29 November 2021 19:15
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
BIA?E WARSZTATY
Prawie 100 osób wzi??o udzia? w zimowych Warsztatach Edukacyjno-Rehabilitacyjnych. Spotkanie odby?o si? od 4 do 6 grudnia 2009 w Jaworzynce, na trójstyku granic Polski, Czech i S?owacji.

Cho? niektórzy niedowierzali to jednak w Jaworzynce by?o bia?o…. Nie od puszystego ?niegu, ale od g?stej, jak s?odka ?mietana, mg?y. Bia?y kolor za oknem idealnie kontrastowa? z czerni? kojarz?c? si? z 4-tym grudnia, czyli tradycyjnym górniczym ?wi?tem - Barbórk?. Barbórkowy wieczór w Jaworzynce by? bardzo roz?piewany. Dzieci, m?odzie? oraz wszyscy doro?li z przyjemno?ci? wy?piewywali nie tylko górnicze przeboje. Nagrodami w tym konkursie by?a, konieczna w kieszeni ka?dego diabetyka, glukoza – tym razem Dextro Energy. W ten sposób ?adne hipoglikemie nie by?y nam straszne.

Sobotnie przedpo?udnie rozpocz??o si? od zmagania si? z „Cukrzyc? w akcji”. Dzieci edukowa?y si? podczas zabawy z psychologiem Ann? Walder? i piel?gniark? edukacyjn? Ann? Janot?. Pozostali równie? aktywnie sp?dzali czas. Sportowy basen sprzyja? sprawdzaniu umiej?tno?ci p?ywackich i nie tylko…. Ch?odna woda nie pozwala?a jednak na d?u?sze zabawy. I dobrze, bowiem nikt nie móg? nie zd??y? na spotkanie ze specjalist? diabetologii i pediatrii Dr n. med. Gra?yn? Wiedermann. Podczas spotkania, które przyj??o form? moderowanej dyskusji, niejeden raz, zarówno m?odzie? jak i opiekunowie, mogli przekona? si?, ?e wiedzy na temat cukrzycy nigdy do?? a zdobyte wcze?niej, nawet proste informacje bardzo szybko wypadaj? z g?owy. Dr Wiedermann w znakomity sposób przypomnia?a wszystkim obecnym podstawowe zasady samokontroli w cukrzycy oraz na przyk?adach z ?ycia do?wiadczonego lekarza pokaza?a w jaki sposób unika? podstawowych b??dów w terapii.

Druga cz??? wyk?adu dotyczy?a najcz?stszych pomy?ek pope?nianych w leczeniu pomp? insulinow?. By?o to idealne wprowadzenie do poobiedniego spotkania z Agnieszk? Kmie?, przedstawicielem firmy Medtronic Poland na temat terapii pompami insulinowymi i prezentacji najnowszego modelu pompy wspó?pracuj?cego z glukometrami firmy Bayer. Jej przedstawiciel Marcin Cieluch, który sp?dzi? z nami popo?udnie zadba? o wspania?e dodatki do „Worka pe?nego niespodzianek” przygotowanego przez samego ?wi?tego Miko?aja. Wcze?niej jednak dzi?ki firmie Bayer czeka?a na uczestników niesamowita atrakcja – Ognisty Kulig. Nawet g?sta mg?a, brak ?niegu i niska temperatura nie by?y w stanie ostudzi? entuzjazmu w?ród uczestników podró?uj?cych po malowniczej okolicy wozami z ko?skim zaprz?giem. Po takiej przeja?d?ce gor?ca kolacja by?a idealn? propozycj?.

Wieczór rozpocz?? si? od oczekiwania na ?wi?tego Miko?aja, który zaskoczy? wszystkich i w tym roku przyjecha? na ogromnym, roz?wietlonym quadzie! Zmie?ci?y si? na nim oczywi?cie prezenty dla wszystkich. Jak si? okaza?o ?wi?ty Miko?aj by? bardzo wysportowany i zadba? o to, aby dzi?ki prezentom dzieci i m?odzie? byli aktywni fizycznie i korzystali z ruchu, nie zapominaj?c o podstawowych zasadach terapii przy wysi?ku fizycznym. W ogromnym worku znalaz?y si? mi?dzy innymi ?nie?ne ?lizgi, skacz?ce pi?ki i poziome skakanki. Oprócz innych zabawek w prezentach by?y te? wielkie, ponad kilogramowe, niezwyk?e owoce – Miodowe Pomelo. W czasie gdy zabawa z Miko?ajem trwa?a w najlepsze rodzice i opiekunowie wspólnie rozwi?zywali swoje problemy podczas panelu dyskusyjnego „Sami sobie”.

W niedzielne przedpo?udnie dominowa?a aktywno?? w ramach „Cukrzycy w akcji”. Zapachnia?o te? zbli?aj?cymi si? ?wi?tami. Mama jednej z uczestniczek, Gabriela Wronka zaprezentowa? a wykonane w?asnor?cznie, przepi?kne karty ?wi?teczne. Dope?nieniem wyj?tkowej atmosfery by?y promyki s?o?ca, które na chwilk? rozb?ys?y mi?dzy chmurami. Po odwiedzinach Trójstyku Granic, czyli miejsca gdzie zbiegaj? si? granice Polski, Czech i S?owacji prawie stuosobowa grupa uczestników ostatnich w tym roku Warsztatów Edukacyjno-Rehabilitacyjnych pe?na wra?e?, rozjecha?a si? do swoich domów.


Partnerzy:Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,722 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!