26 Października 2020 02:46
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
KAOS - CUKRZYCA W NOWYM ROKU
Narodowy Fundusz Zdrowia zamie?cił ważny komunikat dla wszystkich korzystaj?cych ze ?wiadczeń w Kompleksowej Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - KAOS, chorych na cukrzycę typu I i II.

Oto jego tre?ć: W zwi?zku z licznymi pytaniami dotycz?cymi realizacji w roku 2010 Kompleksowej ambulatoryjnej opieki nad pacjentem z cukrzyc?, wynikaj?cymi z doprecyzowania wymogów dotycz?cych wł?czania do programu pacjentów z cukrzyc? typu II, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż pacjenci zakwalifikowani przed rokiem 2010 do programu kaos - cukrzyca z powodu "cukrzycy typu II leczonej insulin?, wymagaj?cej intensywnego monitorowania (...)", przyjmuj?cy mniej niż 3 iniekcje insuliny, ale spełniaj?cy inne kryteria objęcia Programem - nie powinni być wył?czani z Programu..

Jednocze?nie osoby kwalifikowane do Programu w roku bież?cym powinny spełniać wskazania okre?lone w zał?czniku 3 czę?ć "c" do zarz?dzenia nr 62/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie okre?lenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Takie ?wiadczenia s? realizowane najczę?ciej w dużych przychodniach specjalistycznych. W tym wypadku należy zapytać w swojej przychodni czy posiada kontrakt na Kompleksow? Ambulatoryjn? Opiekę Specjalistyczn?.

Aby leczyć się w ten sposób trzeba spełniać odpowiednie warunki.

Kto może zostać objęty opiek? KAOS?. Oto zasady kwalifikacji

Celem wdrożenia kompleksowej opieki jest poprawa skuteczno?ci leczenia pacjentów chorych na cukrzycę, prowadzonego w oparciu o aktualnie obowi?zuj?ce standardy opieki diabetologicznej, a w następstwie zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu cukrzycy i jej powikłań.

Wskazania do objęcia kompleksow? opiek? KAOS-CUKRZYCA.
1. Cukrzyca t. 1
2. Cukrzyca u dzieci i młodzieży do 21 r.ż.
3. Cukrzyca t. 2, leczona co najmniej 3 wstrzyknięciami insuliny, wymagaj?ca intensywnego monitorowania i/lub zmiany insulinoterapii, poł?czonego z wlewami dożylnymi (w tym regulacja zaburzeń wodno-elektrolitowych).
4. Cukrzyca ciężarnych.

Kwalifikacja pacjenta do KAOS-CUKRZYCA
• Kwalifikacja do objęcia KAOS-CUKRZYCA odbywa się w ramach porady specjalistycznej w poradni diabetologicznej.
• ?wiadczeniobiorca składa w poradni diabetologicznej deklarację wyboru zgodnie z wzorem stanowi?cym zał?cznik nr 4 do zarz?dzenia.
• U pacjentów rozpoczynaj?cych leczenie w ramach kompleksowej opieki lekarz przeprowadza wstępn? ocenę wybranych parametrów zdrowotnych, zgodnie z poniższym zestawieniem, doł?czaj?c j? do dokumentacji pacjenta.

BMI wg siatek centylowych
Dyslipidemia
Nadci?nienie tętnicze
Inne choroby układu sercowo - naczyniowego
Retinopatia cukrzycowa
Polineuropatia cukrzycowa
Nefropatia cukrzycowa
Zespół stopy cukrzycowej
Obecno?ć chorób tarczycy
Obecno?ć celiakii
Poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c)

data rozpoznania cukrzycy (rok i miesi?c)

liczba dotychczasowych hospitalizacji z powodu ostrych zaburzeń metabolicznych w wyniku cukrzycy

Na czym polegaj? ?wiadczenia udzielane w ramach KAOS-CUKRZYCA?

