29 November 2021 11:21
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
LIST W ODPOWIEDZI NA LIST?
W zwi?zku z opublikowaniem najnowszej listy refundacyjnej nie uwzgl?dniaj?cej, kolejny raz analogów insulin d?ugo dzia?aj?cych a tak?e w zwi?zku z nie przed?u?eniem okresu refundacji zestawów infuzyjnych do pomp do 26 roku ?ycia oraz wprowadzenia sztywnych mar? na leki Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wystosowa?o list kolejny list do Ministerstwa Zdrowia.
Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Minister Zdrowia
Warszawa


Po raz kolejny na aktualn? list? leków refundowanych nie zosta?y wpisane d?ugo dzia?aj?ce analogi insulin. Fakt ten budzi frustracj? i rozgoryczenie w?ród ponad 2 milionowej rzeszy diabetyków w Polsce.

Polscy diabetycy i rodzice dzieci chorych na cukrzyc? od siedmiu lat czekaj? na refundacj? d?ugo dzia?aj?cych analogów insuliny. Leki te cz?sto odpowiadaj? za jako?? ?ycia. Jak sami mówi?: „Dzi?ki nim byliby?my bezpieczniejsi, nasze ?ycie by?oby lepsze, podobne do ?ycia tych z Polaków, dla których cukrzyca jest tylko pustym terminem w encyklopedii zdrowia.” Zreszt? nie tylko o nich tu chodzi - tak?e o ich rodziny, bo cukrzyca jest tak? chorob?, któr? codziennie dzieli si? z najbli?szym otoczeniem.

Szkoda, ?e wypowiedzi niektórych przedstawicieli strony rz?dowej na temat nie wprowadzenia refundacji, uwzgl?dniaj? przede wszystkim wzgl?dy finansowe oraz „mo?liwe objawy uboczne” wspomnianych insulin. Na pierwszy rzut oka wida?, ?e s? to kategorie sprzeczne – albo nas nie sta? albo nie uwa?amy leku za dostatecznie bezpieczny.

Od momentu og?oszenia w?tpliwo?ci co do rakotwórczego dzia?ania jednego z preparatów do chwili obecnej nie pojawi?y si? ?adne informacje potwierdzaj?ce ten fakt. Wr?cz odwrotnie. Do wielokrotnie wypowiadaj?cych si? w tej sprawie znakomitych polskich diabetologów do??czy?y ?wiatowe autorytety medyczne, które krytykowa?y wspomniane doniesienia.

Goszcz?cy we wrze?niu w Polsce Prof. Edwin Gale, ?wiatowej s?awy diabetolog, redaktor naczelny presti?owego pisma „Diabetologia”, organu Europejskiego Stowarzyszenia do Bada? nad Cukrzyc? wypowiedzia? si? na ?amach polskiej prasy: „Z?? wiadomo?ci? jest to, ?e istniej? pewne dane mówi?ce, ?e osoby leczone insulin? maj? zwi?kszone ryzyko zachorowania na nowotwory, chocia? nie s?dzimy, ?e winne temu jest podawanie insuliny.(…) po pierwsze, ryzyko nie zosta?o udowodnione. Po drugie, wszystkie wiod?ce towarzystwa wyda?y o?wiadczenie, ?e pacjenci, którzy stosuj? te leki, powinni je nadal stosowa?.(…) Poza tym pacjenci powinni ufa? swojemu lekarzowi prowadz?cemu. On najlepiej wie, jakie leczenie jest dla pacjenta dobre i konieczne.”

Kropk? nad „i” postawi? Prof. Peter Boyle, ?wiatowej s?awy naukowiec, profesor Uniwersytetów Oxford, Birmingham i Glasgow. Go?ci? on w listopadzie w Warszawie na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Przywo?a? mi?dzy innymi wyniki 31 randomizowanych bada?, w których nie wykazano zwi?kszonego ryzyka rozwoju schorze? nowotworowych u osób przyjmuj?cych wskazany w badaniu d?ugo dzia?aj?cy analog insuliny a tak?e ostro skrytykowa? wspomniane badanie, jako to „które nie powinno si? w ogóle ukaza?”.

