01 December 2021 18:25
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
KONFERENCJA W CIENIU TRAGEDII
Najnowsze osi?gni?cia naukowe, efekty prowadzonych bada? klinicznych, zapowied? powo?ania do ?ycia zawodu edukatora, problemy i wyzwania naukowe przysz?o?ci a tak?e poszanowanie przesz?o?ci to wszystko znalaz?o si? w dniach 9 - 11 marca w Gda?sku, gdzie odby?a si? XII Konferencja Cukrzycy Typu 1, Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Dynamiczny wzrost zachorowalno?ci na cukrzyc? oraz ogromny post?p zarówno w zakresie diagnostyki, jak i terapii tego schorzenia staje si? swoistym wyzwaniem dla lekarzy i naukowców ró?nych specjalno?ci: diabetologów, genetyków, immunologów i endokrynologów.

?wiadomo??, i? prawid?owe wyrównanie metaboliczne w pierwszych latach choroby ma kluczowe znaczenie w prewencji pó?nych powik?a?, stawia szczególnie przed diabetologami – pediatrami wysokie wymagania zarówno w prowadzeniu prawid?owej diagnostyki, jak i terapii dzieci chorych na cukrzyc?.

Podczas sesji naukowych omawiano mi?dzy innymi mo?liwo?ci diagnostyczne oraz coraz bardziej ukierunkowane leczenie cukrzycy. Wygl?da na to, ?e 2010 rok b?dzie prze?omem w zmianie dotychczasowej klasyfikacji typów cukrzycy.

Nadal w?ród pacjentów wiele emocji budzi mo?liwo?? przeszczepu trzustki, a dok?adnie wysp trzustkowych. Takie zaawansowane prace i dzia?ania s? przeprowadzane w wielu o?rodkach z powodzeniem, jednak aby sta?y si? powszechno?ci? musimy jeszcze poczeka?.

Wa?n? kwesti? omawian? podczas Konferencji by?a intensywna insulinoterapia i zwi?zane z ni? kwestie odpowiedniego ?ywienia i edukacji a tak?e nowoczesnych mo?liwo?ci samokontroli. Osobnym tematem by?a dyskusja na temat przechodzenia pacjentów z cukrzyc? spod opieki lekarzy pediatrów w poradniach diabetologii dzieci?cej pod opiek? lekarzy internistów w poradniach dla doros?ych. Nie uda?o si? wypracowa? jednego modelu dzia?a?, ale najbardziej funkcjonalnym wydaje si? by? model polegaj?cy na okresowej, wspólnej opiece pediatry i internisty nad pacjentem pediatrycznym, który zmienia si? w doros?ego.

W ocenie minister zdrowia Ewa Kopacz zatrudnienie w szpitalach edukatora poprawi opiek? nad dzie?mi chorymi na cukrzyc?. Kopacz zapowiedzia?a wprowadzenie programu umo?liwiaj?cego zdobycie uprawnie? edukatora i wpisanie takich umiej?tno?ci do katalogu zawodów medycznych. B?dzie mog?a je zdoby? ka?da osoba o wykszta?ceniu medycznym, nie tylko lekarze. Zdaniem Kopacz obecny system kszta?cenia lekarzy i ?redniego personelu medycznego nie przygotowuje w tym zakresie do pomocy chorym na cukrzyc?. Edukator b?dzie zatrudniony na oddziale diabetologicznym.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? zaprezentowa?o uczestnikom Konferencji ulotk? "Cukrzyca - nie b?d? oboj?tny, mo?esz pomóc!". Podczas specjalnej sesji Przewodnicz?cy Zarz?du Towarzystwa, Mariusz Masiarek zaprezentowa? dzia?alno?? organizacji, w szczególno?ci dotycz?cej organizacji Turnusów Edukacyjno-Rehabilitacyjnych dla dzieci i m?odzie?y z cukrzyc?. Omówiono równie? za?o?enia wspó?pracy we wspomnianej kwestii z Akademi? Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Na Konferencji nie zabrak?o przedstawicieli firm farmaceutycznych a tak?e przedstawicieli innych organizacji. Na sesjach mo?na by?o spotka? Przewodnicz?c? Krajowego Komitetu Przyjació? Dzieci z Cukrzyc? TPD, El?biet? D?bsk? i Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i M?odzie?y Chorym na Cukrzyc?, Monik? Zamarlik.

W zwi?zku z tragicznymi wydarzeniami uczestniczy Konferencji uczcili pami?? ofiar katastrofy minut? ciszy, a tak?e wpisami do ksi?gi kondolencyjnej.


Na zdj?ciu: Prof. Dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska, Dr Alina Strza?ka-K?eczek i Mariusz MasiarekOceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,302 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!