?wiadczenia w ramach kompleksowej opieki na pacjentem z cukrzyc? obejmuj? diagnostykę i terapię realizowan? na rzecz pacjenta (dzieci i dorosłych) w trakcie pracy poradni diabetologicznej, z intencj? opuszczenia przez pacjenta placówki po godzinach funkcjonowania i ewentualne zgłoszenie się pacjenta celem dalszego postępowania w kolejnych dniach. ?wiadczenia w tym zakresie obejmuj? w szczególno?ci:
1) przeprowadzenie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz wykonanie niezbędnych badań i konsultacji, z wył?czeniem badań potwierdzaj?cych wstępne rozpoznanie. W przypadku wskazań klinicznych obejmuje także korektę lub założenie osprzętu do pomp insulinowych oraz przygotowanie do zabiegów operacyjnych z ocen? wyrównania glikemii i ewentualn? modyfikacj? leczenia,
2) nadzór nad pacjentem (obserwacja) trwaj?cy nie dłużej niż wymaga tego stan zdrowia pacjenta wraz z konieczn? dodatkow? diagnostyk? oraz monitorowaniem - w zależno?ci od wskazań klinicznych - czynno?ci elektrycznej serca i ci?nienia tętniczego. W uzasadnionych przypadkach pacjent przyjmowany jest w gabinecie wyposażonym w łóżka,
3) zastosowanie niezbędnych leków i wyrobów medycznych. W przypadku leczenia trwaj?cego ponad 4 godziny, pacjentom dostarcza się napoje i posiłki odpowiednio do wskazań medycznych wynikaj?cych z aktualnego stanu klinicznego,
4) wyrównywanie glikemii, parametrów równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej z zastosowaniem wlewów dożylnych leków i/lub płynów zgodnie ze
wskazaniami medycznymi,
5) w uzasadnionych przypadkach wykonywanie innych czynno?ci diagnostycznych, a w szczególno?ci:
- oznaczanie Peptydu C ,
- oznaczanie Hb.A1C,
- oznaczanie przeciwciał /antyGAD , p/insulinowych i p/wyspowych, i innych przeciwciał wg wskazań klinicznych,
- oznaczanie TSH, fT4,
- wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy (OGGT),
- wykonywanie innych badań laboratoryjnych -mocznik, kreatynina, jonogram, równowaga kwasowo-zasadowa, AlAT, AspAT, morfologia , mocz bad. ogólne, mikroalbuminuria i innych – zgodnie z wskazaniami klinicznymi,
- wykonanie rtg ko?ćca stóp – zgodnie z wskazaniami klinicznymi,
- wykonanie posiewów bakteriologicznych, w tym min. wymazy z ran, zmian skórnych – zgodnie ze wskazaniami klinicznymi,
- wykonanie badań przepływów naczyniowych /met. Dopplera/,
- wykonanie badania okulistycznego i neurologicznego,
- wykonanie badań USG, EKG ,UKG
- wykonanie pedobarografii, kapilaroskopii – zgodnie ze wskazaniami klinicznymi,
6) w razie potrzeby - konsultacje innych lekarzy specjalistów,
7) przeprowadzenie edukacji w zakresie samokontroli cukrzycy i zasad prawidłowego odżywiania,
8) w przypadku wskazań przeprowadzenie konsultacji psychologicznej chorego i jego rodziny .


Do czego mamy prawo lecz?c się w ramach KAOS, czyli co przychodnia musi nam bezpłatnie zapewnić?

Poradnia realizuj?ca KAOS-CUKRZYCA powinna być czynna 5 dni w tygodniu w godzinach 8°°-18°°.

W ramach kompleksowej opieki nad pacjentem z cukrzyc? zakłada się przedstawiony poniżej schemat postępowania:
• pacjenci z cukrzyc? typu 1 - ?rednio od 8 do 12 porad rocznie, udzielanych co 4-6 tygodni,
• dzieci i młodzież z cukrzyc? ?rednio od 6 do 12 porad rocznie, udzielanych co 4-8 tygodni, wg potrzeb pacjenta,
• pacjenci z cukrzyc? typu 2 - ?rednio 4 porady w roku, realizowane w odstępach 3 miesięcznych,


Bezpłatne badania do których pacjent ma prawo a obowi?zkiem przychodni jest ich zapewnienie:

• HbA1c - 2 razy w roku, ewentualnie 3 razy u dzieci cechuj?cych się duż? chwiejno?ci? cukrzycy
• Cholesterol całkowity - 1 raz w roku, a podczas terapii lekami hipolipemizuj?cymi co 3-6 m-cy
• Cholesterol frakcji LDL i HDL - 1 raz w roku, a podczas terapii lekami hipolipemizuj?cymi co 3-6 m-cy
• Triglicerydy - 1 raz w roku, a podczas terapii lekami hipolipemizuj?cymi co 3-6 m-cy
• Kreatynina - 1 raz w roku
• Albuminuria - 1 raz w roku, u osób z towarzysz?c? albuminuri? ,nie leczonych inhibitorami ACE lub blokerami AT1, co 3-6 m-cy
• Badanie okulistyczne z ocena dna oka - 1 raz w roku, czę?ciej w zależno?ci od wskazań medycznych
• Badanie spoczynkowe EKG - 1 raz w roku, u osób >35 r. życia
• Porada kardiologiczna –w przypadku wskazań med. z badaniem wysiłkowym EKG - 1 na dwa lata, u osób >35 r. życia
• Porada neurologiczna z badaniem tt. kończyn dolnych met. dopplerowsk? - 1 na dwa lata, u osób >35 r. życia
• Porada neurologiczna z badaniem neurologicznym i ocen? czucia wibracji - 1-2 razy w roku, u dzieci w przypadku indywidualnych wskazań
• Testy na obecno?ć neuropatii autonomicznej - 1 raz w roku lub raz na dwa lata, u dzieci w przypadku indywidualnych wskazań
• Monitorowanie dojrzewania wg skali Tannera oraz masy ciała i wzrostu wg siatek centylowych - przy każdej poradzie, dotyczy dzieci i młodzieży
• Badanie w kierunku celiakii - 1 raz w roku, dotyczy dzieci i młodzieży
• Badanie w kierunku chorób tarczycy - 1 raz w roku, dotyczy dzieci i młodzieży
• Edukacja terapeutyczna i dietetyczna - Indywidualnie-zależnie od oceny

W ramach realizacji KAOS konieczne jest zapewnienie konsultacji okulistycznych, kardiologicznych, neurologicznych wynikaj?cych z opisanego wyżej planu opieki, a w przypadku wskazań medycznych także chirurgicznych. Finansowanie tych ?wiadczeń odbywa się ze ?rodków ?wiadczeniodawcy realizuj?cego program.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,963,459 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!