29 November 2021 09:52
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PREWENCJA ROZWOJU CUKRZYCY
Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Prewencja rozwoju cukrzycy u osób z upo?ledzona tolerancj? glukozy.

Ostatnio na ?amach czasopisma The Lancet ukaza?o si? sprawozdanie z programu badawczego na temat mo?liwo?ci rozwoju klinicznie jawnej cukrzycy u osób z upo?ledzon? tolerancj? glukozy. Badania przeprowadzone by?y w grupie 2766 osób, które umo?liwi?o ocen? zapadalno?ci na cukrzyc? w ci?gu 10 lat.

U osób z grupy ryzyka zastosowano modyfikacja stylu ?ycia (utrata masy cia?a i wi?ksza aktywno?? fizyczna) oraz terapia metformin?. Uzyskano redukcj? cz?sto?ci wyst?powania cukrzycy u osób z upo?ledzon? tolerancj? glukozy. Autorzy tych bada? uwa?aj?, ?e nawet wzgl?dnie krótko trwaj?ca interwencja polegaj?ca na modyfikacji stylu ?ycia lub terapii metformin? przynosi korzy?ci d?ugoterminowe, opó?niaj?c lub ca?kowicie zapobiegaj?c rozwojowi cukrzycy w okresie 10 lat u osób z upo?ledzon? tolerancj? glukozy.

Przedstawione dane nastrajaj? optymistycznie, nie wiadomo wprawdzie czy opó?nienie rozwoju cukrzycy opó?ni równie skutecznie rozwój powik?a? klinicznych o charakterze makroangiopatii i mikroangiopatii. Udzielenie odpowiedzi na takie pytanie wymaga bada? z jeszcze d?u?szym okresem obserwacji i wi?ksz? liczb? uczestników.

Te badania pozornie tylko dotycz? osób starszych zagro?onych rozwojem cukrzycy typu 2.

Epidemia oty?o?ci, która coraz powszechniej dotyka równie? dzieci i m?odzie? stwarza zagro?enie rozwojem cukrzycy typu 2 tak?e u osób m?odych. Nie mo?na te? pomin?? faktu, ?e nadwaga coraz cz??ciej wyst?puj?ca równie? u pacjentów z cukrzyc? typu 1 powoduj?c zwi?kszon? insulinooporno?? pogarsza tak?e u nich metaboliczne wyrównanie. Po raz kolejny wi?c zaapelowa? trzeba do naszych pacjentów o rygorystyczne przestrzeganie nale?nej masy cia?a oraz o utrzymanie maksymalnej aktywno?ci fizycznej.
Oczywi?cie bardzo dobrze je?li si? ma dost?p do sali gimnastycznej, boiska, p?ywalni czy kortu tenisowego, ale przy braku tego mo?na urz?dzi? miejsce do gry w tenisa sto?owego w gara?u lub pralni, albo skorzysta? ze ….SKAKANKI!!!
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,438 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!