09 December 2021 02:19
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DIETA CHOREGO NA CUKRZYC?
Zdrowe od?ywianie pomo?e kontrolowa? poziom glukozy

W diecie chorego na cukrzyc? najwa?niejsza jest jako?? posi?ków, ich ilo?? i rozk?ad w ci?gu dnia. Lekarze podkre?laj?, ?e bez przestrzegania zasad zdrowego ?ywienia nie ma sukcesu w leczeniu cukrzycy. Jad?ospis na ca?e ?ycie powinien u?o?y? dietetyk.

Dieta chorego nie musi polega? wy??cznie na ograniczeniach i wyrzeczeniach. Powinna dostarcza? niezb?dnych sk?adników od?ywczych, energii i zaspokaja? g?ód. W?a?ciwie dopasowana poprawia samopoczucie, bo reguluje poziom glikemii, u?atwia dzia?anie leków hipoglikemizuj?cych, zapobiega hipoglikemii. Gdy dowiemy si? o chorobie, powinni?my skorzysta? z porad dietetyka, który pomo?e w opracowaniu menu. Plan posi?ków nale?y dostosowa? do indywidualnego trybu ?ycia diabetyka. Zalecenia dietetyczne mog? by? ró?ne dla chorych na cukrzyc? typu 1 i 2. Ci pierwsi (zazwyczaj szczupli) powinni unika? spo?ywania w?glowodanów prostych. W cukrzycy typu 2 (cz?sto przebiegaj?cej z oty?o?ci?) dieta powinna równie? umo?liwia? osi?gni?cie lub utrzymanie prawid?owej masy cia?a. ?ywienie w cukrzycy jest podobne do zasad racjonalnego od?ywiania osób zdrowych.

Lekko i ró?norodnie

Dieta chorego na cukrzyc?, tak samo jak ka?dego innego cz?owieka, powinna by? urozmaicona i lekkostrawna oraz przede wszystkim zdrowa. – Zdrowe jedzenie zawiera ma?o t?uszczu (ok. 30 proc. ogólnego zapotrzebowania energetycznego), du?o w?glowodanów (50 – 60 proc.), bia?ko (10 – 15 proc.) oraz b?onnik, witaminy i minera?y – mówi dr n. med. Pawe? Lu?niak, adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewn?trznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista diabetolog. Ograniczenia diety cukrzycowej dotycz? spo?ywania cukrów prostych obecnych w s?odyczach i owocach, gdy? ich konsumpcja prowadzi do wzrostu poziomu glukozy we krwi, nie nale?y tak?e je?? t?uszczów nasyconych, pi? alkoholu. Osoby z nadci?nieniem t?tniczym powinny ograniczy? spo?ycie soli kuchennej, a te z niewydolno?ci? nerek zredukowa? spo?ycie bia?ka. Ograniczy? nale?y tak?e t?uste mleko i mas?o, smalec, jogurty z du?? zawarto?ci? t?uszczu, mi?so wieprzowe i podroby. T?uszcze zwierz?ce mo?na zast?pi? ro?linnymi, ale w niewielkiej ilo?ci, np. olejem. Posi?ki nie mog? powodowa? du?ych waha? st??enia glukozy we krwi. Aby temu zapobiec, dietetyk uk?ada menu na podstawie wymienników w?glowodanowych. Jeden wymiennik w?glowodanowy (1 WW) to produkt spo?ywczy wyra?ony w gramach, który zawiera 10 g w?glowodanów przyswajalnych przez organizm, co odpowiada 10 g czystego cukru. Oznacza to, ?e po zjedzeniu takiej porcji poziom cukru we krwi ro?nie tak jak po spo?yciu 10 g cukru. Lekarz diabetolog okre?li, z ilu wymienników w?glowodanowych powinny si? sk?ada? poszczególne posi?ki.

