdza?o si? u cz?owieka – t?umaczy Melton. – Teraz si? dowiemy, dlaczego choruj? na to ludzie.

Pó? kroku do terapii

Produkcja komórek beta na razie nie jest zbyt wydajna – przyznaj? autorzy artyku?u. W opisywanym eksperymencie pos?u?ono si? komórkami skóry pobranymi od dwóch pacjentów w wieku 30 i 32 lat. Zainfekowano je nast?pnie wirusami, które wszczepi?y geny (SOX2, OCT4 i KLF4) przekszta?caj?ce je w komórki macierzyste (tzw. komórki iPS). Po czterech tygodniach hodowli naukowcy oddzielili te przeprogramowane komórki macierzyste od reszty i rozpocz?li przekszta?canie ich w komórki trzustki. Ostatnim krokiem by?o stwierdzenie, ?e to, co wyhodowano, rzeczywi?cie mo?e produkowa? insulin?.

Teoretycznie takie komórki s? gotowe do wszczepienia choremu cz?owiekowi. Poniewa? s? one hodowane z w?asnej skóry pacjenta, przeszczep nie zosta?by odrzucony.

Zespó? Douglasa Meltona jednak si? na to nie zdecydowa?. Dlaczego? Technika produkcji komórek macierzystych z komórek doros?ego organizmu za pomoc? wirusów jest ryzykowna. Takie przeprogramowanie mo?e doprowadzi? do powstania nowotworów. Zamiast pomóc, naukowcy by zaszkodzili. Ponadto lekarze nie usun?li przyczyny ca?ej choroby. Nowe komórki beta zosta?yby zniszczone w taki sam sposób, w jaki zosta?y zniszczone te „oryginalne”.

Powtórka na szkie?ku

Dlatego naukowcy s?dz?, ?e ta metoda najpierw zostanie wykorzystana w leczeniu pacjentów z cukrzyc? typu II. W tym przypadku nie dochodzi do ataku w?asnego organizmu na komórki produkuj?ce insulin?. Wystarczy?by zatem ich przeszczep.

A co z chorymi na cukrzyc? typu I? Melton poszukuje skutecznej terapii tej choroby ju? od 15 lat. Dla niego to sprawa osobista. Zdiagnozowano j? u jego syna Sama i córki Emmy.

„Skuteczna terapia cukrzycy typu I musi ??czy? hodowl? komórek produkuj?cych insulin? ze sposobem zapobiegania ich niszczeniu” – pisz? naukowcy z Harvard Stem Cell Institute.

Pierwszy krok zosta? ju? zrobiony – naukowcy nauczyli si? produkowa? tak potrzebn? tkank? w laboratorium. W podobny sposób chc? równie? wyhodowa? sztuczne komórki uk?adu odporno?ciowego. Jedne i drugie umieszcz? na tym samym laboratoryjnym szkie?ku i sprawdz?, dlaczego komórki beta gin?. Poniewa? oba rodzaje komórek b?d? pochodzi?y od pacjentów cierpi?cych na cukrzyc? – wraz z ca?ym ich zapisem genetycznym – naukowcy powtórz? dok?adnie to, co si? dzieje w ciele cz?owieka.

Autor: Piotr Ko?cielniak
?ród?o: Rzeczpospolita/rp.pl 3.09.2008
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,702 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!