09 December 2021 03:57
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
S?ODKI WIEDE?
Prof. dr hab. med. Ewa Otto-Buczkowska

Kongres EASD (The European Association for the Study of Diabetes) 2009


W dniach 29 wrze?nia do 2 pa?dziernika br odby? si? w Wiedniu kongres europejskiego towarzystwa bada? nad cukrzyc?. Obrady odbywa?y si? w imponuj?cym ogromnym centrum kongresowym w 10 ró?nej wielko?ci salach konferencyjnych. Przyjecha?o kilkana?cie tysi?cy diabetologów z ca?ego ?wiata. Wyg?oszonych zosta?o 252 referatów oraz przedstawionych 1115 posterów.

Wielkie zainteresowanie budzi?y 4 wyk?ady wyg?oszone przez specjalnie wyró?nionych ?wiatowej s?awy diabetologów prof. G. Perseghina z W?och (po?wi?cony mechanizmom insulinooporno?ci), prof. P-H. Groopa z Finlandii (na temat nefropatii), prof. B. Thorensa ze Szwajcarii (na temat funkcji komorek trzustki w procesach glukoregulacji) oraz prof. O. Pedersena z Danii (na temat powik?am naczyniowych i ich profilaktyki). W odró?nieniu od kongresu, który odby? si? wcze?niej w Lubljanie i po?wi?cony by? g?ównie cukrzycy typu 1 ten dotyczy? g?ównie cukrzycy typu 2, ale nie tylko.

Omawianych by?o wiele najnowszych bada? nad patogenez? cukrzycy, mechanizmom prowadz?cym do insulinooporno?ci oraz do powik?a? przewlek?ych. Wiele miejsca po?wi?cono równie? zagadnieniom praktycznym zwi?zanym z profilaktyk? i leczeniem. Wiele uwagi po?wi?cono nowoczesnemu leczeniu dietetycznemu, omawiano wiele nowych wskaza? w tym zakresie, szczególnie dotycz?cych bardzo restrykcyjnych ogranicze? w?glowodanów w diecie chorych na cukrzyc?.

Szczególnie interesuj?ce z punktu widzenia diabetologii dzieci?cej by?y prace po?wi?cone badaniom nad zastosowaniem „p?tli zamkni?tej” w insulinoterapii. Wiele uwagi po?wi?cono równie? badaniom dotycz?cym modyfikacjom genetycznym i immunologicznym modulacjom zmierzaj?cym do spowolnienia destrukcji komorek β u m?odocianych chorych ze ?wie?o rozpoznan? cukrzyc?. Bardzo interesuj?ce by?y tak?e sesje po?wi?cone hormonom inkretynowym i ich zastosowaniu w leczeniu wspomagaj?cym w cukrzycy. Wydaje si?, ?e jest to bardzo realna bro? w walce o popraw? metabolicznego wyrównania u chorych z cukrzyc? typu 2, ale tak?e we wspomaganiu terapii insulinowej w cukrzycy typu 1.

www.easd.org
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,402 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!