29 Października 2020 19:37
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
LIST W ODPOWIEDZI NA LISTĘ
W zwi?zku z opublikowaniem najnowszej listy refundacyjnej nie uwzględniaj?cej, kolejny raz analogów insulin długo działaj?cych a także w zwi?zku z nie przedłużeniem okresu refundacji zestawów infuzyjnych do pomp do 26 roku życia oraz wprowadzenia sztywnych marż na leki Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? wystosowało list kolejny list do Ministerstwa Zdrowia.
Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Minister Zdrowia
Warszawa


Po raz kolejny na aktualn? listę leków refundowanych nie zostały wpisane długo działaj?ce analogi insulin. Fakt ten budzi frustrację i rozgoryczenie w?ród ponad 2 milionowej rzeszy diabetyków w Polsce.

Polscy diabetycy i rodzice dzieci chorych na cukrzycę od siedmiu lat czekaj? na refundację długo działaj?cych analogów insuliny. Leki te często odpowiadaj? za jako?ć życia. Jak sami mówi?: „Dzięki nim byliby?my bezpieczniejsi, nasze życie byłoby lepsze, podobne do życia tych z Polaków, dla których cukrzyca jest tylko pustym terminem w encyklopedii zdrowia.” Zreszt? nie tylko o nich tu chodzi - także o ich rodziny, bo cukrzyca jest tak? chorob?, któr? codziennie dzieli się z najbliższym otoczeniem.

Szkoda, że wypowiedzi niektórych przedstawicieli strony rz?dowej na temat nie wprowadzenia refundacji, uwzględniaj? przede wszystkim względy finansowe oraz „możliwe objawy uboczne” wspomnianych insulin. Na pierwszy rzut oka widać, że s? to kategorie sprzeczne – albo nas nie stać albo nie uważamy leku za dostatecznie bezpieczny.

Od momentu ogłoszenia w?tpliwo?ci co do rakotwórczego działania jednego z preparatów do chwili obecnej nie pojawiły się żadne informacje potwierdzaj?ce ten fakt. Wręcz odwrotnie. Do wielokrotnie wypowiadaj?cych się w tej sprawie znakomitych polskich diabetologów doł?czyły ?wiatowe autorytety medyczne, które krytykowały wspomniane doniesienia.

Goszcz?cy we wrze?niu w Polsce Prof. Edwin Gale, ?wiatowej sławy diabetolog, redaktor naczelny prestiżowego pisma „Diabetologia”, organu Europejskiego Stowarzyszenia do Badań nad Cukrzyc? wypowiedział się na łamach polskiej prasy: „Zł? wiadomo?ci? jest to, że istniej? pewne dane mówi?ce, że osoby leczone insulin? maj? zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwory, chociaż nie s?dzimy, że winne temu jest podawanie insuliny.(…) po pierwsze, ryzyko nie zostało udowodnione. Po drugie, wszystkie wiod?ce towarzystwa wydały o?wiadczenie, że pacjenci, którzy stosuj? te leki, powinni je nadal stosować.(…) Poza tym pacjenci powinni ufać swojemu lekarzowi prowadz?cemu. On najlepiej wie, jakie leczenie jest dla pacjenta dobre i konieczne.”

Kropkę nad „i” postawił Prof. Peter Boyle, ?wiatowej sławy naukowiec, profesor Uniwersytetów Oxford, Birmingham i Glasgow. Go?cił on w listopadzie w Warszawie na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Przywołał między innymi wyniki 31 randomizowanych badań, w których nie wykazano zwiększonego ryzyka rozwoju schorzeń nowotworowych u osób przyjmuj?cych wskazany w badaniu długo działaj?cy analog insuliny a także ostro skrytykował wspomniane badanie, jako to „które nie powinno się w ogóle ukazać”.

Ponadto żadne z państw Unii Europejskiej, które do tej pory refundowało wspomniane preparaty nie wycofało się z tych działań.

We wrze?niowym li?cie do Pani Minister polskie dzieci chore na cukrzycę napisały: „Niech o tym, jaka insulina będzie dla nas najlepsza, decyduje lekarz w gabinecie, a nie suchy zapis na kawałku papieru...” Czy to zbyt duże wymagania?

Nie ulega w?tpliwo?ci, że leczenie długo działaj?cymi analogami nie jest dla wszystkich chorych na cukrzycę. Najlepsze efekty przynosi w leczeniu osób młodych i aktywnych oraz dzieci, które nie mog? podj?ć terapii przy pomocy pompy insulinowej, czyli chorych na cukrzycę typu 1. Potwierdzaj? to wypowiedzi lekarzy. Zatem rozwi?zaniem tej sytuacji może być wprowadzenie refundacji na długo działaj?ce analogi do poziomu refundacji innych insulin przy jednoczesnym ustaleniu ?ci?le okre?lonych warunków np. wspomniany typ cukrzycy czy drastyczne wahania poziomu cukru.

Brak długo działaj?cych analogów na li?cie refundacyjnej po braku przedłużenia refundacji zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych do 26 roku życia oraz zapowiedziach wprowadzenia sztywnych marż na leki, które w znacznym stopniu dotknęły chorych na cukrzycę, to kolejny cios dla ?rodowiska polskich diabetyków i ich najbliższych. Osoby te w większo?ci należ? do niezamożnej czę?ci społeczeństwa, a wydatki ponoszone na leczenie cukrzycy nie ograniczaj? się tylko do podstawowych leków i testów do glukometrów. Obejmuj? również pokrywanie kosztów edukacji, zdrowej diety i aktywno?ci fizycznej. Każdy wzrost wydatków spowoduje rezygnację z tego co jest mniej konieczne, a w efekcie spowoduje pogorszenie jako?ci leczenia i zwiększenie ryzyka kosztownych w leczeniu powikłań.

Ponadto brak przedłużenia refundacji zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych do 26 roku życia jest działaniem niekonsekwentnym w stosunku do wprowadzenia finansowania leczenia pomp? insulinow? ze ?rodków publicznych. W większo?ci przypadków powoduje rezygnację z leczenia pompami po 18-tym roku życia. Powodem s? zbyt wysokie, ok. 400-500 złotych miesięcznie, koszty utrzymania tej terapii, a przecież osoby te kontynuuj? edukację i pozostaj? na utrzymaniu rodziców. Jeżeli dołożymy do tego wspomniany brak refundacji długo działaj?cych analogów to młody diabetyk w Polsce w momencie wchodzenia w dorosło?ć ma bardzo utrudnion? kontynuację nowoczesnego leczenia a nawet cofa się w terapii o wiele lat! Wydane dotychczas na leczenie ?rodki publiczne można w zwi?zku z tym uznać za zmarnowane.

Takie działania powoduj?, że Polska w większo?ci zestawień na temat poziomu leczenia cukrzycy zajmuje miejsce nieprzystaj?ce do prawie 40 milionowego państwa w ?rodku Europy. Względy budżetowe nie przemawiaj?, bo cukrzyca to choroba wielowymiarowa, postępuj?ca. Koszty powikłań mog? wielokrotnie przekroczyć fałszywe oszczędno?ci Ministerstwa Zdrowia.

W cytowanym już wcze?niej li?cie polskich dzieci chorych na cukrzycę do Ministra Zdrowia czytamy: „Wierzymy, że w Polsce możemy leczyć się tak samo jak dzieci z innych krajów w Unii Europejskiej.”

Nie wolno nam zaprzepa?cić tej wiary.

Z poważaniem
Mariusz Masiarek
Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,964,189 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!