01 December 2021 17:29
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ANALOGI BEZ REFUNDACJI
D?ugodzia?aj?ce analogi insuliny nie zostan? wpisane do projektów wykazów refundacyjnych - poinformowali PAP przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Chorzy na cukrzyc? i diabetolodzy s? rozczarowani, ?e resort wycofa? si? ze z?o?onej w lutym obietnicy refundowania leków.
Wed?ug dyrektora Biura Prasy i Promocji resortu zdrowia, Krzysztofa Suszka, na decyzj? o skre?leniu d?ugodzia?aj?cych analogów z projektów list refundacyjnych wp?yn??y "w szczególno?ci mo?liwo?ci finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia oraz doniesienia o mo?liwych dzia?aniach ubocznych stosowania jednego z d?ugodzia?aj?cych analogów insuliny".

"Na refundacj? d?ugodzia?aj?cych analogów czekamy od kiedy si? pojawi?y, czyli od oko?o siedmiu lat. Ka?dy rz?d przed wyborami obiecuje, ?e wprowadzi je na listy refundacyjne, a pó?niej nic nie robi w tej sprawie. Najgorsze jest to, ?e w tym roku 13 lutego, z okazji ?wiatowego Dnia Chorego, minister zdrowia Ewa Kopacz oraz minister Twardowski zarzekali si?, ?e analogi na pewno znajd? na listach w czerwcu czy w lipcu. Teraz okazuje si?, ?e to by?y kolejne czcze obietnice" - powiedzia? PAP prezes Polskiego Towarzystwa Diabetyków Andrzej Bauman.

Zaznaczy? zarazem, ?e Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym nie jest refundowany na jakichkolwiek zasadach ?aden d?ugodzia?aj?cy analog insuliny. Dla pacjentów, który decyduj? si? kupowa? taki lek na w?asny koszt, jest to wydatek rz?du 200-300 z?.

Jak wyja?ni? prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prof. W?adys?aw Grzeszczak, insuliny analogowe d?ugodzia?aj?ce utrzymuj? sta?e st??enie insuliny we krwi przez 24 godziny. "Nie s? one potrzebne wszystkim pacjentom. Tymi, którzy mog? na nich szczególnie zyska?, s? chorzy z cukrzyc? typu I, wyst?puj?c? przede wszystkim u dzieci i m?odzie?y oraz chorzy z cukrzyc? typu II, którzy maj? gro?ne dla zdrowia i ?ycia hipoglikemie czyli znaczne spadki poziomu cukru - w nocy lub o brzasku" - powiedzia? PAP diabetolog. Zdaniem specjalisty, nie jest to wcale taki du?y odsetek, bo ok. 10-15 proc. spo?ród 2,5 mln diabetyków w Polsce. Obecnie pacjenci ci mog? korzysta? z refundowanych d?ugodzia?aj?cych insulin ludzkich (insuliny NPH). "Ró?ni? si? one od analogów tym, ?e po ich podaniu nast?puje istotny wzrost st??enia insuliny, ale po 18 godzinach zostaje ona wyeliminowana z organizmu. Ludzk? insulin? trzeba zatem podawa? drugi raz, co pogarsza komfort ?ycia pacjentów" - wyja?ni? prof. Grzeszczak.

Profesor odniós? si? te? do pojawiaj?cych si? ostatnio w prasie doniesieniach o pewnym wzro?cie ryzyka rozwoju procesów nowotworowych przy stosowaniu jednego z d?ugodzia?aj?cych analogów insuliny. Praca na ten temat ukaza?a si? 26 czerwca na stronach internetowych pisma "Diabetologia". "Analizy przeprowadzone w Niemczech i Szwecji mog? sugerowa?, ?e stosowanie jednego z d?ugodzia?aj?cych analogów u chorych na cukrzyc? typu 2 mo?e by? zwi?zane z niewielkim wzrostem ryzyka wyst?pienia raka piersi i jelita grubego. Z drugiej strony, wyniki dwóch analiz z Wielkiej Brytanii takiego zwi?zku nie potwierdzi?y" - powiedzia? PAP prof. Grzeszczak. Podkre?li? zarazem, ?e doniesienia z Niemiec i Szwecji nie znalaz?y uznania w oczach mi?dzynarodowych agencji zajmuj?cych si? ocen? preparatów leczniczych, ich wprowadzaniem na rynek oraz wycofywaniem. Chodzi m.in. o Europejsk? Agencj? ds. Leków (EMEA), Europejskie Towarzystwo Bada? nad Cukrzyc? czy Ameryka?skie Towarzystwa Diabetologiczne. Nie widz? one uzasadnienia dla przerywania leczenia d?ugodzia?aj?cymi analogami zw?aszcza w sytuacji, gdy dzi?ki nim udaje si? dobrze kontrolowa? poziom glukozy u pacjenta.

Podobne stanowisko reprezentuj? równie? Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii. Na przyk?ad EMEA nie wnios?a ?adnych zalece? dla firm produkuj?cych te analogi o zmianie ulotki lub innych koniecznych zmianach - powiedzia? PAP prof. Grzeszczak. Agencja oceni?a natomiast, ?e badania te maj? znaczne ograniczenia metodologiczne, ?e ich wyniki s? niespójne, a na ich podstawie nie mo?na sformu?owa? wi???cych wniosków. PTD przypomina z kolei, ?e w cukrzycy typu 2 cz?sto?? wyst?powania chorób nowotworowych jest wi?ksza ni? w populacji ogólnej. "Dlatego niezwykle trudno oceni?, na ile powik?ania wyst?puj?ce w czasie choroby spowodowane s? samym schorzeniem, a na ile zastosowanymi lekami. Rozstrzygni?cie tego wa?nego problemu wymaga dalszych, dobrze zaprojektowanych bada?" - powiedzia? prof. Grzeszczak.

Jednym z g?ównych argumentów t?umacz?cych decyzj? o braku refundacji d?ugodzia?aj?cych analogów insuliny jest znaczny wzrost wydatków z bud?etu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Jednak z oblicze? przeprowadzonych w 2008 roku przez Przemys?awa Rysia oraz Magdalen? W?adysiuk, ekspertów HTA Consulting, niezale?nej firmy badawczej, która zajmuje si? analizami ekonomicznymi ró?nych metod terapii, wynika, ?e rzeczywisty wzrost wydatków by?by niewielki - oko?o 5 mln z?. "??cznie wydatki na d?ugodzia?ajace analogi prawdopodobnie wynios? ok. 30 mln z?, co zosta?o oszacowane na podstawie danych z innych krajów EU. Ale sprzeda? aktualnie refundowanych insulin spad?aby o ok. 25 mln, a zatem wydatki NFZ wzros?yby o ok. 5 mln" - wyja?ni?a W?adysiuk.

Autor: JG
?ród?o: PAP/onet.pl 3.09.2009
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,216 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!