29 November 2021 19:32
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
KAOS - CUKRZYCA W NOWYM ROKU
Narodowy Fundusz Zdrowia zamie?ci? wa?ny komunikat dla wszystkich korzystaj?cych ze ?wiadcze? w Kompleksowej Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - KAOS, chorych na cukrzyc? typu I i II.

Oto jego tre??: W zwi?zku z licznymi pytaniami dotycz?cymi realizacji w roku 2010 Kompleksowej ambulatoryjnej opieki nad pacjentem z cukrzyc?, wynikaj?cymi z doprecyzowania wymogów dotycz?cych w??czania do programu pacjentów z cukrzyc? typu II, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, i? pacjenci zakwalifikowani przed rokiem 2010 do programu kaos - cukrzyca z powodu "cukrzycy typu II leczonej insulin?, wymagaj?cej intensywnego monitorowania (...)", przyjmuj?cy mniej ni? 3 iniekcje insuliny, ale spe?niaj?cy inne kryteria obj?cia Programem - nie powinni by? wy??czani z Programu..

Jednocze?nie osoby kwalifikowane do Programu w roku bie??cym powinny spe?nia? wskazania okre?lone w za??czniku 3 cz??? "c" do zarz?dzenia nr 62/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie okre?lenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Takie ?wiadczenia s? realizowane najcz??ciej w du?ych przychodniach specjalistycznych. W tym wypadku nale?y zapyta? w swojej przychodni czy posiada kontrakt na Kompleksow? Ambulatoryjn? Opiek? Specjalistyczn?.

Aby leczy? si? w ten sposób trzeba spe?nia? odpowiednie warunki.

Kto mo?e zosta? obj?ty opiek? KAOS?. Oto zasady kwalifikacji

Celem wdro?enia kompleksowej opieki jest poprawa skuteczno?ci leczenia pacjentów chorych na cukrzyc?, prowadzonego w oparciu o aktualnie obowi?zuj?ce standardy opieki diabetologicznej, a w nast?pstwie zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu cukrzycy i jej powik?a?.

Wskazania do obj?cia kompleksow? opiek? KAOS-CUKRZYCA.
1. Cukrzyca t. 1
2. Cukrzyca u dzieci i m?odzie?y do 21 r.?.
3. Cukrzyca t. 2, leczona co najmniej 3 wstrzykni?ciami insuliny, wymagaj?ca intensywnego monitorowania i/lub zmiany insulinoterapii, po??czonego z wlewami do?ylnymi (w tym regulacja zaburze? wodno-elektrolitowych).
4. Cukrzyca ci??arnych.

Kwalifikacja pacjenta do KAOS-CUKRZYCA
• Kwalifikacja do obj?cia KAOS-CUKRZYCA odbywa si? w ramach porady specjalistycznej w poradni diabetologicznej.
• ?wiadczeniobiorca sk?ada w poradni diabetologicznej deklaracj? wyboru zgodnie z wzorem stanowi?cym za??cznik nr 4 do zarz?dzenia.
• U pacjentów rozpoczynaj?cych leczenie w ramach kompleksowej opieki lekarz przeprowadza wst?pn? ocen? wybranych parametrów zdrowotnych, zgodnie z poni?szym zestawieniem, do??czaj?c j? do dokumentacji pacjenta.

BMI wg siatek centylowych
Dyslipidemia
Nadci?nienie t?tnicze
Inne choroby uk?adu sercowo - naczyniowego
Retinopatia cukrzycowa
Polineuropatia cukrzycowa
Nefropatia cukrzycowa
Zespó? stopy cukrzycowej
Obecno?? chorób tarczycy
Obecno?? celiakii
Poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c)

data rozpoznania cukrzycy (rok i miesi?c)

liczba dotychczasowych hospitalizacji z powodu ostrych zaburze? metabolicznych w wyniku cukrzycy

Na czym polegaj? ?wiadczenia udzielane w ramach KAOS-CUKRZYCA?

