27 Października 2020 12:03
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
ZMIEŃMY STYL ŻYCIA, A BĘDZIEMY ZDROWSI
Rz: Jakie s? standardy europejskie w edukacji na temat cukrzycy? Jakie wzory powinni?my wykorzystać?

Prof. Edwin Gale: Badałem ten temat, zanim przyjechałem do Polski, i okazuje się, że standardów nie ma. S? wytyczne odno?nie do tego, jak należy edukować, ale nie zostało to jeszcze nigdzie spisane, by można było z tego korzystać jak z ksi?żki kucharskiej, by edukacja była skuteczna. Je?li jakie? standardy istniej?, maj? one charakter krajowy, ale nie europejski. Wymagania czy wytyczne obowi?zuj?ce w jednym kraju mog? mieć inne odpowiedniki w innym kraju, dlatego bardzo trudno stworzyć jedne standardy europejskie. Ale wykorzystuj?c do?wiadczenie zwi?zane z wizyt? w Polsce, zwrócę się do Europejskiego Towarzystwa ds. Badań nad Cukrzyc? i zaproponuję prace nad stworzeniem takiego standardu.

Często pan profesor podróżuje po ?wiecie, zajmuj?c się problemami leczenia cukrzycy w różnych krajach. Jakie s? globalne problemy w leczeniu cukrzycy w krajach rozwiniętych, a jakie w rozwijaj?cych się?

W krajach rozwijaj?cych się istnieje podstawowy problem – chodzi o brak dostępu do insuliny. 50 tysięcy dzieci umiera rocznie z tego powodu. Według mnie brak leków to najczęstsza przyczyna zgonów w cukrzycy typu I w dzieciństwie. Kolejnym problemem w krajach rozwijaj?cych się jest brak uporz?dkowanej opieki diabetologicznej, któr? w zasadzie dałoby się zapewnić za niewielkie pieni?dze. Ruszyły już programy, które maj? się zaj?ć zapewnieniem podstawowej opieki zdrowotnej w biedniejszych krajach. Byłem ostatnio w Ugandzie, gdzie postanowiono uruchomić jeden z programów maj?cych zapewnić dostęp do leczenia. Z kolei w Mozambiku stworzono partnerstwo między lokalnym towarzystwem diabetologicznym a europejskimi towarzystwami, które wysyłaj? edukatorów, a ci pomagaj? i wdrażaj? programy leczenia chorych na cukrzycę. O wynikach jeszcze nie można mówić, bo programy w tych krajach trwaj? zbyt krótko, ale widać gołym okiem, że większo?ć pacjentów żyje.

Czy widać różnice w liczbie zachorowań w krajach biednych i bogatych?

Cukrzyca typu I najczę?ciej występuje w Europie albo u osób, które pochodz? z Europy. Ciekawe jest to, że dzieci imigrantów z Azji, Dalekiego Wschodu do Europy maj? podobn? zachorowalno?ć na cukrzycę typu I jak rdzenni Europejczycy. Niejako zmienia się ich epidemiologia. Natomiast cukrzyca typu II jest chorob? zwi?zan? ze względnym dobrobytem. Czyli ta choroba nie występuje często w krajach bardzo ubogich. S? też kraje, które znajduj? się w okresie przej?ciowym, wychodz? z biedy, mieszkańcy zmieniaj? styl życia, tyj? i w tej populacji obserwować będziemy coraz więcej przypadków chorych na cukrzycę typu II.

Jest profesor redaktorem naczelnym magazynu „Diabetologia”, prestiżowego czasopisma naukowego dotycz?cego badań nad cukrzyc? w Europie. Ostatnio naukowcy ostrzegali, że niektóre analogi insulin mog? pobudzać wzrost komórek rakowych. Czy pacjenci powinni się tego obawiać?

Pacjenci musz? wiedzieć, że nie s? to pewne informacje. Należy wzi?ć pod uwagę to, że osoby maj?ce duż? nadwagę wcale nie musz? chorować na cukrzycę, s? w grupie zwiększonego ryzyka zapadalno?ci na niektóre nowotwory. Mam dobr? i zł? wiadomo?ć. Okazuje się, że metformina ma cechy przeciwnowotworowe i niedawno rozpoczęto badania nad stosowaniem tego leku jako medykamentu, który miałby leczyć niektóre przypadki raka. S? już bardzo obiecuj?ce dane z obserwacji dotycz?cych zapobiegania nowotworom, je?li chodzi o metforminę. Zł? wiadomo?ci? jest to, że istniej? pewne dane mówi?ce, że osoby leczone insulin? maj? zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwory, chociaż nie s?dzimy, że winne temu jest podawanie insuliny. Przyczyna raczej leży po stronie takiego aspektu choroby, który wymaga podania insuliny. To on jest odpowiedzialny za ryzyko powstania raka. Jeżeli przyjmiemy takie informacje jako tło naszych rozważań, to ewentualna niewielka onkogenno?ć analogów insuliny zyskuje na znaczeniu. Jest to temat, którym powinni?my się bardziej zainteresować.

