29 November 2021 10:05
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
RUCH NAJLEPSZ? WITAMIN?
Witaminy w dra?etkach - do k?ta, to samo z czosnkiem miodem i sokiem malinowym oraz ro?linnymi preparatami na odporno??. Naukowcy po raz kolejny udowadniaj?, ?e najlepszym sposobem na unikni?cie gro?nych chorób jak i zwyk?ych przezi?bie? jest aktywno?? fizyczna.

W miesi?c mo?na uodporni? organizm na gryp? i przezi?bienia. Wystarczy cz?sto je?? ryby, p?atki owsiane i kiszon? kapust? oraz ?wiczy? pó? godziny dziennie. - czytamy w Newsweeku. Uczeni przypuszczaj?, ?e sport to nie tylko trening mi??ni lecz tak?e ?wiczenia uk?adu odporno?ciowego. Ruch wp?ywa na wytwarzanie specyficznych komórek obronnych, tzw. limfocytów pomocniczych TH1 oraz TH2. Pod wp?ywem tych pierwszych w organizmie powstaje lekki stan zapalny, z kolei te drugie go hamuj?.

W artykule redakcyjnym opublikowanym na ?amach Archives of Internal Medicine podsumowano korzy?ci zdrowotne, jakie mo?na odnie?? z regularnego wysi?ku fizycznego. W tym samym numerze czasopisma zaprezentowano cztery prace po?wi?cone temu problemowi. W jednej z nich wy?sza sprawno?? fizyczna, w po??czeniu z niepaleniem papierosów i prawid?owym obwodem talii, redukowa?a cz?sto?? zdarze? wie?cowych, zgonów sercowo-naczyniowych i zgonów z jakiejkolwiek przyczyny.

W badaniu Meyerhardt i wsp. wysoki stopie? aktywno?ci fizycznej zmniejsza? ryzyko nawrotu raka jelita grubego. Z kolei Robinson-Cohen i wsp. wykazali w grupie osób w wieku podesz?ym zale?ne od aktywno?ci fizycznej spowalnianie ubytku funkcji nerek u osób z ich przewlek?? niewydolno?ci?. Otten i wsp. przedstawili analiz?, w której oty?ym doros?ym zalecono zmniejszenie ilo?ci czasu sp?dzanego przed telewizorem. Efektem tej interwencji by?o zwi?kszenie ilo?ci wydatkowanej energii, a nie zmniejszenie jej spo?ycia - ujawniaj?c mechanizm, który mo?e sprzyja? redukcji narastaj?cej epidemii oty?o?ci.

Powy?sze prace nie wyczerpuj? obserwowanych korzy?ci p?yn?cych z wysi?ku fizycznego. Podkre?la si? znaczenie utrzymania sprawno?ci fizycznej w prewencji upadków, zdolno?ci do wykonywania codziennych czynno?ci, w utrzymaniu prawid?owego metabolizmu ko?ci, zdrowia psychicznego i sprawno?ci umys?owej, redukcji zaburze? metabolicznych, zmian stawowych i redukcji cz?sto?ci oty?o?ci.

Korzy?ci te nie ograniczaj? si? wy??cznie do okre?lonych grup wiekowych, ani do osób z okre?lonymi wska?nikami BMI. Jedno pozostaje bez dyskusji - inwestowanie w wysi?ek fizyczny w ramach promocji zdrowia jest inwestycj? wysoce op?acaln?.

Z badania przeprowadzonego dla koncernu medycznego GlaxoSmithKline na grupie 12 tys. respondentów z 21 krajów Starego Kontynentu wynika, ?e a? 42 proc. Polaków zamierza pozby? si? w tym roku nadmiaru tkanki t?uszczowej. To o 13 punktów procentowych wi?cej ni? europejska ?rednia.

Jak podaje Newsweek cytuj?c dr Ma?gorzat? Drywie? z Katedry ?ywienia Cz?owieka Szko?y G?ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Przekonanie o konieczno?ci walki z nadwag? narodzi?o si? u nas szybko. Mo?e dzi?ki temu uda si? uchroni? spo?ecze?stwo przed problemem masowej oty?o?ci, z którym dzi? borykaj? si? trzy pokolenia Amerykanów.

A zatem do dzie?a, bo oty?o?? oprócz bardzo z?ego wp?ywu na zdrowie jest te? niezwykle kosztowna.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,461 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!