01 December 2021 16:55
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ZMIANY W ?WIADCZENIACH PIEL?GNACYJNYCH
Wa?na informacja dla osób staraj?cych si? o ?wiadczenie piel?gnacyjne w zwi?zku z opiek? nad dzieckiem chorym na cukrzyc?. Zgodnie z nowelizacj? ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2010 roku zniesiono kryterium dochodowe przy jego przyznawaniu.

Oto uzasadnienie:

Konieczno?? zniesienia kryterium dochodowego (nie uleg?o ono zmianie od dnia wej?cia w ?ycie ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych, tj. od 2004 r.), na podstawie którego ustalane jest prawo do ?wiadczenia piel?gnacyjnego podnosz? organizacje stowarzyszaj?ce rodziców dzieci niepe?nosprawnych, wynika ona równie? z obserwowanego wzrostu kosztów utrzymania rodzin. Zniesienie kryterium dochodowego przy ?wiadczeniu piel?gnacyjnym pozwala na obj?cie pomoc? wszystkich osób, które zrezygnowa?y z zatrudnienia z powodu konieczno?ci sprawowania opieki nad niepe?nosprawnych cz?onkiem rodziny. Pomoc ta obejmuje nie tylko samo ?wiadczenie piel?gnacyjne, które ma na celu cz??ciow? rekompensat? utraconego dochodu, ale równieŜ obejmuje op?acanie sk?adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne, co oznacza mo?liwo?? korzystania przez opiekuna z opieki zdrowotnej a w przysz?o?ci ze ?wiadcze? emerytalnych.

Ponadto zosta?a rozszerzona na ?wiadczenie piel?gnacyjne zasada ustalania prawa do tego ?wiadczenia w przypadku gdy osoba po raz pierwszy sk?ada wniosek o ustalenie niepe?nosprawno?ci lub stopnia niepe?nosprawno?ci, uwzgl?dniaj?ca przypadki opó?nienia w wydawaniu przez powiatowy zespó? odpowiedniego orzeczenia. Rozwi?zanie to umo?liwia nabycie prawa do ?wiadczenia za okres wsteczny, uwzgl?dniaj?cy czas rozpatrywania sprawy przez powiatowy zespó? ds. orzekania o niepe?nosprawno?ci.

Proponuje si? równie? zmian? sposobu ustalania prawa do ?wiadczenia
piel?gnacyjnego. W zwi?zku ze zniesieniem kryterium dochodowego prawo do ?wiadczenia piel?gnacyjnego ustalane b?dzie na okres wa?no?ci orzeczenia o niepe?nosprawno?ci lub stopniu niepe?nosprawno?ci.

?ród?o: Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej


Przeczytaj na www.mpips.gov.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,161 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!