Pacjenci jednak się niepokoj?.

Musz? sobie zdawać sprawę, że, po pierwsze, ryzyko nie zostało udowodnione. Po drugie, wszystkie wiod?ce towarzystwa wydały o?wiadczenie, że pacjenci, którzy stosuj? te leki, powinni je nadal stosować. Trwaj? w tej chwili duże badania, które maj? przynie?ć odpowiedĽ na pytanie, czy niektóre analogi insuliny rzeczywi?cie pobudzaj? wzrost komórek rakowych.

Poza tym pacjenci powinni ufać swojemu lekarzowi prowadz?cemu. On najlepiej wie, jakie leczenie jest dla pacjenta dobre i konieczne.

Jaki jest obecny stan wiedzy i edukacji na temat cukrzycy? Na jakim poziomie jest terapia tej choroby w Europie i na ?wiecie?

Można powiedzieć, że wiemy dzisiaj, iż cukrzyca jest coraz czę?ciej występuj?c? chorob?, i jednocze?nie możemy powiedzieć, że po?ród rozpoznanej choroby u pacjentów połowa z nich mimo leczenia nie osi?ga takich parametrów, które ?wiadcz? o dobrym wyrównaniu cukrzycy. My?lę, że warto podkre?lić, iż cukrzyca to nie tylko cukier we krwi. Nie chodzi o to, aby utrzymać poziom cukru w normie. Również należy zaj?ć się układem kr?żenia, sercem. Należy monitorować ci?nienie tętnicze krwi, leczyć, gdy jest podwyższone, nie palić tytoniu, utrzymywać prawidłow? wagę. Problem, z którym borykaj? się diabetolodzy, nie polega na tym, że brakuje nam nowych leków, mamy raczej trudno?ci z wykorzystaniem naszej wiedzy i wdrożeniem jej w życie.

Jak zatem to zmienić?

Cukrzyca ma wpływ na całe społeczeństwo. Należałoby zaangażować do współpracy lekarzy, pielęgniarki, aptekarzy. Działaj?c wspólnie, jeste?my w stanie zrobić więcej.

Czego powinni?my oczekiwać, je?li chodzi o leczenie, terapie za kilka lat i w dalekiej przyszło?ci? Czy na wszystkie rozwi?zania stać nas już dzisiaj i czy stać nas będzie kiedy??

My?lę, że nigdy nie uda nam się do końca wyleczyć cukrzycy, ponieważ po czę?ci potencjał chorowania na tę chorobę dziedziczymy, a po czę?ci wynika on z naszego trybu życia. Więc nie powinni?my oczekiwać cudów, ale nauczyć się z tym żyć. Sto lat temu cukrzyca była bardzo rzadk? chorob?, dzi? jest częstsza, bo wyrosła z naszego trybu życia. W ci?gu jednego stulecia istotnie zmienił się fenotyp naszej populacji. Fenotyp to jest to, czym zarz?dzaj? geny i co możemy zobaczyć.

I tak, genów nie widać, ale widać np. twarz, któr? geny zarz?dzaj?. Geny możemy mieć wci?ż te same, ale mog? one ulegać ekspresji, zmieniaj?c nasz fenotyp. W ci?gu stu lat uro?li?my ?rednio 6 centymetrów, przytyli?my o 10 kilogramów i zmienili?my nasz tryb życia na bardziej siedz?cy. Nasi przodkowie uznaliby, że mamy dużo szczę?cia, iż możemy żyć na tyle długo, by dożyć zachorowania na cukrzycę. Oczekiwana długo?ć życia przez ostatnich 30 lat rosła o trzy miesi?ce kalendarzowe rocznie. Innymi słowy, cukrzyca jest cen?, jak? musimy zapłacić za szybki tryb życia i nasze przyjemno?ci. Warto zdać sobie sprawę z tego, że je?li jest to choroba, która podlega wpływowi ?rodowiska, to ?rodowisko jest czym?, na co mamy wpływ i to ?rodowisko możemy zmienić. Wówczas zmienimy znaczenie cukrzycy w naszym życiu. Wszystko zależy od sposobu życia, a nie od leków, które przyjmujemy. Cukrzyca typu II ma zwi?zek z naszym stylem życia, ze stylem życia całego społeczeństwa. Na przestrzeni lat dowiedzieli?my się, że nie ma co liczyć na cudowny lek. W głównej mierze styl życia ma istotny wpływ na zapobieganie chorobie.

AUTOR: Agnieszka Usiarczyk
?RÓDŁO: rp.pl, 10-09-2009

PRZECZYTAJ - DEBATA RZECZPOSPOLITEJ - EDUKOWAĆ, LECZYĆ, LICZYĆ

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,963,814 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!