29 November 2021 19:47
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
Z NOTATNIKA PANI PROFESOR
O badaniach australijskich naukowców na temat zwi?zku siedzenia przed telewizorem i cukrzycy a tak?e o zdrowych z?bach i ich wp?ywie na poziom glukozy we krwi pisze Prof. Ewa Otto-Buczkowska.

Siedzenie to czynno?? zajmuj?ca osobom doros?ym ogromn? ilo?? czasu. Badania dot?d przeprowadzone wykaza?y, ?e d?ugi czas ogl?dania telewizji wi??e si? ze wzrostem ryzyka rozwoju oty?o?ci, cukrzycy typu 2, czy te? zaburze? metabolizmu glukozy. Autorzy australijscy w opublikowanych ostatnio wynikach bada? [Thorp AA i wsp. Deleterious associations of sitting time and television viewing time with cardiometabolic risk biomarkers: Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle (AusDiab) study 2004-2005. Diabetes Care. 2010;33:327-334.] stwierdzili wprost proporcjonaln? zale?no?? pomi?dzy czasem siedzenia, a obwodem talii, BMI, ci?nieniem skurczowym, triglicerydami, HDL cholesterolem, glikemi? w 2 godziny po doustnym obci??eniu glukoz? i insulinemi? na czczo. Z bada? wyci?gni?to wniosek, ?e siedzenie jak równie? ogl?danie telewizji wi??e si? z pogorszeniem prawie wszystkich biomarkerów ryzyka sercowo-naczyniowego i to u obu p?ci. Podobne obserwacje na temat wp?ywu czasu sp?dzonego na ogl?daniu TV na wzrost zagro?enia wyst?powaniem schorze? uk?adu sercowo-naczyniowego opublikowali inni autorzy [Dunstan DW i wsp. Television viewing time and mortality: the Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study (AusDiab). Circulation. 2010 Jan 26;121(3):384-391.]

Zapalenie przyz?bia (periodontitis) jest przewlek?? chorob? infekcyjn? dotycz?ca tkanek oko?oz?bowych. Choroba ta dotyczy 10 – 15% osób w wieku 21- 50 lat oraz oko?o 30% osób > 50 roku ?ycia. Chory odczuwa dolegliwo?ci bólowe, cz?sto wyst?puj? u niego zaczerwienienia, obrz?ki i krwawienia dzi?se?. Oddech ma nieprzyjemny zapach. Autorzy holenderscy [Teeuw WJ, Gerdes VE, Loos BG. Effect of periodontal treatment on glycemic control of diabetic patients: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Care. 2010;33(2):421-427.] stwierdzili, ?e leczenie infekcji tkanek oko?oz?bowych prowadzi do istotnej poprawy wyrównania glikemii u chorych na cukrzyc? (u leczonych chorych HbA1c obni?y? si? o 1,17% w stosunku do nie leczonych.).

Wy?ej cytowani autorzy badali wprawdzie chorych doros?ych z cukrzyc? typu 2, ale to samo dotyczy dzieci i m?odzie?y z cukrzyc? typu 1.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,773 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!