04 December 2021 03:29
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PRAWDY I MITY O CUKRZYCY
Termin „diabetes mellitus” pochodzi z j?zyka ?aci?skiego i w bezpo?rednim t?umaczeniu oznacza „s?odki mocz” – jest on jednym z objawów wysokiego st??enia glukozy we krwi.

Ka?dy cz?owiek ma we krwi pewn? ilo?? glukozy – potrzebuje jej, by funkcjonowa? prawid?owo. Kiedy glukozy we krwi jest za du?o, organizm nie funkcjonuje w sposób optymalny. Takie nieprawid?owo?ci wyst?puj? m.in. u osób z cukrzyc?. Przyczyny tej choroby s? bardzo z?o?one i nie do ko?ca wyja?nione. Wiadomo jednak, ?e zaburzenia metabolizmu glukozy wynikaj? z bezwzgl?dnego lub wzgl?dnego niedoboru hormonu, który steruje przemianami glukozy. Hormon ten to wytwarzana w trzustce insulina. U osób chorych na cukrzyc? mo?e by? jej za ma?o. Mimo ?e nie do ko?ca wiadomo, dlaczego niektóre osoby choruj? na cukrzyc?, wiadomo na pewno, ?e cukrzyca nie jest zara?liwa. Nie mo?na si? ni? zarazi? tak jak katarem czy gryp?. Wydaje si?, ?e istnieje powi?zanie genetyczne zwi?zane z cukrzyc?, szczególnie je?li chodzi o typ 2. Pewn? rol? odgrywa te? styl ?ycia.

1. Cukrzyc? mo?na si? zarazi?.

NIE! Mimo ?e nie do ko?ca wiadomo, dlaczego niektóre osoby choruj? na cukrzyc?, wiadomo na pewno, ?e cukrzyca nie jest zara?liwa. Nie mo?na si? ni? zarazi? tak jak katarem czy gryp?. Wydaje si?, ?e istnieje powi?zanie genetyczne zwi?zane z cukrzyc?, szczególnie je?li chodzi o typ 2. Pewn? rol? odgrywa te? styl ?ycia. Osoby z nadwag?, które nie prowadz? aktywnego trybu ?ycia, na pewno s? bardziej nara?one.

2. Ludzie z cukrzyc? nie mog? je?? s?odyczy ani czekolady.

S?odycze i desery mog? by? spo?ywane przez osoby z cukrzyc?, je?eli s? cz??ci? zdrowej diety lub po??czone z ?wiczeniami fizycznymi. S?odycze nie s? zakazane diabetykom bardziej ni? ludziom zdrowym.

3. Jedzenie zbyt du?ej ilo?ci cukru powoduje cukrzyc?.


Oczywi?cie, ?e NIE! Cukrzyca jest powodowana kombinacj? czynników genetycznych i stylu ?ycia. Nadwaga zwi?ksza ryzyko wyst?pienia cukrzycy typu 2. Je?eli w twojej rodzinie by?y przypadki cukrzycy, przestrzeganie zdrowej diety oraz regularne ?wiczenia fizyczne s? zalecane, aby utrzyma? odpowiedni? wag? cia?a.

4. Ludzie z cukrzyc? powinni je?? specjalne posi?ki dla diabetyków.


Zdrowa dieta diabetyka jest taka sama jak zdrowego cz?owieka: o niskiej zawarto?ci t?uszczów (szczególnie tych nasyconych i kwasów t?uszczowych typu trans znajduj?cych si? w produktach przetworzonych), z umiarkowan? ilo?ci? soli i cukru, z posi?kami opartymi na pe?noziarnistych produktach, warzywach oraz owocach. „Diabetyczne” i „dietetyczne” wersje produktów nie przynosz? ?adnych korzy?ci. W dalszym ci?gu podnosz? poziom cukru we krwi, s? zazwyczaj dro?sze, mog? tak?e wywo?a? biegunk?, je?li zawieraj? s?odziki, których dany organizm nie toleruje.

