01 December 2021 17:01
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CHORY CZY PIJANY?
Pijany czy chory - do izby wytrze?wie?

Chwia? si?, mówi? niewyra?nie, z ust dobywa? si? charakterystyczny zapach. Pijany - uznali wi?c policjanci i pracownicy izby wytrze?wie?, cho? - uwaga - ani jedni, ani drudzy nie zbadali go alkomatem. - A to wszystko po prostu objawy mojej cukrzycy - mówi 53-letni p?occzanin. Po nocy w izbie wyl?dowa? w szpitalu
Adam Malinowski (nazwisko fikcyjne - m??czyzna prosi, by nie ujawnia? prawdziwego) na cukrzyc? choruje od 30 lat. Cierpi te? na chorob? niedokrwienn? serca, przeszed? zawa?, ma wszczepione by-passy. W pa?dzierniku 2007 r. wyszed? na spacer. W okolicy supermarketu Kaufland poczu? si? ?le. Wszed? wi?c do sklepu, ?eby kupi? co? s?odkiego.

- My?la?em o tych bardzo s?odkich napojach energetyzuj?cych - opowiada. - By?o ze mn? coraz gorzej. Co dzia?o si? w samym sklepie, w?a?ciwie nie pami?tam. Niemo?liwe jednak, bym wszczyna? burdy.

O burdach mówi ochrona sklepu. Wed?ug niej Malinowski mia? by? wulgarny, agresywny. Chcia? kupi? alkohol, a kiedy mu odmówiono, stwierdzi?, ?e ze sklepu nie wyjdzie. Wezwano policj?. Policjanci nie mieli alkomatu. Ale ocenili sytuacj? - cz?owiek si? chwieje, w dodatku si? stawia. I odstawili go do izby wytrze?wie?. - Mia?em legitymacj? rencisty i legitymacj? ratunkow? chorego na cukrzyc?, prosi?em, ?eby zadzwonili do ?ony. Ale nikt mnie nie s?ucha? - przypomina pan Adam.

O pobycie w izbie wytrze?wie?: - Tam te? nie zbadali mnie alkomatem. Dopiero pó?niej dowiedzia?em si?, ?e robi? to tylko na ??danie pacjenta. Tylko sk?d mia?em o tym wiedzie?? Prosi?em, ?eby mnie pu?cili, t?umaczy?em, ?e nie jestem pijany, tylko chory na cukrzyc?. St?d ta chwiejno??, zapach z ust, mo?e nawet agresja. Us?ysza?em, ?ebym si? nie stawia?, bo zapakuj? mnie w kaftan. Badanie glukometrem? O czym my mówimy? W momencie przyj?cia nie zbada? mnie w ogóle ?aden lekarz! Kiedy pyta?em, gdzie jest, personel powiedzia?: "O, tam idzie... O, ju? poszed?". Nawet go dok?adnie nie zobaczy?em, bo mam s?aby wzrok. Sp?dzi?em w izbie kilkana?cie godzin, nie wzi??em czterech wypadaj?cych w tym czasie zastrzyków, leków nasercowych, nie mog?em nic zje??, nie mia?em nawet wody. Dopiero na drugi dzie? zbadano mnie alkomatem, wynik by? zerowy. Przyszed? lekarz. Stwierdzi? wymioty, tachykardi?, podwy?szone ci?nienie. I natychmiast odes?a? do szpitala. Rozpoznanie ze szpitala - kwasica metaboliczna z du?ym niedoborem zasad. Wyszed?em dopiero po 10 dniach.

Zadziwiaj?ca niepami??

Malinowski zawiadomi? prokuratur?. A ta wszcz??a post?powanie. Po pierwsze sprawdza?a, czy swoich uprawnie? nie przekroczyli policjanci. Po drugie - czy w izbie wytrze?wie? Adam Malinowski nie by? nara?ony na utrat? ?ycia b?d? na ci??ki uszczerbek na zdrowiu. W sierpniu tego roku prokuratura na oba pytania odpowiedzia?a: "nie". I ?ledztwo umorzy?a.