Ponadto ?adne z pa?stw Unii Europejskiej, które do tej pory refundowa?o wspomniane preparaty nie wycofa?o si? z tych dzia?a?.

We wrze?niowym li?cie do Pani Minister polskie dzieci chore na cukrzyc? napisa?y: „Niech o tym, jaka insulina b?dzie dla nas najlepsza, decyduje lekarz w gabinecie, a nie suchy zapis na kawa?ku papieru...” Czy to zbyt du?e wymagania?

Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e leczenie d?ugo dzia?aj?cymi analogami nie jest dla wszystkich chorych na cukrzyc?. Najlepsze efekty przynosi w leczeniu osób m?odych i aktywnych oraz dzieci, które nie mog? podj?? terapii przy pomocy pompy insulinowej, czyli chorych na cukrzyc? typu 1. Potwierdzaj? to wypowiedzi lekarzy. Zatem rozwi?zaniem tej sytuacji mo?e by? wprowadzenie refundacji na d?ugo dzia?aj?ce analogi do poziomu refundacji innych insulin przy jednoczesnym ustaleniu ?ci?le okre?lonych warunków np. wspomniany typ cukrzycy czy drastyczne wahania poziomu cukru.

Brak d?ugo dzia?aj?cych analogów na li?cie refundacyjnej po braku przed?u?enia refundacji zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych do 26 roku ?ycia oraz zapowiedziach wprowadzenia sztywnych mar? na leki, które w znacznym stopniu dotkn??y chorych na cukrzyc?, to kolejny cios dla ?rodowiska polskich diabetyków i ich najbli?szych. Osoby te w wi?kszo?ci nale?? do niezamo?nej cz??ci spo?ecze?stwa, a wydatki ponoszone na leczenie cukrzycy nie ograniczaj? si? tylko do podstawowych leków i testów do glukometrów. Obejmuj? równie? pokrywanie kosztów edukacji, zdrowej diety i aktywno?ci fizycznej. Ka?dy wzrost wydatków spowoduje rezygnacj? z tego co jest mniej konieczne, a w efekcie spowoduje pogorszenie jako?ci leczenia i zwi?kszenie ryzyka kosztownych w leczeniu powik?a?.

Ponadto brak przed?u?enia refundacji zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych do 26 roku ?ycia jest dzia?aniem niekonsekwentnym w stosunku do wprowadzenia finansowania leczenia pomp? insulinow? ze ?rodków publicznych. W wi?kszo?ci przypadków powoduje rezygnacj? z leczenia pompami po 18-tym roku ?ycia. Powodem s? zbyt wysokie, ok. 400-500 z?otych miesi?cznie, koszty utrzymania tej terapii, a przecie? osoby te kontynuuj? edukacj? i pozostaj? na utrzymaniu rodziców. Je?eli do?o?ymy do tego wspomniany brak refundacji d?ugo dzia?aj?cych analogów to m?ody diabetyk w Polsce w momencie wchodzenia w doros?o?? ma bardzo utrudnion? kontynuacj? nowoczesnego leczenia a nawet cofa si? w terapii o wiele lat! Wydane dotychczas na leczenie ?rodki publiczne mo?na w zwi?zku z tym uzna? za zmarnowane.

Takie dzia?ania powoduj?, ?e Polska w wi?kszo?ci zestawie? na temat poziomu leczenia cukrzycy zajmuje miejsce nieprzystaj?ce do prawie 40 milionowego pa?stwa w ?rodku Europy. Wzgl?dy bud?etowe nie przemawiaj?, bo cukrzyca to choroba wielowymiarowa, post?puj?ca. Koszty powik?a? mog? wielokrotnie przekroczy? fa?szywe oszcz?dno?ci Ministerstwa Zdrowia.

W cytowanym ju? wcze?niej li?cie polskich dzieci chorych na cukrzyc? do Ministra Zdrowia czytamy: „Wierzymy, ?e w Polsce mo?emy leczy? si? tak samo jak dzieci z innych krajów w Unii Europejskiej.”

Nie wolno nam zaprzepa?ci? tej wiary.

Z powa?aniem
Mariusz Masiarek
Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,605 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!