29 November 2021 10:30
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
W PARZE Z CUKRZYC?
Cukrzyca to skomplikowana choroba. Jednak cz?sto mo?e wyst?powa? wraz z innymi schorzeniami. Najcz??ciej towarzysz?ce cukrzycy typu 1 choroby o pod?o?u autoimmunologicznym to choroby tarczycy i celiakia. Czy si? objawiaj?? Jak je bada??

Zjawiska immunologiczne, podobne jak w cukrzycy typu 1, obserwowane s? w innych chorobach autoimmunologicznych, takich jak np. autoimmunologiczne zapalenia tarczycy, celiakia. W cukrzycy typu 1 obserwuje si? obecno?? przeciwcia? skierowanych przeciwko antygenom swoistym dla celiakii czy autoimmologicznych zapale? tarczycy, przy czym mog? nie wyst?powa? objawy kliniczne tych schorze?
W zespo?ach tych obecno?? przeciwcia? przeciwnarz?dowych na d?ugi czas wyprzedza? mo?e wyst?pienie klinicznych objawów schorzenia. U chorych, u których w chwili rozpoznania cukrzycy nie stwierdzono obecno?ci autoprzeciwcia? wskazane okresowe powtarzanie badania (zwykle co 2 lata).

Stwierdzenie obecno?ci takich autoprzeciwcia? nakazuje przeprowadzenie dalszej diagnostyki w kierunku obecno?ci schorze? tarczycy czy celiakii.

Celiakia manifestuje si? ró?norodno?ci? objawów klinicznych wynikaj?c? z odmiennej wra?liwo?ci pacjentów na gluten. Celiakia w cukrzycy typu 1 najcz??ciej przebiega jako :
• posta? ukryta (niema, asymptomatyczna), w której stwierdza si? zanik kosmków b?ony ?luzowej jelita cienkiego przy sk?pych, pojedynczych, cz?sto okresowych niecharakterystycznych objawach klinicznych (bóle brzucha, objawy dyspeptyczne, a tak?e niedobór masy cia?a i wzrostu). Pomimo charakterystycznych zmian b?ony ?luzowej jelita cienkiego i obecno?ci swoistych przeciwcia? w surowicy, nie wyst?puj? typowe objawy zespo?u z?ego wch?aniania.
• posta? utajona (pó?no ujawniaj?c? si?) - w surowicy obecne s? przeciwcia?a swoiste dla celiakii bez objawów klinicznych i zmian w obrazie histologicznym. U tych chorych mo?e w przysz?o?ci pojawi? si? zanik kosmków.
• posta? klasyczna (pe?noobjawowa) jest rzadko spotykana w cukrzycy typu 1.

Do??czaj?ca si? w przebiegu cukrzycy typu 1 celiakia mo?e powodowa? redukcj? zapotrzebowania na insulin? ze sk?onno?ci? do wyst?powania hipoglikemii. Inne objawy nasuwaj?ce podejrzenie celiakii u chorych na cukrzyc? typu 1 to niedobór masy cia?a, niski wzrost, opó?nienie dojrzewania (zw?aszcza u ch?opców), nawracaj?ce bóle brzucha, nieprawid?owe stolce, anemia niedobarwliwa.

Wprowadzenie bada? przesiewowych w kierunku obecno?ci przeciwcia? anty tTG oraz przeciw EMA w klasie IgA u chorych z cukrzyc? typu 1 umo?liwia wczesn? diagnostyk? celiakii - bezobjawowej lub sk?poobjawowej. Dla ustalenia ostatecznego rozpoznania choroby konieczne jest wykonanie biopsji jelita. Za rozpoznaniem celiakii przemawia stwierdzany III stopie? zmian histologicznych w pobranych wycinkach jelita cienkiego wed?ug skali Marsha. Odpowiednio wczesne w??czenie diety bezglutenowej mo?e zapobiec powik?aniom, które mia?yby negatywny wp?yw na przebieg cukrzycy i zaburza? dalszy harmonijny rozwój

Autoimmunologiczne choroby tarczycy towarzysz?ce cukrzycy prezentuj? bardzo niejednorodny obraz kliniczny, od stanu zapalnego gruczo?u z niedoczynno?ci? (choroba Hashimoto) poprzez zmiany subkliniczne bez lub z bardzo dyskretnymi objawami klinicznymi dysfunkcji tarczycy, do pe?noobjawowej nadczynno?ci (choroba Graves-Basedowa) tarczycy. W celu ustalenia rozpoznania wykonuje si? badania

Z zakresu chorób tarczycy markerami takimi s?:
• st??enie hormonów tarczycy (fT3, fT4) i TSH w surowicy
• stwierdzenie obecno?ci przeciwcia? tarczycowych przeciwko antygenom
Trudny do wyrównania metabolicznego przebieg cukrzycy, zbyt wolne tempo wzrastania dziecka mog? sugerowa? chorob? tarczycy u pacjenta z cukrzyc? typu 1.
Zastosowanie bada? przesiewowych bezpo?rednio po rozpoznaniu cukrzycy oraz systematyczne ich powtarzanie w czasie jej trwania zapewnia wczesne wykrycie dysfunkcji tarczycy i wdro?enia skutecznego leczenia.
W cukrzycy znacznie cz??ciej ni? jawne klinicznie postaci dysfunkcji tarczycy wyst?puj? postaci subkliniczne.
• Subkliniczna niedoczynno?? tarczycy przebiega skrycie, bez widocznych objawów klinicznych hipotyreozy, przy prawid?owym st??eniu T4 lub fT4 i nieznacznie zwi?kszonym st??eniu TSH. Te przypadki wykrywane s? w czasie bada? przesiewowych.
• Subkliniczn? posta? nadczynno?ci tarczycy charakteryzuje brak wyra?nych klinicznych objawów nadczynno?ci, prawid?owe st??enie hormonów tarczycy i obni?one st??enie TSH.

Ze wzgl?du na wspó?wyst?powanie z cukrzyc? typu 1 innych chorób z autoagresji konieczne s? badania przesiewowe w momencie rozpoznania cukrzycy i systematyczne ich powtarzanie.

Prof. Dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,504 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!