29 November 2021 09:45
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DZIECI Z CUKREM
Dzieci z cukrem, czyli jak m?odzi zmagaj? si? z cukrzyc?

Dwadzie?cia tysi?cy m?odych Polaków zmaga si? z cukrzyc? typu 1 - najcz?stsz? chorob? przewlek?? wyst?puj?ca przed 18. rokiem ?ycia

Z cukrzyc? ?yje obecnie na ?wiecie ok. 440 tys. dzieci poni?ej 14. roku ?ycia. Jak si? szacuje, ka?dego dnia przybywa kolejnych dwie?cie. Co roku liczba zachorowa? w?ród m?odych ludzi wzrasta o 3 proc. Podobnie jest w Polsce.

- Pod koniec ubieg?ej dekady mieli?my kilka tysi?cy osób poni?ej 18. roku ?ycia z rozpoznan? cukrzyc? typu 1. Dzi? jest to ok. 20 tys. To w chwili obecnej najcz?stsza choroba przewlek?a w m?odym wieku - mówi dr Ewa Pa?kowska z Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czym spowodowany jest ten wzrost? Do ko?ca nie wiadomo, cho? - jak si? podejrzewa - pewn? rol? odgrywa niezdrowy styl ?ycia.

Cukrzyca typu 1, zwana niegdy? cukrzyc? m?odzie?cz?, to co dziesi?ty przypadek tej choroby. W wyniku uszkodzenia komórek beta trzustki spada wydzielanie insuliny - hormonu, dzi?ki któremu we krwi utrzymywany jest prawid?owy poziom cukru (insulina sprawia, ?e glukoza, któr? otrzymujemy z po?ywieniem, przemieszcza si? z krwi do komórek, gdzie s?u?y jako paliwo niezb?dne do ich prawid?owej pracy).

Istnieje te? cukrzyca typu 2 (to 90 proc. przypadków cukrzycy). W jej przebiegu komórki organizmu staj? si? niewra?liwe na dzia?anie insuliny, co równie? sprawia, ?e st??enie cukru we krwi niebezpiecznie wzrasta. T? posta? choroby dawniej nazywano cukrzyc? doros?ych, ze wzgl?du na to, ?e najcz??ciej pojawia?a si? dopiero w trzeciej, czwartej dekadzie ?ycia. Ostatnio jednak, jak alarmuj? eksperci, ta granica wiekowa wyra?nie si? obni?y?a i na cukrzyc? typu 2 zapada coraz wi?cej ludzi, nierzadko w bardzo m?odym wieku. Winna jest g?ównie epidemia oty?o?ci w?ród dzieci i m?odzie?y.

Na szcz??cie w Polsce cukrzyca typu 2 przed 18. rokiem ?ycia pojawia si? na razie niezmiernie rzadko. Jednak bior?c pod uwag?, ?e polskie dzieci, podobnie jak ich rówie?nicy z Zachodu, coraz bardziej przybieraj? na wadze, równie? u nas problem ten wcze?niej czy pó?niej si? pojawi.

Wró?my jednak do cukrzycy typu 1.

Sk?d si? bierze i jak si? przed ni? chroni??

Niestety, ani na pierwsze, ani na drugie z powy?szych pyta? medycyna nie znalaz?a jeszcze odpowiedzi. Wiadomo, ?e do zniszczenia komórek trzustki produkuj?cych insulin? dochodzi na skutek ataku w?asnego uk?adu odporno?ciowego. Co staje si? sygna?em do tego ataku? Najprawdopodobniej nie ma jednej przyczyny, jest to wynik dzia?ania w tym samym czasie kilku ró?nych czynników: genetycznych i ?rodowiskowych.

Je?eli chodzi o geny, naukowcy badaj? obecnie grup? kilku z nich, które mog? zwi?ksza? ryzyko zachorowania. Wiadomo, ?e u jednych osób ich wp?yw jest silniejszy, u innych s?abszy.

