29 November 2021 10:13
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SUPLEMENTY DIETY A LECZENIE CUKRZYCY
Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Suplementy diety i ich stosowanie w cukrzycy.

Suplementy diety s? to poszczególne sk?adniki ?ywno?ci, substancje dodatkowe, gotowe produkty spo?ywcze oraz tabletki, kapsu?ki, proszki lub p?yny, których spo?ycie, w uzupe?nieniu zwyk?ej diety, przynosi dodatkowe korzy?ci zdrowotne. W Polsce suplementy diety dopuszcza do obrotu G?ówny Inspektor Sanitarny i podleg?e mu urz?dy . Pa?stwa Unii Europejskiej zobowi?zane s? do dostosowania ustawodawstwa krajowego do prawa unijnego, które okre?la, które witaminy i sk?adniki mineralne mog? by? stosowane do produkcji suplementów, a tak?e w jakiej postaci i formie mo?na te suplementy wytwarza?. Komisja Europejska normuje ilo?? dozwolonych w produkcji suplementów witamin i sk?adników mineralnych, co ma s?u?y? unifikacji norm dotycz?cych znakowania suplementów w poszczególnych krajach.

Obecnie bardzo modne jest stosowanie ró?nych dodatków do diety jako leczenia wspomagaj?cego w cukrzycy. Pami?ta? nale?y jednak, ?e s? to zwykle preparaty farmakologicznie czynne i nie powinny by? stosowane bez porozumienia z lekarzem . W?ród dost?pnych w handlu preparatów wiele jest takich, których stosowanie nie przynosi ?adnych korzy?ci, a tak?e takie, które mog? by? szkodliwe. Decyduj?c si? na w??czenie do swojej diety suplementów sprawdzi? nale?y czy nie koliduj? one ze stosowanymi przez nas lekami.

Aloes, ?el aloesowy zawiera zwi?kszon? zawarto?? b?onnika co wp?ywa na wch?anianie si? glukozy. Przeprowadzono badanie w grupie chorych z cukrzyc? typu 2. Stwierdzono, ?e krótkotrwa?e, kilkutygodniowe przyjmowanie preparatów aloesu mo?e sprzyja? obni?aniu si? st??enia glukozy we krwi. Przyjmowanie preparatów o dzia?aniu przeczyszczaj?cym mo?e spowodowa? zaburzenia elektrolitowe , a tak?e sk?onno?? do krwawie?.

Sza?wia hiszpa?ska. Oceniano jej zastosowanie jako suplementu diety u chorych na cukrzyc? typu 2. Stwierdzono obni?enie si? st??enia HbA1c oraz ci?nienia t?tniczego krwi. Ostro?no?ci wymaga jej stosowanie u osób z hipertriglicerydemi? oraz zwi?kszonym ryzykiem wyst?pienia raka prostaty. Do obrotu nasiona sza?wi hiszpa?skiej zatwierdzone zosta?y przez Europejski Urz?d ds. Bezpiecze?stwa ?ywno?ci. Na etykiecie ?rodka spo?ywczego, w którego sk?ad wchodzi winno znajdowa? si? oznaczenie „nasiona sza?wi hiszpa?skiej (Salvia hispanica)”.

Mniszek lekarski. Skuteczno?? preparatów oceniano u chorych z cukrzyca typu 2. Stwierdzono korzystne dzia?anie jako leczenia wspomagaj?cego terapie cukrzycy. Oceniono, ?e mechanizmem dzia?ania mniszka lekarskiego jest uwra?liwianie na dzia?anie insuliny. Z uwagi na wp?yw na jego estrogenne dzia?anie nie powinny przyjmowa? go kobiety chore na raka piersi lub macicy. Preparaty powinny by? standaryzowane i zawiera? 70% sylimaryny.

Na zako?czenie pragn? przypomnie?, ?e suplementy diety s? to zwykle preparaty farmakologicznie czynne i nie powinny by? stosowane bez porozumienia z lekarzem. Kupuj?c je sprawdza? nale?y ich pochodzenie i atesty.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,473 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!