29 November 2021 09:55
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NIE DLA WSZYSTKICH RÓWNE SZANSE
Trwaj? olimpiady przedmiotowe we wszystkich typach szkó?. Utalentowani i zdolni uczniowie maj? szans? na pokaza? swoje umiej?tno?ci i wiedz? na szerszym ni? szkolne, forum. Czy na pewno wszyscy na takich samych zasadach?

Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy i umiej?tno?ci uczniów uzdolnionych, bez wzgl?du na ich stan zdrowia. Stres towarzysz?cy jakiejkolwiek formie egzekwowania wiedzy ma niekorzystny wp?yw na funkcjonowanie chorego dziecka. Nawet te najzdolniejsze chore przewlekle dzieci nie maj? równych szans w rywalizacji konkursowej ze zdrowymi rówie?nikami. A przecie? ONE S? W?RÓD NAS, chore i jednocze?nie uzdolnione, dlatego nale?y o nie zadba?, bo i tak nie maj? ?atwego ?ycia.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? prowadzi prace konsultacyjne z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Kuratoriami Oswiaty w poszczególnych województwach na temat regulacji dotycz?cej zasad przeprowadzania konkursów przedmiotowych uwzgl?dniaj?cych specyficzne potrzeby dzieci niepe?nosprawnych i przewlekle chorych we wszystkich typach szkó?: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W zwi?zku z powy?szym, po konsultacji z MEN wyst?pili?my do wszystkich wojewódzkich kuratorów o?wiaty o wprowadzenie odpowiednich zapisów. Z otrzymanej korespondencji zwrotnej, wynika, ?e kwestia ta jest bardzo ro?norodnie traktowana przez poszczególne kuratoria o?wiaty.

Wzorem dla innych jest postawa Kuratorium O?wiaty w ?odzi, które to wprowadzi?o w zasadach organizacji konkursów przedmiotowych zapis nast?puj?cej tre?ci: „Komisja Konkursowa, na ka?dym stopniu konkursu rozpatruje indywidualnie wyd?u?enie czasu jego trwania wynikaj?ce ze szczególnych potrzeb dzieci przewlekle chorych”.

W pismach otrzymanych z Kuratoriów O?wiaty we Wroc?awiu, w Rzeszowie, Poznaniu, Olsztynie, Bia?ymstoku z?o?ono deklaracje rozpatrzenia i ewentualnego wprowadzenia stosownych zapisów.

Kuratoria w Krakowie oraz w Kielcach nie zamierzaj? wprowadza? ?adnych zapisów, ale indywidualnie rozpatruj? wnioski w tym zakresie.

Z kolei z uwagi na brak stosownych zapisów w przywo?ywanym rozporz?dzeniu MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku nie zamierzaj? wprowadza? ?adnych zapisów w omawianej kwestii Kuratoria w Gda?sku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Bydgoszczy i Opolu.

Z Kuratoriów w Szczecinie i w Warszawie nie otrzymali?my ?adnej odpowiedzi.

Znacz?ce dla zoobrazowania ca?ego problemu jest stwierdzenie przekazane w dokumencie z Kuratorium O?wiaty w Lublinie. Lubelski Kurator O?wiaty pisze: „…w przypadku pojawienia si? uregulowa? prawnych Wojewódzka Komisja Konkursowa (…) rozwa?y ewentualne zmiany w regulaminie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjów.”.

Powy?sze stwierdzenie, a tak?e wymienione przyk?ady traktowania tych, jak?e istotnych dla uzdolnionych, przewlekle chorych dzieci, kwestii potwierdza konieczno?? uregulowania poruszanego problemu na szczeblu ministerialnym w postaci rozporz?dzenia.Dostosowanie warunków konkursów przedmiotowych nie jest stosowaniem taryfy ulgowej. Jest jedynie wyrównaniem szans.

Pismo z kolejnym wnioskiem trafi?o do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czekamy na odpowied?.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,442 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!