04 December 2021 04:24
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ZMIE?MY STYL ?YCIA, A B?DZIEMY ZDROWSI
Rz: Jakie s? standardy europejskie w edukacji na temat cukrzycy? Jakie wzory powinni?my wykorzysta??

Prof. Edwin Gale: Bada?em ten temat, zanim przyjecha?em do Polski, i okazuje si?, ?e standardów nie ma. S? wytyczne odno?nie do tego, jak nale?y edukowa?, ale nie zosta?o to jeszcze nigdzie spisane, by mo?na by?o z tego korzysta? jak z ksi??ki kucharskiej, by edukacja by?a skuteczna. Je?li jakie? standardy istniej?, maj? one charakter krajowy, ale nie europejski. Wymagania czy wytyczne obowi?zuj?ce w jednym kraju mog? mie? inne odpowiedniki w innym kraju, dlatego bardzo trudno stworzy? jedne standardy europejskie. Ale wykorzystuj?c do?wiadczenie zwi?zane z wizyt? w Polsce, zwróc? si? do Europejskiego Towarzystwa ds. Bada? nad Cukrzyc? i zaproponuj? prace nad stworzeniem takiego standardu.

Cz?sto pan profesor podró?uje po ?wiecie, zajmuj?c si? problemami leczenia cukrzycy w ró?nych krajach. Jakie s? globalne problemy w leczeniu cukrzycy w krajach rozwini?tych, a jakie w rozwijaj?cych si??

W krajach rozwijaj?cych si? istnieje podstawowy problem – chodzi o brak dost?pu do insuliny. 50 tysi?cy dzieci umiera rocznie z tego powodu. Wed?ug mnie brak leków to najcz?stsza przyczyna zgonów w cukrzycy typu I w dzieci?stwie. Kolejnym problemem w krajach rozwijaj?cych si? jest brak uporz?dkowanej opieki diabetologicznej, któr? w zasadzie da?oby si? zapewni? za niewielkie pieni?dze. Ruszy?y ju? programy, które maj? si? zaj?? zapewnieniem podstawowej opieki zdrowotnej w biedniejszych krajach. By?em ostatnio w Ugandzie, gdzie postanowiono uruchomi? jeden z programów maj?cych zapewni? dost?p do leczenia. Z kolei w Mozambiku stworzono partnerstwo mi?dzy lokalnym towarzystwem diabetologicznym a europejskimi towarzystwami, które wysy?aj? edukatorów, a ci pomagaj? i wdra?aj? programy leczenia chorych na cukrzyc?. O wynikach jeszcze nie mo?na mówi?, bo programy w tych krajach trwaj? zbyt krótko, ale wida? go?ym okiem, ?e wi?kszo?? pacjentów ?yje.

Czy wida? ró?nice w liczbie zachorowa? w krajach biednych i bogatych?

Cukrzyca typu I najcz??ciej wyst?puje w Europie albo u osób, które pochodz? z Europy. Ciekawe jest to, ?e dzieci imigrantów z Azji, Dalekiego Wschodu do Europy maj? podobn? zachorowalno?? na cukrzyc? typu I jak rdzenni Europejczycy. Niejako zmienia si? ich epidemiologia. Natomiast cukrzyca typu II jest chorob? zwi?zan? ze wzgl?dnym dobrobytem. Czyli ta choroba nie wyst?puje cz?sto w krajach bardzo ubogich. S? te? kraje, które znajduj? si? w okresie przej?ciowym, wychodz? z biedy, mieszka?cy zmieniaj? styl ?ycia, tyj? i w tej populacji obserwowa? b?dziemy coraz wi?cej przypadków chorych na cukrzyc? typu II.

Jest profesor redaktorem naczelnym magazynu „Diabetologia”, presti?owego czasopisma naukowego dotycz?cego bada? nad cukrzyc? w Europie. Ostatnio naukowcy ostrzegali, ?e niektóre analogi insulin mog? pobudza? wzrost komórek rakowych. Czy pacjenci powinni si? tego obawia??

Pacjenci musz? wiedzie?, ?e nie s? to pewne informacje. Nale?y wzi?? pod uwag? to, ?e osoby maj?ce du?? nadwag? wcale nie musz? chorowa? na cukrzyc?, s? w grupie zwi?kszonego ryzyka zapadalno?ci na niektóre nowotwory. Mam dobr? i z?? wiadomo??. Okazuje si?, ?e metformina ma cechy przeciwnowotworowe i niedawno rozpocz?to badania nad stosowaniem tego leku jako medykamentu, który mia?by leczy? niektóre przypadki raka. S? ju? bardzo obiecuj?ce dane z obserwacji dotycz?cych zapobiegania nowotworom, je?li chodzi o metformin?. Z?? wiadomo?ci? jest to, ?e istniej? pewne dane mówi?ce, ?e osoby leczone insulin? maj? zwi?kszone ryzyko zachorowania na nowotwory, chocia? nie s?dzimy, ?e winne temu jest podawanie insuliny. Przyczyna raczej le?y po stronie takiego aspektu choroby, który wymaga podania insuliny. To on jest odpowiedzialny za ryzyko powstania raka. Je?eli przyjmiemy takie informacje jako t?o naszych rozwa?a?, to ewentualna niewielka onkogenno?? analogów insuliny zyskuje na znaczeniu. Jest to temat, którym powinni?my si? bardziej zainteresowa?.

