01 December 2021 17:09
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!!!!
Trwa zainicjowana przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? akcja pod has?em "CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!" Jej cz??ci? jest ulotka skierowana do spo?ecze?stwa, dzi?ki której ka?dy mo?e dowiedzie? si? kilku podstawowych informacji o chorobie jak? jest cukrzyca oraz o tym jak pomóc osobie chorej na cukrzyc?.

Chorych na cukrzyc? w Polsce jest ok 3 milionów. ?yj? w?ród nas. Spotykamy ich codziennie.

Maciej ze ?wi?toch?owic - pomimo posiadania specjalnej bransoletki informuj?cej o chorobie i glukometru zosta? odwieziony przez Stra? Miejsk? z Zabrza do Izby Wytrze?wie?. - SZKOLENIA STRA?Y MIEJSKICH

Ela, 28 letnia mieszkanka Katowic
Kilka miesi?cy temu na ulicy w ?rodku du?ego miasta mia?a silne niedocukrzenie. Traci?a równowag? i ?wiadomo??. Nikt z przechodniów nie zareagowa?. Ela mia?a jednak szcz??cie. Zauwa?y? j? przechodz?cy przypadkiem m??czyzna, który jest ojcem dziecka chorego na cukrzyc?.


El?bieta, od 23 lat choruje na cukrzyc? - nie wpuszczono jej do pubu w Bielsku Bia?ej tylko dlatego, ?e jest chora. W?a?ciciele t?umaczyli si?, ?e jej widok mo?e by? nieprzyjemny dla innych go?ci a do tego by? mo?e cukrzyca jest zara?liwa.


Takie zdarzenia oraz informacje docieraj?ce do Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? od zwyk?ych ludzi by?y powodem opracowania ulotki pod tytu?em „Cukrzyca – nie b?d? oboj?tny, mo?esz pomóc!” Zawiera ona podstawowe informacje o cukrzycy, a przede wszystkim o stanach niebezpiecznych dla chorego, szczególnie je?li zdarz? si? w miejscach w publicznych.

W publikacji graficznie przedstawiono sposoby zachowania si? cukrzyka w stanie niedocukrzenia – hipoglikemii. Ponadto prostym jezykiem opisano sposób post?powania w przypadku zetkni?cia si? np. na ulicy, na przystanku czy w reaturacji z osob? chor? na cukrzyc?, potrzebuj?c? naszej pomocy. W ulotce zawarto równie? odpowiedzi na najcz??ciej pojawiaj?ce si? pytania dotycz?ce cukrzycy: „Czy cukrzyc? mo?na si? zarazi??” lub „Czy jedzenie s?odyczy powoduje cukrzyc??”.

Konsultacj? medyczn? zawarto?ci publikacji zaj??y si? Prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska i Dr n. med. Barbara Malanowicz. Wydawc? ulotki jest Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Ulotka b?dzie dost?pna w urz?dach miast i gmin w ca?ej Polsce oraz w sieciach aptek.

Je?li jeste? zainteresowany/a dystrybucj? ulotki w swojej okolicy prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa - tel. 32 331 33 49 lub 605 331 345, mail: biuro@mojacukrzyca.pl

Ulotk? mo?na tak?e pobra? na swój komputer w wersji elektronicznej.


Przed pobraniem pliku ulotki prosimy zapozna? si? z Regulaminem Akcji Spo?ecznej.
Zobacz Regulamin Akcji Spo?ecznej "Cukrzyca - nie b?d? oboj?tny, mo?esz pomóc!" KLIKNIJ TU

Aby pobra? ulotk? do z?o?enia format A4 (sk?adany) KLIKNIJ TU


Aby pobra? plakat format A4 (pionowy)KLIKNIJ TU


Aby pobra? plakat format A4 (poziomy)KLIKNIJ TU


POBIERZ, WYDRUKUJ I POKA? INNYM!!!


NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,183 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!