29 November 2021 20:15
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SPOSÓB NA CUKRZYC??
Sposób na cukrzyc??

Uszkodzona trzustka mo?e si? sama odbudowa? — twierdz? naukowcy, którzy prowadzili badania na zwierz?tach. A to oznacza, ?e by? w mo?e w ten sposób b?dzie mo?na leczy? cukrzyc? typu 1

Ten rodzaj cukrzycy, tzw. insulinozale?nej, jest skutkiem uszkodzenia komórek beta wysp trzustkowych produkuj?cych insulin?. Badacze pracuj?cych pod kierunkiem dr Pedro Herrery z Uniwersytetu Genewskiego odkryli, ?e w pewnych przypadkach komórki beta mog? samoistnie si? regenerowa?. Powstaj? z innych obecnych w trzustce komórek. Nie s? do tego potrzebne ?adne manipulacje genetyczne — proces jest, co podkre?laj? naukowcy — ca?kowicie naturalny. - Gdyby uda?o nam si? odkry? przyczyny tej zmiany, otworzy?oby to drog? do zupe?nie nowych strategii leczenia ludzi cierpi?cych na cukrzyc? — mówi dr Andrew Rakeman z Juvenile Diabetes Research Foundation, która wspó?finansowa?a badania.

Zespó? dr Herrery prowadzi? badania na myszach. Najpierw, przy pomocy silnie toksycznych ?rodków chemicznych, zwierz?tom uszkodzono trzustki. Zniszczono komórki beta. Od tego momentu myszy musia?y — tak jak ludzie — otrzymywa? insulin?. Jednak po pewnym czasie naukowcy zaobserwowali, ?e zwierz?ta nie potrzebuj? ju? insuliny, ?e ich trzustka sama si? odbudowa?a i komórki beta produkuj? niezb?dny hormon.

Kolejne testy pokaza?y, ?e rta egeneracja nast?puje tylko wtedy, gdy zniszczone zostan? prawie wszystkie komórki beta (ok. 99 proc.). Gdy uszkodzenia s? mniejsze, regeneracji nast?puje du?o wolniej lub wcale — tak dzieje si?, gdy zniszczona zostanie tylko po?owa komórek.

- Wielko?? zniszcze? komórek beta w trzustce jest decyduj?ca dla uruchomienia procesu regeneracji — t?umaczy dr Herrera. — Co wi?cej pokazuje to te? plastyczno?? trzustki nawet u doros?ych osobników.

Sk?d si? bior? nowe komórki beta w miejsce tych zniszczonych? Przeprogramowaniu ulegaj? komórki alfa. To inny typ komórek obecnych w trzustce. Produkuj? one hormon glukagon, którego dzia?anie jest odwrotne do insuliny. Komórki alfa pozostaj? nienaruszone w przebiegu cukrzycy.

- Wygl?da na to, ?e organizm potrafi przywróci? odpowiednie dzia?anie komórek albo przez wzrost liczby komórek beta, albo przez przekszta?cenie komórek alfa. Ta droga wydaje si? szczególnie obiecuj?ca w leczeniu ludzi, którzy choruj? od d?u?szego czasu i nie pozosta?o im wiele komórek produkuj?cych insulin? — komentuje dr Rakeman.

Autor: Piotr Ko?cielniak
?ród?o: rp.pl 5.04.10
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,822 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!