01 December 2021 17:14
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
KONFERENCJA DIABETOLOGÓW DZICI?CYCH
Prof. dr hab. med. Ewa Otto-Buczkowska

35th annual meeting of ISPAD, September 2nd to 5th, 2009.

W dniach 2-5 wrze?nia w Lubljanie odby?o si? spotkanie diabetologów dzieci?cych z ca?ego ?wiata, w którym wzi??a udzia? tak?e grupa polskich diabetologów.
ISPAD jest to towarzystwo naukowe skupiaj?ce 762 cz?onków z 89 krajów, w tym 472 z Europy. Z Polski cz?onkami ISPAD jest 17 diabetologów dzieci?cych. Towarzystwo powsta?o z inicjatywy znanego francuskiego diabetologa profesora H. Lestradet w roku 1974 w Pary?u.


G?ównymi tematami spotkania by?a:
epidemiologia;
czynniki genetyczne le??ce u podstaw rozwoju ró?nych postaci cukrzyca;
czynniki ?rodowiskowe sprzyjaj?ce rozwojowi zaburze? metabolizmu glukozy, w tym oty?o??;
nowoczesne metody monitorowania glikemii i podawania insuliny;
profilaktyka i leczenie przewlek?ych powik?a? cukrzycy.

W cz??ci po?wi?conej epidemiologii omówione zosta?o zagadnienie wzrostu zachorowa? na cukrzyc? u dzieci i m?odzie?y. W krajach europejskich dotyczy to g?ównie cukrzycy typu 1. W Polsce u dzieci do 15 roku ?ycia w latach 1989 – 2004 stwierdzono 3-krotny wzrost zachorowa? z 5,2 do 17,2/100 000/rok. Dotyczy to zw?aszcza dzieci m?odszych, w grupie wiekowej 5- 9 lat. Do roku 2020 przewiduje si? dalszy wzrost zachorowa?. W krajach azjatyckich problemem jest g?ównie wzrost zachorowa? na cukrzyc? typu 2, co najpewniej w du?ej mierze wi??e si? ze wzrostem oty?o?ci w populacji rozwojowej.

Wiele czasu po?wi?cono omawianiu zagadnienia wyst?powania tzw cukrzyc monogenowych. S? to postaci cukrzycy wyst?puj?cych rodzinnie, uzale?nione s? od defektu w jednym genie. W Polsce tak?e rozpoznaje si? coraz wi?cej takich przypadków. Do ujawnienia si? tych postaci cz?sto dochodzi ju? w okresie niemowl?cym. Pacjenci ci wymagaj? specjalnej, bardzo skomplikowanej i kosztownej diagnostyki i odmiennego leczenia.

Du?a cz??? obrad po?wi?cona zosta?a omawianiu oty?o?ci jako czynnika zwi?kszaj?cego oporno?? na dzia?anie insuliny. Insulinooporno?? rzutuje zarówno na mo?liwo?ci metabolicznego wyrównania cukrzycy jak i na zaburzenia prowadz?ce do wyst?powania przewlek?ych powik?a?, zw?aszcza w uk?adzie sercowo-naczyniowym.
W cz??ci po?wi?conej leczeniu cukrzycy dominowa?o omawianie aktualnych mo?liwo?ci prowadzenia nowoczesnej insulinoterapii jak i omawianie perspektyw rozwoju tych nowoczesnych metod. Bardzo optymistycznie rysuj? si? mo?liwo?ci wprowadzenia tzw „p?tli zamkni?tych” tzn po??czenia ci?g?ego monitorowania glikemii z urz?dzeniami podaj?cymi insulin?. To mog?oby stworzy? warunki zbli?one do fizjologicznej pracy trzustki.

Przy tej okazji zwracano uwag?, ?e te dobre perspektywy nie dotycz? niestety wielu obszarów kuli ziemskiej, gdzie problemem jest dost?p do insuliny i do najprostszych urz?dze? s?u??cych do jej podawania. Takimi obszarami s? przede wszystkim kraje afryka?skie i niektóre kraje Ameryki Po?udniowej i Azji.

Omawiano równie? perspektywy stosowania leków wspomagaj?cych terapi? insulinow?. Wydaje si?, ?e s? to perspektywy na najbli?sze lata.

Cz??? obrad po?wi?cono równie? omawianiu dalszych perspektyw zmierzaj?cych do opracowania metod leczenia cukrzycy. Te zagadnienia pozostaj? jednak ci?gle w sferze bada? naukowych i tak te? nale?y traktowa? pojawiaj?ce si? „radosne doniesienia” o mo?liwo?ciach wyleczenia cukrzycy (patrz: Komórki skóry lecz? cukrzyc?. Rzeczpospolita/rp.pl 3.09.2008)

To ci?gle jeszcze „nie teraz”.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,189 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!