04 December 2021 03:32
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
AKCJA SPO?ECZNA - CORAZ WI?CEJ UCZESTNIKÓW!
"Choruj?cy od 37 lat na cukrzyc? mieszkaniec Lipna ?le si? poczu? i wezwa? pogotowie ratunkowe, które nast?pnie wezwa?o policj?, bo pacjent obra?a? za?og?. Jak si? okaza?o mia? hipoglikemie." albo "W G?ubczycach na komisariacie Policji podczas przes?uchania doprowadzono diabetyka do hipoglikemii. Trafi? do szpitala." - to kolejne doniesieni?e prasowe, które potwierdza s?uszno?? i ogromn? potrzeb? prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? Akcji Spo?ecznej "Cukrzyca - nie b?d? oboj?tny, mo?esz pomóc!". Przy??cza si? do niej coraz wi?cej uczestników. Do miast i gmin oraz starostw powiatowych w ca?ej Polsce dotatar?o 20 tysi?cy naszych ulotek. Zgodnie z za?o?eniami akcji zosta?y rozpowszechnione udost?pnione dla spo?ecze?stwa w miejscach ogólnodost?pnych - urz?dach, szko?ach, poradniach, posterunkach policji. Sporo uczestników chce znacznie rozszerzy? akcj?.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim zamówi?o dodatkow? porcj? ulotek. Urz?d Miasta w Gliwicach zamierza wykorzysta? nasz? publikacj? w szkoleniach dla mieszka?ców. Starostwo Powiatowe w Be?chatowie zamierza wydrukowa? kilka tysi?cy ulotek i udost?pni? je w ca?ym powiecie be?chatowskim. Urz?d Miasta w Katowicach b?dzie rozpowszechnia? dodatkowy nak?ad ulotek w placówkach miejskich i posterunkach Stra?y Miejskiej i Policji.

Jednocze?nie do Biura zg?aszaj? si? osoby z ca?ego kraju chc?ce przy??czy? si? do akcji. S? to najcz??ciej osoby maj?ce kontakt z chorob? poprzez chorego w rodzinie, rodzice ma?ych diabetyków jak i sami aktywni zawodowo diabetycy. Wszyscy przy??czaj?c si? do akcji maja jeden cel. Chc? aby chorzy na cukrzyc? byli bardzie bezpieczni w miejscach gdzie na co dzie? przebywaj?.

Akcja niesie ze sob? równie? informacje na temat cukrzycy pomagaj?ce zrozumie? chorob? i obali? krzywdz?ce diabetyków stereotypy.

Chcesz w??czy? si? do akcji "Cukrzyca - nie b?d? oboj?tny, mo?esz pomóc" i rozpowszechni? w swoim otoczeniu ulotki?

Skontaktuj si? z Biurem Towarzystwa - biuro@mojacukrzyca.pl lub 32 331 33 49, 605 331 345!


W akcji spo?ecznej mo?e wzi?? udzia? ka?da osoba fizyczna lub prawna z terenu Polski. Wi?cej o Akcji znajdziesz tu: CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!


Ulotk? mo?na tak?e pobra? na swój komputer w wersji elektronicznej.

Przed pobraniem pliku ulotki prosimy zapozna? si? z Regulaminem Akcji Spo?ecznej.
Zobacz Regulamin Akcji Spo?ecznej "Cukrzyca - nie b?d? oboj?tny, mo?esz pomóc!" KLIKNIJ TU

Aby pobra? ulotk? KLIKNIJ TU


POBIERZ, WYDRUKUJ I POKA? INNYM!!!Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,757 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!