Cz?sto i regularnie, ale ma?o

W leczeniu dietetycznym bardzo wa?ne jest jedzenie o sta?ych porach. Cukrzyk wstrzykuj?cy insulin? powinien spo?ywa? nawet pi?? – sze?? posi?ków dziennie. Zalecana ich liczba zale?y od rodzaju stosowanej insuliny i trybu ?ycia. Porcje powinny by? ma?e. W cukrzycy typu 2, leczonej doustnymi lekami hipoglikemizuj?cymi, cz?sto?? podawanych posi?ków jest zwykle mniejsza. Bardzo istotne jest tak?e to, w jaki sposób dania s? przygotowywane. Im mniej przetworzone, tym lepiej – maj? przy tym wi?ksz? warto?? od?ywcz?. Zaleca si? gotowanie w wodzie, na parze, grillowanie lub pieczenie w folii aluminiowej i duszenie. Niewskazane s? potrawy sma?one i odsma?ane. Warzywa i produkty zbo?owe najlepiej gotowa? na pó?twardo, gdy? rozgotowane szybciej podnosz? poziom glukozy we krwi. Jarzyny i owoce najlepiej je?? na surowo. Osoby, które przestrzegaj? diety, uprawiaj? sport i kontroluj? mas? cia?a, s? na dobrej drodze do osi?gni?cia sukcesu w leczeniu. Oczywi?cie raz na jaki? czas mo?na sobie pozwoli? na ma?? przyjemno?? i zje?? na przyk?ad co? s?odkiego, ale nale?y pami?ta?, ?e wtedy poziom cukru wzrasta. Mo?e to wymaga? dodatkowej dawki leku przeciwcukrzycowego.

W ci?g?ym ruchu

Oprócz przestrzegania diety chorzy na cukrzyc? powinni w miar? swoich potrzeb uprawia? sport. Wysi?ek fizyczny zmniejsza zapotrzebowanie na insulin?. – U chorego na cukrzyc? typu 2 po??czenie zdrowej diety ze sportem mo?e by? wystarczaj?c? metod? leczenia – mówi dr Lu?niak. Wysi?ek fizyczny powinien by? dostosowany do wieku i kondycji pacjenta. Preferowanymi formami wysi?ku s? te, w których pracuje jak najwi?ksza ilo?? mi??ni. Zaleca si? spacery, jogging, p?ywanie i jazd? na rowerze. Najwi?ksz? korzy?? daj? wysi?ki regularne (codziennie po ok. 30 minut). Nale?y unika? wysi?ków d?ugotrwa?ych, bardzo intensywnych, wi???cych si? z du?? ilo?ci? urazów. Zdecydowanie przeciwwskazane s? podnoszenie ci??arów, kulturystyka czy dosy? popularne ostatnio nurkowanie.

Co je??, a czego unika?

Zaleca si? pieczywo gruboziarniste, kasze, soj?, otr?by, ry?, makarony, mleko chude, chudy ser bia?y, jogurt, oleje ro?linne, jarzyny, owoce. Codziennie powinno si? je?? oko?o 0,5 kg warzyw, w szczególno?ci: pomidory, ogórki, sa?at? zielon?, kapust? peki?sk?, kapust? kiszon?, kalafiora, kalarep?, cebul?, rzodkiewk?, papryk?, szparagi. Owoce nale?y spo?ywa? w ma?ych porcjach (oko?o 300 g dziennie) po posi?kach. Polecane s? grejpfruty i jab?ka. Niewskazane natomiast banany i winogrona, bo maj? bardzo du?o cukru i szybko zwi?kszaj? poziom glukozy. Oprócz tego mo?na sobie pozwoli? na jaja (dwa tygodniowo), chude mi?sa (np. ciel?cina, indyk, królik, dziczyzna), niektóre gatunki ryb, np. dorsz, mintaj, pstr?g, szczupak, sielawa, mi?kkie margaryny. Chory na cukrzyc? powinien unika? w?glowodanów prostych, a najlepiej ca?kowicie je wyeliminowa?. Nale?y ograniczy? bia?e pieczywo, roso?y mi?sne i wszelkie wywary z mi?sa i ko?ci, t?uszcz wieprzowy oraz t?uste czerwone mi?so, w?dzone ryby, t?uste, s?one w?dliny, konserwy mi?sne, pasztety i marynaty. Nale?y te? unika? pokarmów s?odkich: ciast, tortów, cukierków, czekolady, a tak?e orzechów, fig, d?emów. Alkohol, kawa, mocna herbata dozwolone s? tylko w minimalnych ilo?ciach.


AUTOR:a.u.
?RÓD?O: rp.pl 10-09-2009
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,253 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!