- U oko?o 10 proc. dzieci z cukrzyc? typu 1 wyra?nie wida? rodzinne t?o choroby - mówi dr Pa?kowska. W pozosta?ych przypadkach czynniki wrodzone równie? odgrywaj? pewn? rol?, jednak o chorobie decyduje ?rodowisko. Z bada? wiadomo, ?e prawdopodobie?stwo zachorowania zwi?kszaj? niektóre wirusy, np. ró?yczki i cytomegalii. Bardzo wa?na jest dieta dziecka. Ze zwi?kszonym ryzykiem cukrzycy ??czono np. fakt karmienia noworodków mlekiem krowim. Potwierdza to dr Pa?kowska. - Karmienie dziecka piersi?, przynajmniej przez pierwsze sze?? miesi?cy ?ycia, chroni przed zachorowaniem - mówi.

Istotne jest równie? nie tylko to, czym karmimy dziecko, ale te? to, jak cz?sto i jak du?ymi porcjami - przekarmianie jest uwa?ane za jeden z czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 1.

- W praktyce, ale te? i z bada? naukowych wyra?nie wynika, ?e dzieci, u których rozpoznajemy cukrzyc?, s? relatywnie wi?ksze od swoich rówie?ników - mówi dr Pa?kowska.

Jak wygl?da atak?


W odró?nieniu od cukrzycy typu 2, która cz?sto rozwija si? podst?pnie przez d?ugie lata, odmiana typu 1 atakuje nagle, w ci?gu kilku, kilkunastu dni, najcz??ciej w wieku 6-12 lat (cho? i ta granica zacz??a si? ostatnio przesuwa? w dó?). Dziecko zaczyna odczuwa? silne pragnienie, o wiele cz??ciej oddaje mocz, chudnie i jest wyra?nie os?abione. - Do?wiadczony pediatra nie powinien mie? problemu z trafnym zdiagnozowaniem tych objawów, cho? wci?? zdarzaj? si? sytuacje dzieci trafiaj?cych do szpitala dopiero wtedy, gdy pojawi? si? gro?ne powik?ania, np. ?pi?czka cukrzycowa - mówi dr Pa?kowska.

Moment rozpoznania choroby determinuje ca?e przysz?e ?ycie dziecka - cukrzyca jest wci?? chorob? nieuleczaln?. Terapia polega na podawaniu insuliny. Na szcz??cie medycyna dysponuje dzi? coraz skuteczniejszymi formami insuliny (cho? np. tzw. d?ugo dzia?aj?ce analogi insuliny w Polsce, jako jedynym kraju Unii Europejskiej, wci?? nie s? obj?te ?adn? refundacj?) i coraz wygodniejszymi dla chorego sposobami jej podawania.

Oczywi?cie insulina to nie wszystko - dziecko, a potem doros?y musi do ko?ca ?ycia dba? o w?a?ciw? diet?, liczy? kalorie, pilnowa? zastrzyków z insuliny do ka?dego posi?ku oraz godzin i liczby ich przyjmowania. Nie ka?dy jest w stanie ten re?im wytrzyma?. Co wtedy?

Na pewno ogromn? rol? maj? tu do odegrania opiekuj?cy si? chorymi lekarze. Niestety, ró?nie z tym bywa.

Z bada? pod kierownictwem prof. Jacka Sieradzkiego z Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego, przeprowadzonych w ramach programu DAWN (realizowanego w 13 krajach ?wiata, w tym w Polsce), wynika, ?e lekarze wci?? niewystarczaj?co motywuj? pacjentów z cukrzyc? do przestrzegania zalece? zarówno odno?nie do prawid?owego stylu ?ycia, jak i prawid?owego leczenia.

- Rzeczywi?cie jest problem z rozmawianiem z pacjentami. Polski lekarz z regu?y mówi, ale nie s?ucha, co nie u?atwia nawi?zania dobrego kontaktu z chorym, szczególnie tym m?odym, w okresie dojrzewania. A to najtrudniejsza grupa wiekowa - pe?na buntu, niepokoju. Czasami wystarcza jedno niepotrzebne s?owo i rozmowa jest spalona na samym pocz?tku - mówi dr Pa?kowska.

W Niemczech lekarze diabetolodzy s? szkoleni, jak rozmawia? z m?odymi pacjentami.

