01 December 2021 17:16
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE - DOCHÓD SI? NIE LICZY
Opiekuj?cy si? niepe?nosprawnymi bliskimi, w tym chorymi na cukrzyc?, otrzymuj? pomoc niezale?nie od dochodu przypadaj?cego na jednego cz?onka rodziny. Takie ?wiadczenie piel?gnacyjne wynosi obecnie 620 z?otych miesi?cznie. Kto mo?e je dosta??

?wiadczenie przys?uguje z tytu?u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi?zku z konieczno?ci? opieki nad dzieckiem niepe?nosprawnym. Niepe?nosprawno?? musi by? potwierdzona orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci lub o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci.
Przys?uguje przede wszystkim najbli?szym, czyli matce lub ojcu. Je?li chodzi o dalszych krewnych – to tylko wówczas, gdy nie ma osób najbli?szych albo nie mog? one wype?ni? swojego obowi?zku.

Realizatorzy ?wiadcze? rodzinnych b?d? mogli przeprowadzi? wywiad ?rodowiskowy, aby sprawdzi?, czy beneficjant spe?nia warunki do uzyskania ?wiadczenia.

W przypadku dzieci chorych na cukrzyc? konieczny jest zapisy w orzeczeniu o niepe?nosprawno?ci nast?puj?cej tre?ci:

- konieczno?ci sta?ej lub d?ugotrwa?ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi?zku ze znacznie ograniczon? mo?liwo?ci? samodzielnej egzystencji,
- konieczno?ci sta?ego wspó?udzia?u na co dzie? opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


W obu punktach musi pojawi? si? s?owo "wymaga"

"Zrezygnowa?am z dzia?alno?ci gospodarczej, po to by opiekowa? si? moim dzieckiem chorym na cukrzyc?. Ucieszy?am si?, ?e b?d? mog?a skorzysta? od nowego roku ze ?wiadczenia piel?gnacyjnego. - mówi MOJACUKRZYCA.PL pani Katarzyna z Libi??a. Niestety, okaza?o si? ?e nie b?d? mog?a, bo nie mam dobrego wpisu. A dziecko wymaga opieki."


To czy wspomniany zapis pojawia si? w orzeczeniu i jakiej nabiera formy zale?y od Komisji lekarskiej. Najcz??ciej w orzeczeniach o niepe?nosprawno?ci dla dzieci chorych na cukrzyc? do 16 roku ?ycia pojawiaj? si? tylko zapisy o konieczno?ci sta?ego wspó?udzia?u na co dzie? opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. W uzasadnionych przypadkach oba punkty.

Jednak orzeczenie wydawane jest na d?ugi okres wi?c sytuacja mo?e si? zmieni?. Ewentualna zmiana orzeczenia musi zosta? poprzedzona wnioskiem lekarza prowadz?cego oraz ponownym stawieniem si? przed Komisj? w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Zespole ds Orzekania o Niepe?nosprawno?ci.

Aby uzyska? ?wiadczenie powy?ej 16 roku ?ycia wymagane jest orzeczenie o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci.

Krewni b?d? mogli uzyskac prawo do ?wiadczenia w przypadku, gdy nie ma spokrewnionych w pierwszym stopniu lub, gdy nie b?d? oni mogli sprawowa? opieki. Podobnie jak w przypadku zasi?ku piel?gnacyjnego prawo do ?wiadczenia piel?gnacyjnego przys?uguje od miesi?ca w którym z?o?ony zosta? wniosek o ustalenie niepe?nosprawno?ci lub stopnia niepe?nosprawno?ci, pod warunkiem z?o?enia wniosku o ?wiadczenie nie pó?niej ni? w okresie 3 miesi?cy od wydania w?a?ciwego orzeczenia.

I najwa?niejsza zmiana od 2010 roku:

?wiadczenie piel?gnacyjne przys?uguje bez wzgl?du na dochód!

Prosimy o zg?aszanie ewentualnych problemów przy uzyskiwaniu orzecze? i ?wiadcze? do Biura Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? - tel. 32 331 33 49 lub 605 331 345, e-mail: biuro@mojacukrzyca.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,194 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!