29 November 2021 20:24
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MINISTERSTWO CHCE i MY?LI, ALE NIE ZAWSZE MO?E
Nowa lista leków refundowanych b?dzie przygotowana jeszcze w tym pó?roczu. Negocjujemy z firmami farmaceutycznymi obni?ki cen leków, by wprowadzi? na ni? innowacyjne preparaty - ujawni? w rozmowie z PAP wiceminister zdrowia Marek Twardowski.

PAP: Czy polscy pacjenci mog? czu? si? bezpieczni je?li chodzi o dost?p do diagnostyki, terapii i profilaktyki? Jak Pana zdaniem wygl?da ich sytuacja na tle innych pa?stw UE?

Marek Twardowski: Oczekiwania spo?eczne w Polsce i we wszystkich krajach UE s? du?e. Ka?dy cz?owiek ma w tej chwili poczucie w?asnej warto?ci, chcia?by by? zdrowy, chce d?ugo ?y?. Spo?ecze?stwa si? starzej? i wymagaj? coraz wi?kszej i coraz bardziej kosztownej opieki lekarskiej, ale to jest adekwatne do tego, w jakim momencie ekonomicznym jest dany kraj. W stosunku do tego jakie mamy mo?liwo?ci przeznaczamy maksymalnie wszystkie ?rodki na ?wiadczenia lecznicze. Za priorytety uznali?my m.in. zwalczanie chorób nowotworowych, chorób uk?adu kr??enia, b?dzie wdra?any narodowy program zwalczania chorób psychicznych, my?limy równie? o sposobach skuteczniejszej walki z cukrzyc?.

Ilo?? ?rodków i ?wiadcze? z roku na rok wzrasta, z jednym wyj?tkiem - w roku 2010 jest o niemal 1,5 mld z? mniej w Narodowym Funduszu Zdrowia, mimo uruchomiania wszelkich mo?liwych rezerw. Musimy te? mie? pewien punkt odniesienia, bo my chcieliby?my mie? wszystko na poziomie Wielkiej Brytanii, Francji, W?och czy Niemiec, natomiast je?eli chodzi o PKB na g?ow?, czyli to co wszyscy wspólnie wypracowujemy jeste?my na 25 miejscu; w UE za nami s? tylko Bu?garia i Rumunia. My?l?, ?e tutaj musimy mie? te? pewn? pokor? wobec tego, bo niestety wszystko kosztuje.

PAP:Co zmieni?o si? na korzy?? pacjentów przez ponad dwa lata pa?stwa rz?dów?

M.T.: Wprowadzili?my wiele rzeczy innowacyjnych: profilaktyczne leczenie hemofilii u dzieci, zaopatrzyli?my dzieci do 18 roku ?ycia w pompy insulinowe - my?limy, czy nie mo?na tego rozszerzy? - wprowadzili?my leczenie chorób rzadkich, wprowadzamy ca?y czas nowe programy terapeutyczne plus leki nowotworowe na listy dost?pne w szpitalach, czyli jest tutaj post?p. Nawet nasi oponenci to przyznaj?. Natomiast zawsze niestety tak b?dzie, ?e to mniej w stosunku do potrzeb.

Pami?tam, ?e jeszcze kilkana?cie lat temu marzeniem wszystkich by?o, ?eby w ka?dym województwie by? tomograf, teraz jest w ka?dym szpitalu, w wielu s? rezonanse. Mamy w tej chwili kraj nasycony aparatami PET, czyli pozytonowymi emisyjnymi tomogramami, które doskonale doprecyzowuj? gdzie s? w organizmie komórki nowotworowe. W tym roku mamy w programie zwalczania chorób nowotworowych kilkana?cie milionów z?otych na to, ?eby by? niezale?nym od Berlina, Wiednia i samemu wprowadzi? produkcj? radiofaramceutyków, ?eby ich nie sprowadza?. Widzimy post?p, nie ma regresu.

PAP:Jednak w pierwszych dniach tego roku do pacjentów dociera?y niepokoj?ce sygna?y dotycz?ce dost?pu do chemioterapii niestandardowej, hemodializ, czy zmniejszenia uprawnie? lekarzy pierwszego kontaktu w sprawie skierowa? na niektóre badania.

M.T.: Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest postrzegany przez pacjentów, jako ?ród?o k?opotów jest te? w trudnej sytuacji, nale?y zrozumie?, ?e mo?e dzieli? tak? ilo?? ?rodków finansowych jak? ma. My?l?, ?e nie wynika to ze z?ej woli urz?dników, tylko z tego, ?eby chroni? Fundusz przed zaci?ganiem zobowi?za? finansowych. Natomiast te rzeczy, które zasia?y niepokój, zgadzam si? z panem, ?e nie powinny si? zdarzy?. W zwi?zku z tym - nie chc? ujawnia? kuchni ministerstwa czy rz?du - ale podj?li?my stosowne kroki, aby w przysz?o?ci minister zdrowia nie by? zaskakiwany dzia?aniami, co do których nawet nie mia? wiedzy, ?e mog? si? zdarzy?.

PAP: Jest Pan odpowiedzialny za polityk? lekow? pa?stwa, na jaki konkret pacjenci mog? liczy? w najbli?szym czasie w tej sferze?

M.T.: Pracujemy w tej chwili nad now? list? leków refundowanych. Negocjujemy z firmami farmaceutycznymi, bo zale?y nam na tym, ?eby uzyskiwa? obni?ki cen leków, co nam pozwoli wprowadza? na listy leków refundowanych nowe preparaty, na które czekaj? pacjenci. Nie tylko leki generyczne, ale tak?e innowacyjne. Lista b?dzie przygotowana w tym pó?roczu.

Rozmawia?: Pawe? Rozwód

?ród?o: PAP
12.02.2010

wyró?nienia w tek?cie - MOJACUKRZYCA.PL
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,838 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!