01 December 2021 17:43
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
Z?E NAWYKI GIMNAZJALISTÓW
Ani zdrowi, ani zadowoleni

Uprawiaj? sport, ale tylko na wuefie. Jedz? obiady, ale bez surówek. Wci?? si? odchudzaj? i maj? problemy zdrowotne


„Rz” dotar?a do wst?pnych wyników najwi?kszego badania zdrowia i zwyczajów gimnazjalistów, jakie dot?d przeprowadzono. Zleci? je G?ówny Inspektorat Sanitarny, a uczestniczy?o w nich 12 tysi?cy nastolatków.

Czego dowiedzieli?my si? o dzieciach? Przede wszystkim, ?e wa?ny jest dla nich wygl?d.

Szczup?y dla sukcesu i wolno?ci

Co trzeci nastolatek przyznaje, ?e si? kiedy? odchudza?. 40 proc. chcia?oby mniej wa?y?. Tyle samo boi si? przyty?. I rzeczywista nadwaga nie ma tu nic do rzeczy: dzieci naprawd? oty?e cz?sto postrzegaj? swoj? sylwetk? jako prawid?ow?. Te szczup?e s? przekonane, ?e powinny wa?y? mniej. I w tych b??dnych opiniach utwierdzaj? ich rodzice.

Zdaniem psychologów dane s? alarmuj?ce i mog? ?wiadczy? o rosn?cym zagro?eniu anoreksj? i zaburzeniami od?ywiania w?ród m?odych ludzi. – Specjali?ci s? sk?onni wi?za? anoreksj? z rosn?cym poziomem zniewolenia dzieci, które coraz cz??ciej maj? coraz wi?cej obowi?zków i musz? bardzo wiele. To je przerasta, ale zaczynaj? rozumie?, ?e musz? robi? to, co si? od nich wymaga, by co? osi?gn??. Terenem wolno?ci, na którym nikt im nie b?dzie niczego narzuca?, jest dla nich cia?o – twierdzi prof. Katarzyna Popio?ek, psycholog z SWPS.

Okres dorastania to czas, kiedy m?ody cz?owiek zaczyna budowa? obraz siebie. Dr Anna Brytek-Matera, psycholog z Uniwersytetu ?l?skiego, która w innym badaniu sprawdza?a, jaki stosunek do cia?a i wizerunku maj? 18-latki, mówi: – Niemal wszystkie dziewcz?ta w wieku 18 lat chcia?y schudn??, niemal wszyscy ch?opcy chcieli by? bardziej muskularni. Dziewcz?ta uto?samia?y szczup?? sylwetk? z sukcesem, ch?opcy muskularne cia?o z m?sko?ci?. Realna ocena wizerunku w?asnego cia?a w badanych grupach okaza?a si? nieadekwatna do rzeczywistego wygl?du.

– Zaczynamy traktowa? cz?owieka jak obrazek, który te? powinien by? bardzo ?adny – dodaje prof. Popio?ek.

Do tego dochodzi stres: tylko 7 proc. gimnazjalistów deklaruje, ?e nie stresuje si? nigdy. Pozostali zestresowani s? bardzo cz?sto (15 proc.) lub cz?sto (29 proc.). Po?owa przyznaje, ?e bywa zdenerwowana.

Sa?atka dla rodziny


Z bada? wynika, ?e niedo?ywiony jest niemal co dziesi?ty gimnazjalista. Ale rodzice s? tego cz?sto nie?wiadomi. – Dzieci, które ograniczaj? sobie jedzenie, doskonale potrafi? to ukrywa? – mówi prof. Popio?ek. – Przygotowuj? dla rodziny sa?atki, kupuj? jakie? ciekawe produkty. Trzeba bardzo wnikliwie przyjrze? si? dziecku, by wykry? moment, kiedy zaczyna wpada? w sid?a anoreksji. Sygna?em jest to, ?e dziecko przestaje nam towarzyszy? przy jedzeniu. Ch?tnie je przygotuje, poda do sto?u, ale powie, ?e ju? w?a?nie zjad?o albo mia?o du?e ?niadanie i nie jest g?odne. To powinno zwróci? uwag?, ?e jedzenie zaczyna by? dla niego problemem.

Na drugie ?niadanie chipsy

Badania pokaza?y te?, ?e 6 proc. gimnazjalistów ma nadwag?, oty?ych jest 11 proc. Oty?o?? zazwyczaj wynika ze z?ych nawyków ?ywieniowych. I cho? dzieci dobrze wiedz?, ?e najzdrowiej jest je?? pi?? posi?ków dziennie, nie zawsze z tego cokolwiek wynika.

Z pierwszego ?niadania rezygnuje co czwarty nastolatek. Z drugiego – po?owa. M?odzie? jada g?ównie kanapki, ale te? batoniki i chipsy. Zdecydowana wi?kszo?? uczniów opowiada, ?e lubi, gdy jedzenie jest s?one. Po?owa nie przepada za zupami, 37 proc. za warzywami. Ryby, cho? raz w tygodniu, jada zaledwie co czwarty nastolatek. Te? co czwarty – jeden posi?ek dziennie. Na ogó? obiad, ale bardzo cz?sto bez zupy czy surówki (40 proc. respondentów). To nie sprzyja utrzymaniu szczup?ej sylwetki.