?wiadczenia w ramach kompleksowej opieki na pacjentem z cukrzyc? obejmuj? diagnostyk? i terapi? realizowan? na rzecz pacjenta (dzieci i doros?ych) w trakcie pracy poradni diabetologicznej, z intencj? opuszczenia przez pacjenta placówki po godzinach funkcjonowania i ewentualne zg?oszenie si? pacjenta celem dalszego post?powania w kolejnych dniach. ?wiadczenia w tym zakresie obejmuj? w szczególno?ci:
1) przeprowadzenie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz wykonanie niezb?dnych bada? i konsultacji, z wy??czeniem bada? potwierdzaj?cych wst?pne rozpoznanie. W przypadku wskaza? klinicznych obejmuje tak?e korekt? lub za?o?enie osprz?tu do pomp insulinowych oraz przygotowanie do zabiegów operacyjnych z ocen? wyrównania glikemii i ewentualn? modyfikacj? leczenia,
2) nadzór nad pacjentem (obserwacja) trwaj?cy nie d?u?ej ni? wymaga tego stan zdrowia pacjenta wraz z konieczn? dodatkow? diagnostyk? oraz monitorowaniem - w zale?no?ci od wskaza? klinicznych - czynno?ci elektrycznej serca i ci?nienia t?tniczego. W uzasadnionych przypadkach pacjent przyjmowany jest w gabinecie wyposa?onym w ?ó?ka,
3) zastosowanie niezb?dnych leków i wyrobów medycznych. W przypadku leczenia trwaj?cego ponad 4 godziny, pacjentom dostarcza si? napoje i posi?ki odpowiednio do wskaza? medycznych wynikaj?cych z aktualnego stanu klinicznego,
4) wyrównywanie glikemii, parametrów równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej z zastosowaniem wlewów do?ylnych leków i/lub p?ynów zgodnie ze
wskazaniami medycznymi,
5) w uzasadnionych przypadkach wykonywanie innych czynno?ci diagnostycznych, a w szczególno?ci:
- oznaczanie Peptydu C ,
- oznaczanie Hb.A1C,
- oznaczanie przeciwcia? /antyGAD , p/insulinowych i p/wyspowych, i innych przeciwcia? wg wskaza? klinicznych,
- oznaczanie TSH, fT4,
- wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy (OGGT),
- wykonywanie innych bada? laboratoryjnych -mocznik, kreatynina, jonogram, równowaga kwasowo-zasadowa, AlAT, AspAT, morfologia , mocz bad. ogólne, mikroalbuminuria i innych – zgodnie z wskazaniami klinicznymi,
- wykonanie rtg ko??ca stóp – zgodnie z wskazaniami klinicznymi,
- wykonanie posiewów bakteriologicznych, w tym min. wymazy z ran, zmian skórnych – zgodnie ze wskazaniami klinicznymi,
- wykonanie bada? przep?ywów naczyniowych /met. Dopplera/,
- wykonanie badania okulistycznego i neurologicznego,
- wykonanie bada? USG, EKG ,UKG
- wykonanie pedobarografii, kapilaroskopii – zgodnie ze wskazaniami klinicznymi,
6) w razie potrzeby - konsultacje innych lekarzy specjalistów,
7) przeprowadzenie edukacji w zakresie samokontroli cukrzycy i zasad prawid?owego od?ywiania,
8) w przypadku wskaza? przeprowadzenie konsultacji psychologicznej chorego i jego rodziny .


Do czego mamy prawo lecz?c si? w ramach KAOS, czyli co przychodnia musi nam bezp?atnie zapewni??

Poradnia realizuj?ca KAOS-CUKRZYCA powinna by? czynna 5 dni w tygodniu w godzinach 8°°-18°°.

W ramach kompleksowej opieki nad pacjentem z cukrzyc? zak?ada si? przedstawiony poni?ej schemat post?powania:
• pacjenci z cukrzyc? typu 1 - ?rednio od 8 do 12 porad rocznie, udzielanych co 4-6 tygodni,
• dzieci i m?odzie? z cukrzyc? ?rednio od 6 do 12 porad rocznie, udzielanych co 4-8 tygodni, wg potrzeb pacjenta,
• pacjenci z cukrzyc? typu 2 - ?rednio 4 porady w roku, realizowane w odst?pach 3 miesi?cznych,


Bezp?atne badania do których pacjent ma prawo a obowi?zkiem przychodni jest ich zapewnienie:

• HbA1c - 2 razy w roku, ewentualnie 3 razy u dzieci cechuj?cych si? du?? chwiejno?ci? cukrzycy
• Cholesterol ca?kowity - 1 raz w roku, a podczas terapii lekami hipolipemizuj?cymi co 3-6 m-cy
• Cholesterol frakcji LDL i HDL - 1 raz w roku, a podczas terapii lekami hipolipemizuj?cymi co 3-6 m-cy
• Triglicerydy - 1 raz w roku, a podczas terapii lekami hipolipemizuj?cymi co 3-6 m-cy
• Kreatynina - 1 raz w roku
• Albuminuria - 1 raz w roku, u osób z towarzysz?c? albuminuri? ,nie leczonych inhibitorami ACE lub blokerami AT1, co 3-6 m-cy
• Badanie okulistyczne z ocena dna oka - 1 raz w roku, cz??ciej w zale?no?ci od wskaza? medycznych
• Badanie spoczynkowe EKG - 1 raz w roku, u osób >35 r. ?ycia
• Porada kardiologiczna –w przypadku wskaza? med. z badaniem wysi?kowym EKG - 1 na dwa lata, u osób >35 r. ?ycia
• Porada neurologiczna z badaniem tt. ko?czyn dolnych met. dopplerowsk? - 1 na dwa lata, u osób >35 r. ?ycia
• Porada neurologiczna z badaniem neurologicznym i ocen? czucia wibracji - 1-2 razy w roku, u dzieci w przypadku indywidualnych wskaza?
• Testy na obecno?? neuropatii autonomicznej - 1 raz w roku lub raz na dwa lata, u dzieci w przypadku indywidualnych wskaza?
• Monitorowanie dojrzewania wg skali Tannera oraz masy cia?a i wzrostu wg siatek centylowych - przy ka?dej poradzie, dotyczy dzieci i m?odzie?y
• Badanie w kierunku celiakii - 1 raz w roku, dotyczy dzieci i m?odzie?y
• Badanie w kierunku chorób tarczycy - 1 raz w roku, dotyczy dzieci i m?odzie?y
• Edukacja terapeutyczna i dietetyczna - Indywidualnie-zale?nie od oceny

W ramach realizacji KAOS konieczne jest zapewnienie konsultacji okulistycznych, kardiologicznych, neurologicznych wynikaj?cych z opisanego wy?ej planu opieki, a w przypadku wskaza? medycznych tak?e chirurgicznych. Finansowanie tych ?wiadcze? odbywa si? ze ?rodków ?wiadczeniodawcy realizuj?cego program.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,750 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!