01 December 2021 17:22
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
KOLEJNY CIOS
Po braku refundacji analogów d?ugo dzia?aj?cych Ministerstwo Zdrowia przygotowa?o kolejny cios dla m?odych osób choruj?cych na cukrzyc?. W pi?mie b?d?cym odpowiedzi? na wyst?pienie Towarzystwa czytamy, ?e w przyj?tym rozporz?dzeniu w sprawie ?wiadcze? gwarantowanych nie umieszczono przed?u?enia refundacji na zestawy infuzyjne do pomp insulinowych do 26 roku ?ycia. Wygl?da na to ?e znów niezrozumia?e ci?cia i chwilowe oszcz?dno?ci wzi??y gór? na merytorycznymi argumentami.

Przypomnijmy, ?e pierwsze zapowiedzi przed?u?enia refundacji wk?u? do pomp pojawi?y si? jeszcze na pocz?tku 2008 roku. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? w imieniu m?odych chorych na cukrzyc? wielokrotnie wyst?powa?o w tej sprawie. Otrzymywane odpowiedzi pozwala?y mie? nadziej?, ?e tak wa?ne dla m?odych wchodz?cych w ?ycie osób kwestie zostan? zmienione.

W ostatnim pi?mie Przewodnicz?cy Towarzystwa Mariusz Masiarek pisa? do Pani Minister Zdrowia Ewy Kopacz: "Brak takiej decyzji w wi?kszo?ci przypadków powoduje rezygnacj? z terapii pomp? insulinow? przez m?odzie? chor? na cukrzyc? po uko?czeniu 18 roku ?ycia. Ci m?odzi, chorzy ludzie w ogromnej cz??ci kontynuuj? edukacj? i s? utrzymywani przez rodziców a w zwi?zku z tym nie mog? samodzielnie pokry? kosztów zwi?zanych z zakupem osprz?tu do pompy insulinowej. Pozbawienie m?odzie?y chorej na cukrzyc? finansowania przez NFZ zakupu zestawów infuzyjnych po 18 roku ?ycia mo?na wi?c uzna? za marnowanie wydawanych dotychczas na refundacj? ?rodków publicznych. Obni?enie jako?ci leczenia cukrzycy spowoduje w przysz?o?ci wyst?pienie powik?a?, których terapia b?dzie znacznie bardziej kosztowna ni? przed?u?enie refundacji."

Jednak wida? z podejmowanych decyzji Ministerstwo woli dzia?a? dora?nie ni? dalalekowzrocznie. Na szcz??cie w ostatniej odpowiedzi z Ministerstwa mo?na równie? przeczyta?, ?e zmiana tych decyzji jest brana pod uwag?.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,205 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!