W uzasadnieniu swej decyzji podkre?la?a, ?e policjanci ocenili stan Adama Malinowskiego po jego wygl?dzie. M??czyzna chwia? si?, be?kota?, z ust dobywa? si? nieprzyjemny zapach. Do tego dochodzi?a wulgarno?? i agresja. Mundurowi mieli wi?c podstaw?, by odwie?? go do izby wytrze?wie?. „Zadziwiaj?ca jest w tym zakresie »niepami?? « Adama Malinowskiego co do zdarze? w sklepie, w kontek?cie szczegó?owego opisania przez niego pobytu w izbie” - t?umaczy? w uzasadnieniu prokurator. W jego ocenie badanie lekarskie w izbie si? odby?o. Lekarz zezna? bowiem, ?e pacjenta zbada? (w ksi?dze lekarskiej izby by? ?wiadcz?cy o tym wpis), oceni?, ?e jest pijany (bo be?kota?, by?o od niego czu? itp.), a kiedy dowiedzia? si?, ?e m??czyzna choruje na cukrzyc? - przeprowadzi? z nim wywiad na okoliczno?? jego stanu zdrowia. Nie stwierdzi? jednak, by Malinowskiemu cokolwiek zagra?a?o. I odes?a? na sal?. Z zezna? lekarza wynika?o, ?e chorzy np. na cukrzyc? czy nadci?nienie zostaj? w izbie, a kiedy zaczyna si? z nimi dzia? co? z?ego, s? odsy?ani do szpitala. Z Malinowskim nic z?ego - twierdzi? lekarz - si? nie dzia?o.

Prokurator powo?ywa? si? tak?e na opini? bieg?ych z Katedry i Zak?adu Medycyny S?dowej Uniwersytetu Medycznego w ?odzi. Wynika?o z niej, ?e owszem, tego, ?e Adam Malinowski by? pijany, nie mo?na przyj?? jedynie na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego, bo objawy podobne do upojenia towarzysz? tak?e pewnym zaburzeniom metabolicznym. Ale ostatni zastrzyk z insulin? Malinowski wzi?? cztery i pó? godziny przed pojawieniem si? w izbie. Jest wi?c bardzo ma?o prawdopodobne, by w tak krótkim czasie rozwin??a si? w jego organizmie kwasica ketonowa (która powoduje, ?e z ust chorego czu? aceton). Druga sprawa - to, ?e w momencie wypisu z izby Malinowski by? trze?wy, nie wyklucza, ?e w momencie przyj?cia by? pijany. I trzecia - owszem, lekarz ?le zrobi?, ?e cho? raz nie zbada? pacjenta glukometrem. Ale ostatecznie zaburzenia metaboliczne stwierdzone u Adama Malinowskiego nie zagra?a?y jego ?yciu. I nie wp?ywa?y znacz?co na funkcjonowanie organizmu. Ewentualne opó?nienie leczenia p?occzanina tak?e nie sko?czy?oby si? niczym powa?nym.

Bez zmian czy tachykardia

- Czyli w ocenie prokuratury nie sta?a mi si? ?adna krzywda. Tylko ?e nawet je?li moje ?ycie nie by?o w niebezpiecze?stwie, to przecie? ucierpia?o moje zdrowie, w ko?cu nie le?a?em w szpitalu zupe?nie bez powodu. I to chyba nie ja powinienem udowadnia?, ?e by?em trze?wy. To mnie powinno si? udowodni?, ?e by?em pijany! - Adam Malinowski nie mo?e pogodzi? si? z decyzj? prokuratury. Tym bardziej ?e - jak twierdzi - pope?ni?a ona b??dy. Argumentuje: - Biegli z ?odzi za?o?yli, ?e bior? okre?lony typ insuliny, ten, który przepisano mi po wyj?ciu ze szpitala. Przedtem jednak bra?em innego typu lek. I tak si? sk?ada, ?e jego dzia?anie s?abnie po mniej wi?cej czterech godzinach. Czyli dok?adnie w momencie wizyty w sklepie, a potem w izbie. Druga sprawa - ów wpis w ksi?dze lekarskiej w izbie. Po rzekomym badaniu. Lekarz pisze tam, ?e moja skóra jest g?adka i bez zmian, praca serca miarowa, ?renice w normie. Tak si? jednak sk?ada, ?e mam na piersi wielk? blizn?, drug? - na nodze, pami?tk? po wszczepieniu by-passów. Jestem po zawale i moje serce z pewno?ci? nie pracuje miarowo. A ?renice mam wiecznie rozszerzone - to z kolei pami?tka po zabiegach laserowych. Najlepszy dowód - lekarz badaj?cy mnie na drugi dzie? okre?li? mój stan zupe?nie inaczej. I w ko?cu - sprawa mojego spokojnego snu w sali izby. Bardzo ?le si? tam czu?em, wymiotowa?em, prosi?em o pomoc. W salach jest monitoring, mo?na sprawdzi?.