Pacjenci jednak si? niepokoj?.

Musz? sobie zdawa? spraw?, ?e, po pierwsze, ryzyko nie zosta?o udowodnione. Po drugie, wszystkie wiod?ce towarzystwa wyda?y o?wiadczenie, ?e pacjenci, którzy stosuj? te leki, powinni je nadal stosowa?. Trwaj? w tej chwili du?e badania, które maj? przynie?? odpowied? na pytanie, czy niektóre analogi insuliny rzeczywi?cie pobudzaj? wzrost komórek rakowych.

Poza tym pacjenci powinni ufa? swojemu lekarzowi prowadz?cemu. On najlepiej wie, jakie leczenie jest dla pacjenta dobre i konieczne.

Jaki jest obecny stan wiedzy i edukacji na temat cukrzycy? Na jakim poziomie jest terapia tej choroby w Europie i na ?wiecie?

Mo?na powiedzie?, ?e wiemy dzisiaj, i? cukrzyca jest coraz cz??ciej wyst?puj?c? chorob?, i jednocze?nie mo?emy powiedzie?, ?e po?ród rozpoznanej choroby u pacjentów po?owa z nich mimo leczenia nie osi?ga takich parametrów, które ?wiadcz? o dobrym wyrównaniu cukrzycy. My?l?, ?e warto podkre?li?, i? cukrzyca to nie tylko cukier we krwi. Nie chodzi o to, aby utrzyma? poziom cukru w normie. Równie? nale?y zaj?? si? uk?adem kr??enia, sercem. Nale?y monitorowa? ci?nienie t?tnicze krwi, leczy?, gdy jest podwy?szone, nie pali? tytoniu, utrzymywa? prawid?ow? wag?. Problem, z którym borykaj? si? diabetolodzy, nie polega na tym, ?e brakuje nam nowych leków, mamy raczej trudno?ci z wykorzystaniem naszej wiedzy i wdro?eniem jej w ?ycie.

Jak zatem to zmieni??

Cukrzyca ma wp?yw na ca?e spo?ecze?stwo. Nale?a?oby zaanga?owa? do wspó?pracy lekarzy, piel?gniarki, aptekarzy. Dzia?aj?c wspólnie, jeste?my w stanie zrobi? wi?cej.

Czego powinni?my oczekiwa?, je?li chodzi o leczenie, terapie za kilka lat i w dalekiej przysz?o?ci? Czy na wszystkie rozwi?zania sta? nas ju? dzisiaj i czy sta? nas b?dzie kiedy??

My?l?, ?e nigdy nie uda nam si? do ko?ca wyleczy? cukrzycy, poniewa? po cz??ci potencja? chorowania na t? chorob? dziedziczymy, a po cz??ci wynika on z naszego trybu ?ycia. Wi?c nie powinni?my oczekiwa? cudów, ale nauczy? si? z tym ?y?. Sto lat temu cukrzyca by?a bardzo rzadk? chorob?, dzi? jest cz?stsza, bo wyros?a z naszego trybu ?ycia. W ci?gu jednego stulecia istotnie zmieni? si? fenotyp naszej populacji. Fenotyp to jest to, czym zarz?dzaj? geny i co mo?emy zobaczy?.

I tak, genów nie wida?, ale wida? np. twarz, któr? geny zarz?dzaj?. Geny mo?emy mie? wci?? te same, ale mog? one ulega? ekspresji, zmieniaj?c nasz fenotyp. W ci?gu stu lat uro?li?my ?rednio 6 centymetrów, przytyli?my o 10 kilogramów i zmienili?my nasz tryb ?ycia na bardziej siedz?cy. Nasi przodkowie uznaliby, ?e mamy du?o szcz??cia, i? mo?emy ?y? na tyle d?ugo, by do?y? zachorowania na cukrzyc?. Oczekiwana d?ugo?? ?ycia przez ostatnich 30 lat ros?a o trzy miesi?ce kalendarzowe rocznie. Innymi s?owy, cukrzyca jest cen?, jak? musimy zap?aci? za szybki tryb ?ycia i nasze przyjemno?ci. Warto zda? sobie spraw? z tego, ?e je?li jest to choroba, która podlega wp?ywowi ?rodowiska, to ?rodowisko jest czym?, na co mamy wp?yw i to ?rodowisko mo?emy zmieni?. Wówczas zmienimy znaczenie cukrzycy w naszym ?yciu. Wszystko zale?y od sposobu ?ycia, a nie od leków, które przyjmujemy. Cukrzyca typu II ma zwi?zek z naszym stylem ?ycia, ze stylem ?ycia ca?ego spo?ecze?stwa. Na przestrzeni lat dowiedzieli?my si?, ?e nie ma co liczy? na cudowny lek. W g?ównej mierze styl ?ycia ma istotny wp?yw na zapobieganie chorobie.

AUTOR: Agnieszka Usiarczyk
?RÓD?O: rp.pl, 10-09-2009

PRZECZYTAJ - DEBATA RZECZPOSPOLITEJ - EDUKOWA?, LECZY?, LICZY?

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,858 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!