29 November 2021 10:43
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
U?MIECHNIJ SI? - TO PRZED?U?A ?YCIE!
?miech to zdrowie! O tym ka?dy wie. Jednak jak si? mo?e okaza? im bardziej serdeczny i szeroki u?miech tym lepsze i d?u?sze ?ycie. Tak wynika z bada? ameryka?skich naukowców. Czy?by szeroki u?miech prowadzi? nas w prostej lini do d?ugowieczno?ci? Warto o tym pami?ta? na wiosn?.

Im szerzej i szczerzej si? kto? u?miecha, tym d?u?ej ?yje. Wskazówek co do perspektyw lepiej wi?c szuka? nie na d?oni, lecz na twarzy...

Ernest Abel i Michael L. Kruger z Wayne State University przeanalizowali zdj?cia 230 graczy z ameryka?skiej ligi bejsbola MLB, którzy rozpocz?li karier? sportow? przed 1950 r. Naukowcy pogrupowali ich na podstawie u?miechu. Do kategorii "brak u?miechu" zaliczono wszystkich wpatruj?cych si? w obiektyw z kamienn? twarz? (63 osoby). "Cz??ciowy u?miech" stwierdzano, kiedy w grymas zaanga?owane by?y wy??cznie mi??nie wokó? ust (64 przypadki). "Pe?ny u?miech" – inaczej u?miech Duchenne'a - identyfikowano, gdy ?mia?y si? zarówno usta, jak i oczy, ponadto dochodzi?o do uniesienia policzków (23).

Zdj?cia sportowców pochodzi?y z Rejestru Bejsbola z 1952 r. – spisu zawodowców, który uwzgl?dnia? wiele danych statystycznych, w tym rok urodzenia, wska?nik masy cia?a, stan cywilny, wykszta?cenie, czas trwania kariery oraz sprawno?? fizyczn?. Dzi?ki temu Abel móg? kontrolowa? wiele czynników, które potencjalnie wp?ywaj? na d?ugo?? ?ycia cz?owieka.

W?ród graczy, którzy zmarli do 1 czerwca ubieg?ego roku, przedstawiciele grupy bez u?miechu ?yli ?rednio 72,9 roku, cz?onkowie grupy cz??ciowego u?miechu 75 lat, a osoby u?miechaj?ce si? od ucha do ucha a? 79,9 roku.

Psycholodzy podkre?laj?, ?e intensywno?? u?miechu odzwierciedla le??c? u jego pod?o?a dyspozycj? emocjonaln?. Nie wiadomo, czy sportowcy u?miechali si? spontanicznie, czy do zdj?cia na pro?b? fotografa, ale zró?nicowana liczebno?? poszczególnych kategorii i tak wskazuje, wg Amerykanów, na ogólny stosunek konkretnych sportowców do ?wiata. Ludzie mniej lub bardziej ?wiadomie roze?miani mog? by? generalnie szcz??liwsi od jednostek o mniej intensywnym u?miechu, dlatego te? s? predysponowani do czerpania korzy?ci z tej pozytywnej emocjonalno?ci.

Abel i Kruger powtórzyli badanie z tymi samymi zdj?ciami, tym razem oceniaj?c je na 3-stopniowej skali atrakcyjno?ci. Okaza?o si?, ?e nie ma istotnego statystycznie zwi?zku mi?dzy postrzegan? atrakcyjno?ci? gracza a jego d?ugowieczno?ci?.


Autor: Anna B?o?ska/kopalniawiedzy.pl

?ród?o: PhysOrg/Miller-McCune
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,529 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!