Strach i nietolerancja

Cukrzyca jest chorob?, której nie mo?na wcisn?? w proste schematy. Nie wystarczy postawienie diagnozy, przepisanie insuliny i do widzenia. To równie? ogromny problem psychologiczny. W?ród osób chorych na cukrzyc? z?e samopoczucie, niepokój, epizody depresji zdarzaj? si? nawet dwukrotnie cz??ciej ni? w?ród innych ludzi. Szczególnie nara?eni s? ci, którzy maj? trudno?ci z utrzymaniem swojej choroby pod kontrol?. - Pojawia si? my?lenie: "mam z?y cukier - to ca?y jestem z?y", do??cza si? poczucie pora?ki, niepokój o przysz?o??: "nie dam sobie rady". W takich sytuacjach chory musi mie? mo?liwo?? porozmawiania z psychologiem - mówi dr Pa?kowska.

Kolejny problem - nietolerancja. - Osoby z cukrzyc?, czy to doros?e czy m?ode, s? niestety wci?? marginalizowane, stygmatyzowane - jako nie w pe?ni sprawne, mog?ce sprawia? k?opoty. To nieprawda i trzeba z takimi postawami walczy?. Prawid?owo leczona cukrzyca typu 1 pozwala na ca?kowicie normalne ?ycie - dziecko czy m?ody cz?owiek mo?e bra? udzia? w takich samych formach aktywno?ci jak jego rówie?nicy, uprawia? sporty itd. - mówi dr Pa?kowska.

Co ze szko??


Z bada? w ramach programu DAWN wynika, ?e jeden na sze?ciu m?odych pacjentów z cukrzyc? uwa?a, ?e w jego szkole nie ma ani jednej osoby, do której móg?by zwróci? si? z problemem dotycz?cym swojej choroby. Na szcz??cie sytuacja zmienia si? na lepsze. Powstaj? kolejne tzw. szko?y przyjazne cukrzycy, i to wcale nie jakie? ekskluzywne, ale zwyk?e - pa?stwowe.

- Bo tak naprawd? wystarczy, by tylko jedna osoba w takiej szkole - nauczyciel czy piel?gniarka - wiedzia?a, jak pomóc dziecku sprawdzi? poziom cukru czy poda? insulin?. To ?adna filozofia - t?umaczy dr Pa?kowska. Oczywi?cie, jest w tym i ?y?ka dziegciu. O ile w trakcie normalnych zaj?? wszystko jest w porz?dku, o tyle przed wycieczk?, koloni? czy obozem pojawia si? problem. Wci?? do?? cz?sto zdarza si?, ?e opiekun odmawia zabrania chorego dziecka na taki wyjazd, argumentuj?c, ?e w razie k?opotów nie b?dzie wiedzia?, co robi?.

To choroba ca?ej rodziny


Cukrzyca, jak wiele innych powa?nych chorób, wp?ywa na ?ycie ca?ej rodziny. Ró?nica jest taka, ?e wp?yw ten trwa przez d?ugie lata. Rodzice, szczególnie matki, popadaj? w depresj?, obwiniaj? si? za chorob? swojego dziecka. Wyra?nie to wida? w chwili postawienia diagnozy.

- To dla matki czy ojca moment niemal?e ?a?oby - mieli zdrowe dziecko i je stracili - teraz maj? chore, i ono pozostanie chore do ko?ca ?ycia. Paradoksalnie, cz?sto zdarza si?, ?e w tych pierwszych chwilach to dziecko ?atwiej przyjmuje wiadomo?? o cukrzycy ni? jego rodzice. Dlatego tak wa?ne jest w?a?ciwe poinformowanie wszystkich cz?onków rodziny, czym dok?adnie jest cukrzyca, jak si? j? leczy, jakie mog? by? jej konsekwencje i jakie zagro?enia, np. przedawkowanie insuliny. Tu oczywi?cie wracamy do tego, o czym mówili?my wcze?niej - cukrzyca to równie? ogromny problem psychologiczny i ca?a rodzina powinna mie? mo?liwo?? zasi?gni?cia porady nie tylko u diabetologa, ale te? u psychologa - mówi dr Pa?kowska.

AUTOR: Wojciech Moskal
?RÓD?O: www.wyborcza.pl, 2009-11-04
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,428 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!