04 December 2021 03:27
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DIABETICA EXPO 2009
Prof. dr n. med. Ewa Otto-Buczkowska


W dniach 12-13 wrze?nia 2009 roku w Toruniu odby?y si?

XIII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNE
DIABETICA EXPO 2009
I VII OGÓLNOPOLSKIE FORUM PROFILAKTYKI I LECZENIA OTY?O?CI

Obrady podzielono na cz??? przeznaczon? dla pacjentów (oko?o 700 osób) oraz przeznaczon? dla lekarzy (oko?o 100 osób)

W?ród wyk?adowców byli miedzy innymi: Prof. I. Ponikowska kierownik Kliniki Balneologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytetu w Toruniu i Konsultant Krajowy w dziedzinie balneologii; Prof. W. Grzeszczak kierownik Kliniki Chorób Wewn?trznych, Diabetologii i Nefrologii ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego i Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz liczni wyk?adowcy z uniwersytetów i akademii medycznych w Kraju. Diabetologów dzieci?cych reprezentowa?am ja.

Ze strony pacjentów by? Prezes ZG Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków A. Bauman.
Obrady toczy?y si? w auli Uniwersytetu MK w Toruniu.

W?ród poruszanych tematów bardzo wiele miejsca zaj??y sprawy profilaktyki cukrzycy oraz jej powik?a?. Zwracano uwag? na alarmuj?ce narastania oty?o?ci i to ju? u dzieci i m?odzie?y, co stwarza realne zagro?enie narastania wyst?powania tak?e cukrzycy typu 2 w populacji rozwojowej. Bior?c pod uwag? równoczesny bardzo du?y wzrost zachorowa? na cukrzyce typu 1 oraz cukrzyce monogenowe, zaburzenia metabolizmu glukozy wysuwaj? si? na czo?o przewlek?ych schorze? w populacji dzieci i m?odzie?y.

W profilaktyce powik?a? cukrzycy uwag? zwracano na obecno?? tzw „wczesnej pami?ci hiperglikemicznej”. Jest to bardzo wa?ne i interesuj?ce zagadnienie. Udowodniono bowiem, ?e ogromny wp?yw na dynamik? rozwoju przewlek?ych powik?a? cukrzycy ma niedostateczne wyrównanie hiperglikemii w pierwszych latach choroby. Jest to wa?ne zw?aszcza w cukrzycy typu 2, gdzie przez wiele lat zaburzenia homeostazy glukozy pozostaj? nie rozpoznane b?d? te? lekcewa?one. Przy tej okazji pragn? po raz kolejny przypomnie?, ?e nie ma „?agodnej cukrzycy”. Ka?da hiperglikemia, nawet umiarkowane, niezale?nie od swej przyczyny nieuchronnie prowadzi do ci??kich powik?a? w uk?adzie sercowo-naczyniowym.

Bardzo interesuj?cy by? tez wyk?ad na temat powik?a? ocznych w cukrzycy z Kliniki Okulistycznej w Bydgoszczy, gdzie zwrócono uwag? na konieczno?? prowadzenia bardzo dok?adnych bada? dna oczu u chorych na cukrzyc? nawet wówczas, gdy chory nie zg?asza ?adnych zaburze? widzenia. Badania takie zdaniem autorów winny by? prowadzone w bardzo profesjonalnych i bardzo nowocze?nie wyposa?onych placówkach. Tylko bowiem wówczas mo?na wykry? najwcze?niejsze stadia retinopatii, które mo?na skutecznie leczy?. Wskazania te dotycz? równie? m?odocianych chorych.

Podkre?lano równie? znaczenie bardzo starannego, wcze?nie rozpoczynanego i skutecznie realizowanego leczenia nadci?nienia. Dotyczy to równie? m?odzie?y, u której ju? bardzo dyskretne zaburzenia ci?nienia t?tniczego krwi np. pod postaci? braku nocnego obni?enia ci?nienia (non-dipper) winny by? leczone o czym wspomina?am ju? przy innej okazji.

W cz??ci wyk?adów przeznaczonych dla pacjentów omawiano sprawy diety, aktywno?ci fizycznej, edukacji, szczepie? ochronnych i problemów psychologicznych.
Interesuj?cy wyk?ad na temat zaburze? w sferze seksualnej u chorych na cukrzyc? wyg?osi? znany seksuolog prof. Z. Lew-Starowicz.

Wszystko to mo?na podsumowa? zdaniem: „Jak najwcze?niejsze rozpoznanie i bardzo staranne leczenie zaburze? metabolicznych daje szanse na unikni?cie, a w ka?dym razie na zmniejszenie zagro?enia wyst?powaniem powik?a? przewlek?ych.”
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,749 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!