04 December 2021 04:26
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PAMI?? HIPERGLIKEMICZA - CO TO JEST?
Fakt toksycznego dzia?ania hiperglikemii na tkanki tzw „glukotoksyczno?ci” jest zjawiskiem znanym od dawna. Wiadomo, ?e przewlek?a hiperglikemia jest odpowiedzialna za rozwój przewlek?ych powik?a? o charakterze mikroangiopatii (retinopatii, nefropatii, neuropatii), a tak?e makroangiopatii (choroby niedokrwiennej serca, schorze? naczy? mózgowych i naczy? obwodowych).

Coraz wi?cej si? jednak obecnie mówi o tzw „pami?ci hiperglikemicznej” tzn o zjawisku przetrwania procesów patologicznych, które rozpoczynaj? si? w nast?pstwie dzia?ania hiperglikemii ju? na pocz?tku choroby i pami?? o nich zostaje zachowana nawet pomimo pó?niejszej poprawy metabolicznego wyrównania. St?d tak wa?ne jest bardzo dobre, staranne intensywne leczenie cukrzycy od chwili jej rozpoznania. Ten pierwszy okres choroby w du?ym stopniu decyduje o dalszych losach chorego i o rozwoju przewlek?ych powik?a?.

?wiadomo?? zjawiska „pami?ci” wydaje si? szczególnie wa?na u dzieci i osób m?odych. U nich bowiem pocz?tek choroby jest zwykle na tyle wyra?ny, ?e stosunkowo szybko dochodzi do rozpoznania cukrzycy i wdro?enia leczenia. U tych pacjentów mamy wi?c szans? bardzo wyra?nego ograniczenia rozwoju powik?a? przewlek?ych. Nale?y wi?c d??y? do maksymalnej normalizacji wszystkich warto?ci docelowych dotycz?cych gospodarki w?glowodanowej, lipidowej oraz ci?nienia t?tniczego krwi ju? od chwili rozpoznania cukrzycy . Nale?y starannie przestrzega? zalece? dotycz?cych zarówno bie??cej kontroli st??e? glukozy we krwi (metod? samokontroli przy u?yciu glukometru b?d? przy pomocy coraz cz??ciej stosowanych urz?dze? do ci?g?ego pomiaru glikemii), systematycznych pomiarów st??enia hemoglobiny glikowanej (HbA1c) oraz ci?nienia t?tniczego krwi. Przy d?u?ej trwaj?cej cukrzycy okresowo nale?y wykonywa? ca?odobowy pomiar ci?nienia metod? Holtera., gdy? tylko w ten sposób uchwyci? mo?na pierwsze nieprawid?owo?ci manifestuj?ce si? zniesieniem fizjologicznej ró?nicy pomi?dzy ci?nieniem nocnym i dziennym.

Prof. dr hab. med. Ewa Otto-Buczkowska

Zalecenia dotycz?ce opieki diabetologicznej dla dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc? okre?lane s? przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne:

• Uzyskanie i utrzymanie prawid?owego, harmonijnego rozwoju fizycznego: wzrostu i masy cia?a (warto?ci centylowe) oraz przebiegu okresu dojrzewania, odpowiedniego do wieku i p?ci.
• Po??dane jest utrzymanie st??enia HbA1c ≤ 6,5%, przy stabilnej glikemii i zminimalizowaniu epizodów hipoglikemii.
• Utrzymanie st??enia frakcji cholesterolu LDL< 100 mg/dl (< 2,6 mmol/l).
• Zaleca si? normalizacj? ci?nienia t?tniczego krwi < 90 centyla odpowiednio do wieku i p?ci oraz wzrostu.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,863 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!