29 November 2021 20:09
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
LIST WZBUDZA EMOCJE
"Agatka, Paulinka i inni cukrzycy walcz? o analogi"

Pacjenci z cukrzyc? ?l? protesty do Ministerstwa Zdrowia. Chc? refundacji nowoczesnych insulin analogowych. W walk? zaanga?owane s? nawet dzieci.

"My, dzieci chore na cukrzyc?, protestujemy przeciwko nieumieszczeniu na li?cie leków refundowanych d?ugo dzia?aj?cych analogów insulin... Niech o tym, jaka insulina b?dzie dla nas najlepsza, decyduje lekarz w gabinecie, a nie suchy zapis na kawa?ku papieru... Wierzymy, ?e w Polsce mo?emy leczy? si? tak samo jak dzieci z innych krajów w Unii Europejskiej. Prosimy o pomoc!" - taki list dosta?a minister zdrowia Ewa Kopacz. Podpisa?y go Paulinka, Agatka, Natalia, Julia, Adrian, Szymon... W sumie kilkadziesi?cioro dzieci z ca?ej Polski, które wraz z rodzicami kilka dni temu przyjecha?y do Nowego S?cza na ogólnopolskie spotkanie stowarzysze? skupiaj?cych rodziny ma?ych diabetyków.

- Jasne, ?e ten list powsta? z inicjatywy rodziców. Mo?na nam zarzuci?, ?e gramy na emocjach, ale gdy chodzi o chore dzieci, emocje zawsze b?d?, zw?aszcza gdy kto? co? obieca, a potem s?owa nie dotrzyma - mówi Mariusz Masiarek, szef dzia?aj?cego na ?l?sku Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Oszukani czuj? si? tak?e doro?li chorzy. "Polska nadal pozostaje jedynym krajem w UE, który nie zapewnia swoim diabetykom refundacji d?ugo dzia?aj?cych analogów insuliny" - pisze na swojej stronie internetowej Polskie Towarzystwo Diabetyków.

Dlaczego chorym tak zale?y na nowym leku? Cukrzyca polega na tym, ?e trzustka przestaje produkowa? insulin?. Mo?na stymulowa? jej produkcj? poprzez podawanie tabletek lub bezpo?rednio wstrzykiwa? insulin?. Zastrzyki dost?pne w Polsce robi si? z insulin dzia?aj?cych krótko (oko?o dwóch godzin) lub d?ugo (osiem godzin). Ale zastrzyki to nie to samo, co praca zdrowej trzustki. W przypadku d?ugo dzia?aj?cych insulin poziom cukru zaczyna si? obni?a? po 20-30 min od wykonania zastrzyku, po 2-4 godzinach jest najni?szy, potem zaczyna znów wzrasta?. W przeci?gu o?miu godzin mog? si? pojawia? du?e wahania poziomu cukru, w tym tzw. niedocukrzenie. Dla chorego jest ono równie niebezpieczne jak nadmierny poziom cukru - zwi?ksza ryzyko powik?a?, uszkodzenia narz?dów, a w skrajnych przypadkach mo?e prowadzi? do ?pi?czki cukrzycowej.

Rozwi?zaniem s? w?a?nie d?ugo dzia?aj?ce analogi insuliny (LAA od Long Acting Analogues), które ca?y czas utrzymuj? w organizmie jednakowy poziom cukru. Zim? minister Ewa Kopacz i wiceminister Marek Twardowski odpowiedzialny w resorcie za polityk? lekow? obiecywali, ?e LAA znajd? si? na li?cie leków refundowanych najpó?niej latem. Ale ostatnia, marcowa nowelizacja listy spodowa?a ogromny wzrost wydatków na leki - NFZ mo?e zabrakn?? na ten cel ok. 700 mln z?. Resort opó?nia? wi?c kolejn? nowelizacj?, a? w ko?cu tydzie? temu og?osi? nowy jej projekt, bez insulin analogowych.

- Powody by?y trzy. Obliczono, ?e wprowadzenie tych leków podnios?oby wydatki na refundacj? o 30-40 mln z? rocznie. Pojawi?y si? tak?e doniesienia naukowe o tym, ?e analogi mog? mie? niebezpieczne skutki uboczne. Wreszcie Agencja Oceny Technologii Medycznych nie potwierdzi?a nadzwyczajnej efektywno?ci tych insulin - mówi Piotr Olechno, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Listu od dzieci komentowa? nie chce.

- W ci?gu ostatnich 15 lat nie pojawi? si? ?aden nowy lek na choroby przewlek?e "o nadzwyczajnej efektywno?ci", a jednak wpisywano nowe preparaty na list? refundacyjn?. Analogi znacz?co obni?aj? ryzyko i to jest du?a korzy?? dla chorych. A doniesienia o dzia?aniu rakotwórczym dotycz? tylko jednego preparatu i s? na razie s?abo udokumentowane - odpowiada prof. Krzysztof Strojek, krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii.

Zgadza si? z ministerstwem co do jednego: koszty refundacji rzeczywi?cie mog? wzrosn??. - Teoretycznie nie powinno si? tak sta?, bo wszystkie insuliny s? refundowane na tym samym poziomie. Ale kiedy analogi wejd? na list?, na pewno przejdzie na nie wielu pacjentów, którzy dzi? bior? tabletki. Dla nich b?dzie to korzystne, dla NFZ na pewno nie - przyznaje prof. Strojek.

Proponuje wyj?cie: refundowa? analogi tylko dla wybranych grup chorych, m.in. dzieci i m?odych ludzi, którzy nie maj? pomp insulinowych, oraz starszych chorych, u których szczególnie cz?sto dochodzi do drastycznych waha? poziomu cukru.

W Polsce ?yj? 2 mln chorych na cukrzyc?, z czego 10 proc. to dzieci. NFZ wydaje na refundacj? leków dla nich oko?o 1 mld z? - to prawie 13 proc. jego bud?etu na leki.


Autor: Judyta Wato?a, Katowice
?ród?o: wyborcza.pl, 2009-09-16
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,811 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!