Malinowski chcia?, by prokuratura sprawdzi?a owe nagrania, sygnalizowa? o zastanawiaj?cym wpisie do ksi?gi, o ewentualnej pomy?ce bieg?ych. Prokuratura jednak odmawia?a uwzgl?dnienia jego wniosków. Po umorzeniu post?powania p?occzanin za?ali? si? wi?c na jej decyzj? do s?du rejonowego. Ale i ten kilkana?cie dni temu to za?alenie oddali?. Dalej odwo?ywa? si? ju? nie mo?na. Teraz p?occzanin my?li o dochodzeniu swych praw na drodze cywilnej.

Agnieszka Zdrojkowska, prokurator rejonowa, mówi?a wczoraj "Gazecie": - Prokurator nie uwzgl?dni? wniosków dowodowych, bo w jego ocenie nie mia?y one znaczenia dla ostatecznego rozstrzygni?cia. Opinia bieg?ych by?a pe?na, jasna i niebudz?ca w?tpliwo?ci, nie zachodzi?a potrzeba jej uzupe?nienia.

Anna Lewandowska z zespo?u prasowego p?ockiej policji: - Alkomaty s? tylko w radiowozach drogówki. Ale w izbie przecie? jest lekarz, on jest w stanie wyja?ni? wszelkie w?tpliwo?ci.

Bogus?aw Gostomski, dyrektor izby wytrze?wie?: - Nie mam podstaw do kwestionowania obecno?ci lekarza w momencie przyj?cia do izby pana Malinowskiego. ?wiadcz? o tym dokumenty potwierdzaj?ce obecno?? personelu. I zapisy w dokumentacji pobytowej pacjentów. Podpisane przez lekarza.

Badanie alkomatem w izbie? - W wi?kszo?ci nasi podopieczni nie s? w stanie dmuchn?? w alkomat. Zreszt?, przepis wyra?nie mówi - badanie takie przeprowadzamy na ?yczenie klienta. Ale ka?d? sytuacj? ocenia lekarz - wyja?nia Gostomski.

Jak ryba bez wody

Historia Adama Malinowskiego zostawi?a jednak po sobie ?lad. Po pierwsze - policja zwróci?a si? do p?ockiego oddzia?u Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków o przeprowadzenie specjalnego szkolenia. - Wzi??o w nim udzia? 80 proc. dzielnicowych i policjantów s?u?by patrolowej - mówi Anna Lewandowska. - Wszyscy uczyli si?, jak rozpoznawa? chorego na cukrzyc?, jak reagowa?, kiedy ma si? z nim do czynienia.

A w izbie wytrze?wie? ka?dy, kto sygnalizuje, ?e jest chory na cukrzyc?, jest badany glukometrem. - Na moje wyra?ne polecenie - podkre?la Gostomski.

- Dociera do nas mnóstwo sygna?ów, ?e chorzy na cukrzyc? myleni s? z osobami pijanymi - komentuje Andrzej Bauman, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. - Noc w izbie, bez zastrzyków, posi?ków... Prosz? zrozumie?, to jakby na kilkana?cie godzin wyj?? z wody ryb?. To wszystko mog?o sko?czy? si? bardzo powa?nie, ?pi?czk?, zgonem. Pan Adam powinien dochodzi? odszkodowania. Stowarzyszenie w pe?ni go popiera.

AUTOR: Milena Or?owska
?RÓD?O: Gazeta Wyborcza P?ockUlotk? "CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!" mo?na tak?e pobra? na swój komputer w wersji elektronicznej. Aby to zrobi? KLIKNIJ TU

POBIERZ, WYDRUKUJ I POKA? INNYM!!!
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,171 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!