5. Je?eli masz cukrzyc?, powiniene? je?? tylko ma?e ilo?ci produktów bogatych w skrobi?, takich jak pieczywo, ziemniaki i makarony.

Produkty bogate w skrobi? s? cz??ci? zdrowej diety. To, co jest istotne, to wielko?? porcji. Pieczywo pe?noziarniste, p?atki zbo?owe, makaron, ry? i warzywa o du?ej zawarto?ci skrobi (takie jak ziemniaki, groszek czy kukurydza) mog? by? cz??ci? posi?ku lub przek?ski. Kluczow? spraw? jest porcja. Dla wi?kszo?ci osób z cukrzyc? trzy – cztery porcje ?ywno?ci zawieraj?cej w?glowodany b?d? odpowiednie. Produkty z pe?nego ziarna i bogate w skrobi? s? dobrym ?ród?em b?onnika, który ma pozytywny wp?yw na trawienie i usprawnia prac? jelit.

6. Ludzie z cukrzyc? s? bardziej podatni na przezi?bienia i inne choroby.

NIE! Je?li masz cukrzyc?, wcale nie jeste? bardziej podatny na przezi?bienie czy inn? chorob?. Jednak zaleca si?, aby osoby chore na cukrzyc? szczepi?y si? przeciwko grypie. A to dlatego, ?e jakakolwiek infekcja ma negatywny wp?yw na kontrol? cukru we krwi, co zwi?ksza ryzyko wyst?pienia hiperglikemii, a u osób z cukrzyc? typu 1 zwi?ksza te? prawdopodobie?stwo kwasicy ketonowej.

7. Insulina powoduje mia?d?yc? i wysokie ci?nienie.

NIE, insulina nie powoduje mia?d?ycy. Istniej? laboratoryjne dowody, ?e mo?e imitowa? niektóre z wczesnych procesów powi?zanych z mia?d?yc?. Dlatego niektórzy lekarze obawiaj? si?, ?e insulina mo?e si? przyczyni? do podwy?szenia ci?nienia krwi oraz twardnienia naczy? krwiono?nych. Ale tak nie jest!

8. Insulina powoduje tycie, a poniewa? oty?o?? ma niekorzystny wp?yw na organizm, nie powinno si? jej przyjmowa?.

Ró?ne badania pokaza?y, ?e korzy?ci z kontroli glukozy oraz przyjmowania insuliny daleko przewy?szaj? ryzyko tycia.

9. Owoce s? zdrowym po?ywieniem. Dlatego mo?esz ich je??, ile chcesz.

Owoce zawieraj? b?onnik oraz du?o witamin i minera?ów. Poniewa? zawieraj? te? w?glowodany, nale?y je uwzgl?dni? w planie posi?ków. Porozmawiaj ze swoim dietetykiem na temat ilo?ci oraz cz?stotliwo?ci i rodzajów owoców, które powiniene? je??.

10. Nie musisz niczego zmienia? w kontroli cukrzycy, je?li warto?? hemoglobiny glikowanej (HbA1c) nie jest wy?sza ni? 8 proc.

Im lepsza kontrola cukru we krwi, tym mniejsze ryzyko powik?a? wynikaj?cych z cukrzycy. Warto?? HbA1c oko?o 7 proc. nie oznacza dobrej kontroli. Celem jest osi?gni?cie warto?ci poni?ej 7 proc. Im twój wynik HbA1c jest bli?szy warto?ci u zdrowego cz?owieka (poni?ej 6 proc.), tym mniejsze prawdopodobie?stwo powik?a?. Jednak wzrasta wtedy ryzyko hipoglikemii, szczególnie przy cukrzycy typu 1. Porozmawiaj z lekarzem lub kim? z zespo?u medycznego, jaki wynik HbA1c jest dla ciebie najodpowiedniejszy.

artyku? na podstawie: www.diabetes.org/diabetes-myths.jsp.

?ród?o: rp.pl, 11.09.09
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,752 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!