04 December 2021 04:00
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CUKRZYCA W SEJMIE
Bez narodowego programu leczenia cukrzycy i jej powik?a? Polsce trudno b?dzie sobie poradzi? z epidemi? cukrzycy - uznali uczestnicy debaty zorganizowanej w Sejmie.

Jak przypomnia? prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prof. W?adys?aw Grzeszczak, cukrzyca zosta?a uznana przez Organizacj? Narodów Zjednoczonych za pierwsz? niezaka?n? epidemi? cywilizacyjn?. "Jeszcze w 1985 r. dane wskazywa?y, ?e na cukrzyc? choruje na ?wiecie 30 mln osób. Po 15 latach, w 2000 r., liczb? t? okre?lano ju? na 150 mln, a obecnie, czyli nieca?e 10 lat pó?niej, na niemal 300 mln" - podkre?li? diabetolog.

Mi?dzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IFD) ocenia, ?e je?li to tempo si? utrzyma, to w 2030 r. na cukrzyc? b?dzie cierpie? 435 mln osób na ?wiecie.

Wed?ug wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dra hab. Leszka Czupryniaka szacuje si?, ?e w Polsce cukrzyc? ma 2,5 mln osób, ale o chorobie wie 60 proc. z nich.

"Cukrzyca stanowi ogromne zagro?enie dla zdrowia i ?ycia ludzi. Co roku jest przyczyn? 4 mln zgonów, g?ównie z powodu powik?a? sercowo-naczyniowych, jak udary mózgu i zawa?y serca. Choroba istotnie skraca d?ugo?? ?ycia i pogarsza jego jako??. Jest wiod?c? przyczyn? amputacji nóg, niewydolno?ci nerek i istotn? przyczyn? utraty wzroku" - podkre?li? Grzeszczak.

Z oblicze? wynika, ?e w 2010 r. cukrzyca poch?onie ok. 12 proc. wszystkich wydatków na s?u?b? zdrowia na ?wiecie. "Choroba ta zagra?a dobrobytowi pa?stw i ?aden kraj nie jest przygotowany na poradzenie sobie z tym wrogiem" - zaznaczy? diabetolog.

Jak podkre?li? Ceistian Andriciuc, przedstawiciel IFD, w walce z cukrzyc? w poszczególnych krajach mog?yby pomóc narodowe programy leczenia tej choroby. Z audytu przeprowadzonego przez t? organizacj? w 2008 r. wynika jednak, ?e w Unii Europejskiej wdro?y?o je tylko 13 z 27 pa?stw, czyli mniej ni? po?owa. Polska nie znalaz?a si? na tej li?cie.

Wed?ug prof. Krzysztofa Strojka, konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, kilka lat temu w Polsce zosta?y opracowane za?o?enia narodowego programu leczenia cukrzycy i jej powik?a? na lata 2006-2008, ale ?rodki na jego realizacj? by?y bardzo ma?e i szybko si? sko?czy?y. Jedynym elementem programu, który uda?o si? wprowadzi? w ?ycie, jest stworzenie rejestru chorych na cukrzyc?. Od 2007 r. zgromadzono w nim dane dotycz?ce zaledwie 7606 pacjentów. Utworzono te? rejestr chorych na cukrzyc? dzieci.

Zdaniem by?ego ministra zdrowia i pos?a na Sejm, Marka Balickiego, wdro?enie tego programu wymaga?oby regulacji ustawowej, np. przyj?cia go jako rozporz?dzenia Rady Ministrów. To mo?e nada? programowi d?ugoletnie ramy czasowe, a nie charakter krótkotrwa?ej akcji - zaznaczy? przewodnicz?cy sejmowej Komisji Zdrowia Boles?aw Piecha. Zapowiedzia? te?, ?e przedstawi propozycj? takiego rozwi?zania podczas prac komisji.

Rozwi?zanie to popar? ks. Arkadiusz Nowak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, gdy? - jak podkre?li? - "dopóki jakikolwiek program narodowy nie ma podstaw prawnych, to na d?u?sz? met? jest nieskuteczny".

Jak oceni? autorytet w dziedzinie leczenia cukrzycy prof. Jan Tato? z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wprowadzenie narodowego programu leczenia cukrzycy w Polsce zmniejszy?oby o 50 proc. liczb? schorze? kardiologicznych, o 30 proc. schorze? okulistycznych czy chorób nerek i da?oby ogromne oszcz?dno?ci.

Uczestnicy debaty zgodzili si? te?, ?e bez inwestycji w nowoczesne i skuteczne leczenie cukrzycy nie uda si? obni?y? jej kosztów po?rednich zwi?zanych z rentami, zasi?kami chorobowymi, kosztami absencji w pracy, utrat? produktywno?ci i rehabilitacj?.

Wed?ug dr Macieja Niewady, najbardziej kosztowne jest leczenie powik?a? cukrzycy - na leczenie chorych z powik?aniami wydaje si? kilkakrotnie wi?cej ni? na chorych bez powik?a?. Dlatego inwestycja w lepsze leczenie chorych przynosi ostatecznie wi?ksze oszcz?dno?ci.

"Niestety, w Polsce w ci?gu ostatnich 12 lat w Polsce nie wprowadzono na listy refundacyjne ?adnego nowego leku przeciwcukrzycowego" - podkre?li? prof. Grzeszczak. Mimo obietnic, Ministerstwo Zdrowia nie zdecydowa?o si? nawet na refundacj? analogów d?ugodzia?aj?cych insulin, które s? refundowane we wszystkich krajach UE.

Do wa?nych problemów leczenia cukrzycy w Polsce dr hab. Agnieszka Szadkowska, przewodnicz?ca sekcji pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, zaliczy?a te? brak w wielu poradniach diabetologicznych pe?nych zespo?ów terapeutycznych, w których sk?ad wchodzi?by dietetyk i psycholog-edukator. Za ma?o jest te? programów profilaktyki nadwagi i oty?o?ci, które s? ?ci?le zwi?zane z ryzykiem zachorowania na cukrzyc? typu 2.

Poniedzia?kow? debat? zorganizowa?a Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzyc?, któr? powo?ano w kwietniu 2009 r. z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. W jej sk?ad wchodz?: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii, Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Górno?l?skie Stowarzyszenie Diabetyków oraz dwie firmy farmaceutyczne - Novo Nordisk i Roche. G?ównym zadaniem koalicji jest edukacja spo?ecze?stwa na temat cukrzycy.

?RÓD?O: PAP/ONET.PL 16.11.09
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,807 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!