29 November 2021 20:47
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WODA CZY NAPÓJ? WYBÓR JEST PROSTY!
Dziesi?tki tysi?cy przypadków cukrzycy i chorób serca oraz setki milionów dolarów wydanych na opiek? zdrowotn? - oto do czego zdaniem ameryka?skich naukowców prowadzi picie s?odkich napojów.

Natomiast picie wody mineralnej lub ?ródlanej jest wa?nym elementem zdrowej diety. Tymczasem, przeci?tny Polak wypija dziennie nieca?? szklank? takiej wody. Ci?gle niedocenianym ?ród?em p?ynów s? owoce i warzywa. To zdanie polskich naukowców. I sporo w tym racji.

Ich ameryka?scy koledzy postawili napojom gazowanym z dodatkiem cukru, s?odzonym sokom i napojom dla sportowców sporo zarzutów. Autorzy raportu uwa?aj?, ?e prawdopodobnie przyczyni?y si? one m.in. do ok. 130 tys. przypadków zachorowania na cukrzyc? i 14 tys. zachorowa? na chorob? niedokrwienn? serca.

To przecie? nic nowego, bowiem to w?a?nie w Stanach Zjednoczonych jest najwi?ksze spo?ycie s?odkich napojów i "?mieciowego" jedzenia. Tym bardzie warto uczy? si? na tych b??dach i wyci?ga? odpowiednie wnioski.

Nasz organizm nieustannie traci wod? - najwi?cej wraz z moczem, ale te? drog? pokarmow?, przez skór? czy p?uca. Dlatego konieczne jest regularne uzupe?nianie tych ubytków. Do prawid?owego funkcjonowania zdrowa doros?a osoba potrzebuje 2-2,5 litra dziennie, ale zapotrzebowanie na wod? ró?ni si? zale?nie od wieku, p?ci, aktywno?ci fizycznej, temperatury otoczenia, stanu fizjologicznego - jest na przyk?ad znacznie wi?ksze w ci??y i okresie karmienia piersi? oraz przy niektórych schorzeniach, jak kamica nerkowa, przezi?bienie czy biegunki, które gro?? odwodnieniem i ?mierci?, zw?aszcza osobom starszym i dzieciom.

Wed?ug specjalistów z Instytutu ?ywno?ci i ?ywienia, woda jest bardzo wa?nym elementem diety mi?dzy innymi dlatego, ?e jest pozbawiona kalorii, a dostarcza nam cennych pierwiastków mineralnych w ?atwo przyswajalnej postaci. "Dlatego - w ramach kszta?towania zdrowych nawyków ?ywieniowych - wod? powinno si? ju? od najm?odszych lat wprowadza? do diety dzieci, zast?puj?c ni? soki i s?odzone herbatki" - powiedzia?a dr Agnieszka Jarosz. Jest to bardzo wa?ne w dobie epidemii nadwagi i oty?o?ci w?ród dzieci i m?odzie?y.

Woda jest nie tylko najzdrowsza ale i najta?sza. Ta ró?nica w cenie mo?e si? ju? nied?ugo zmieni?. Na razie tylko w Stanach Zjednoczonych naukowcy sugeruj?, ?e sposobem na ograniczenie konsumpcji s?odkich napojów mog?oby by? na?o?enie na ich sprzeda? podatku w wysoko?ci 1 centa za uncj?, (czyli ok. 30 ml). Zak?adaj? oni, ?e spo?ycie tych napojów spad?oby o 10 proc. Przestrzegaj? te?, by nie pi? wi?cej ni? ok. 1 litra napojów s?odzonych cukrem w ci?gu tygodnia.

A woda? O tym jak wa?n? rol? pe?ni w zdrowym od?ywianiu mo?e dodatkowo ?wiadczy? to, ?e Instytut ?ywno?ci i ?ywienia umie?ci? j? na szczególnej pozycji w nowej, zmodyfikowanej w 2009 r., wersji piramidy zdrowego ?ywienia.

Tak wi?c - woda czy napój? Odpowied? jest prosta - WODA!!!

?ród?o: PAP/naukawpolsce.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,878 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!