– Z efektami tych zwyczajów mamy do czynienia codziennie. Dane o skali zjawiska s? po prostu przera?aj?ce – mówi prof. Krzysztof Strojek, krajowy konsultant ds. diabetologii.

Efektem nadwagi i oty?o?ci w dzieci?stwie b?dzie wcze?niejsze wyst?pienie mia?d?ycy, wi?ksze zagro?enie udarem, zawa?em. – Coraz bardziej obni?a si? wiek wyst?powania zaawansowanej cukrzycy. S? badania pokazuj?ce, ?e zwi?ksza ona ryzyko wyst?pienia nowotworów. A mimo to dzieci s? przekarmiane, nie ruszaj? si?. To zdumiewaj?ce! – mówi prof. Strojek.

Spacer zamiast sportu


Badania pokaza?y, ?e dla zdecydowanej wi?kszo?ci nastolatków aktywno?? fizyczna ogranicza si? do lekcji wuefu. A i tak uczestniczy w nich tylko 88 proc. uczniów.

– Nie mo?na mówi? o aktywno?ci fizycznej, je?li dziecko uprawia sport tylko na lekcjach wuefu. Przecie? to zaledwie trzy godziny tygodniowo! Tyle co nic – ocenia prof. Strojek.

– Do zaj?? na lekcjach wf. zniech?caj? uczniów warunki. W mojej szkole na jednej sali przebywa nawet 50 osób. Dziewczynki nie ?wicz?, bo nie zawsze chc? mie? zaj?cia z ch?opcami – mówi Marcin Sta?czak, nauczyciel wuefu. w Zespole Szkó? nr 74 w warszawskiej dzielnicy Rembertów.

Ponad 60 proc. gimnazjalistów za aktywno?? fizyczn? uznaje codzienn? drog? z domu do szko?y. Tylko 40 proc. uprawia jaki? sport: gra w pi?k? no?n?, siatkówk?, p?ywa.

– Rozwoju sprawno?ci fizycznej nie mo?na ogranicza? do lekcji w szkole. Dzieci powinny wiedzie?, ?e aby si? dobrze czu?, trzeba poje?dzi? na rowerze czy pój?? na spacer – uwa?a prof. Wojciech Przybylski, by?y rektor AWFiS w Gda?sku.

Nauczyciele alarmuj?, ?e dzieci z roku na rok s? coraz s?absze i mniej aktywne fizycznie. – Na pocz?tku roku szkolnego przeprowadzamy test na gibko??, skoczno??, szybko??, wytrzyma?o?? i si?? mi??ni ramion. Wychodzi on coraz gorzej – twierdzi Marcin Sta?czak.

Rodzice z kolei t?umacz?, ?e sukcesy sportowe nie zawsze s? w szko?ach doceniane na równi z tymi w nauce. – Moja córka powiedzia?a, ?e wola?aby by? dobra z fizyki, ni? zdobywa? medale na olimpiadach m?odzie?owych – mówi Ewa Wychowaniec, matka gimnazjalistki. Tymczasem rozwijanie zaintereso- wa? sportem jest wa?ne. – Mo?e nie b?dzie nigdy trenowa? wyczynowo, ale duch walki, który rywalizacja sportowa wykszta?ca, przydaje si? w innych dziedzinach ?ycia – dodaje Ewa Wychowaniec.

Czuj? si? chorzy


W badaniach zapytano te? gimnazjalistów, czy maj? problemy ze zdrowiem. Co pi?ty przyzna?, ?e tak. G?ównie narzekaj? na alergi?, astm?, problemy ze stawami i kr?gos?upem. Co trzeci leczy si? w specjalistycznych poradniach zdrowia (najwi?cej u okulisty, ortopedy, dermatologa), co pi?ty w ostatnich dwóch latach by? w szpitalu.

Tak fatalnej oceny stanu zdrowia nie potwierdzaj? rodzice – zdecydowana wi?kszo?? z nich twierdzi, ?e ich dzieci s? zdrowe.

Przepytano 12 tys. gimnazjalistów

Badanie o zwyczajach zdrowotnych i ?ywieniowych polskich gimnazjalistów Statsoft przygotowa? w sierpniu 2009 r. na zlecenie G?ównego Inspektoratu Sanitarnego. GIS chcia? sprawdzi?, jak na zdrowie m?odzie?y wp?ywa finansowany przez rz?d program „Trzymaj form?”. Wnioski opublikuje za kilka tygodni. Ankieterzy przepytali 12 tys. gimnazjalistów. O odpowiedzi prosili te? rodziców. To pierwsze tak obszerne tego typu opracowanie w Polsce i jedno z pierwszych w naszej cz??ci Europy.


AUTOR: Renata Czeladko , Sylwia Szparkowska
?RÓD?O: Rzeczpospolita, rp.pl 12-10-2009


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,241 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!