01 December 2021 18:10
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
REFUNDACJA ANALOGÓW CORAZ BLI?EJ?
Po pozytywnej ocenie bezpiecze?stwa stosowania analogów d?ugo dzia?aj?cych oraz podtrzymaniu pozytywnej rekomendacji przez Agencj? Oceny Technologi Medycznych na stosowanie analogów insulin coraz bli?sze wydaje si? by? wpisanie tych preparatów - Lantus, Levemir i Apidra na list? leków refundowanych. Decyzja nale?y do Ministra Zdrowia. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y przypominaj?c swoje dotychczasowe wyst?pienia w tej sprawie oraz przekazane w nich argumenty w specjalnym pi?mie do Ministra Zdrowia ponowi?o apel o wpisanie analogów na listy refundacyjne.

Rada Konsultacyjna AOTM w opinii o Lantusie informuje: "W zwi?zku z sugestiami, ?e insulina glargine mo?e zwi?ksza? ryzyko zachorowania na nowotwory, stwierdzamy, ?e nie przedstawiono jednoznacznych danych na ten temat. Podmiot odpowiedzialny powinien zosta? zobowi?zany do ponownego przedstawienia analizy bezpiecze?stwa stosowania insuliny glargine za 2 lata. Swoj? opini? Rada opiera o dane pochodz?ce z dost?pnych bada? pierwotnych, jak i stanowisk kluczowych agencji rejestracyjnych (stanowiska EMEA i FDA) oraz opinii ekspertów i towarzystw naukowych. (...) Przeprowadzona szczegó?owa analiza bezpiecze?stwa terapii nie wskazuje na istotny wp?yw stosowania insuliny glargine na ryzyko rozwoju nowotworów. W badaniu, w którym stwierdzono niewielki wzrost ryzyka zachorowania na raka gruczo?u piersiowego stwierdzono równie? nieco mniejsze ryzyko zgonu. W chwili obecnej, ?adna agencja lekowa na ?wiecie ani gremia naukowe, nie potwierdzaj? istnienia istotnego zwi?zku mi?dzy stosowaniem insuliny glargine a zwi?kszonym ryzykiem zachorowania na nowotowory, tym bardziej nie zaleca si? ograniczania przepisywania tego leku chorym, jednak?e, ten rodzaj insuliny nale?y stosowa? ze szczególn? uwag? u kobiet w okresie pomenopauzalnym, obci??onych rodzinnie rakiem piersi oraz u chorych podejrzanych o wspó?istnienie procesu nowotworowego." W sprawie Apidry, analogu szybko dzia?aj?cego nie by?o wniosku o dodatkow? analiz? bezpiecze?stwa.

Podobna opinia Rady Konsultacyjnej AOTM zosta?a wydana w sprawie Levemiru: "W zwi?zku z sugestiami, ?e insulina detemir mo?e zwi?ksza? ryzyko zachorowania na raka, stwierdzamy, ?e nie przedstawiono ?adnych istotnych danych na ten temat. (...) Dost?pne doniesienia naukowe odnosz?ce si? do ryzyka onkologicznego insuliny detemir nie wskazuj?, i? jej stosowanie wi??e si? z istotnym ryzykiem zwi?kszonej cz?sto?ci wyst?powania nowotworów. Ponadto dane z doniesie? wtórnych mówi? o ni?szym ryzyku wyst?pienia hipoglikemii ogó?em, hipoglikemii nocnej oraz ci??kiej hipoglikemii w porównaniu do insuliny NPH."

Maj?c na uwadze te dokumenty i dotychczasowe argumenty Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? w swoim wyst?pieniu pisze: "W zwi?zku z powy?szym nie ma poruszanych wcze?niej przez Ministerstwo Zdrowia przeciwskaza? do podj?cia pozytywnej decyzji w sprawie obj?cia refundacj? d?ugodzia?aj?cych analogów insulin, w wysoko?ci w jakiej refundowane s? inne insuliny."

Pami?taj?c, ?e przy ostatnim zamieszaniu z analogami pod koniec ubieg?ego roku Ministerstwo oprócz wzgl?dów bezpiecze?stwa podnosi?o te? kwestie finansowe Towarzystwo argumentuje: "Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e leczenie d?ugo dzia?aj?cymi analogami nie jest odpowiednie dla wszystkich chorych na cukrzyc?. Najlepsze efekty przynosi w leczeniu osób m?odych i aktywnych oraz dzieci, które nie mog? podj?? terapii przy pomocy pompy insulinowej, czyli chorych na cukrzyc? typu 1. Potwierdzaj? to wypowiedzi lekarzy. Zatem je?li nie ma przeciwskaza? dotycz?cych bezpiecze?stwa leczenia tymi preparatami, a przeszkod? pozostaj? kwestie finansowe, rozwi?zaniem tej sytuacji mo?e by? wprowadzenie refundacji na d?ugo dzia?aj?ce analogi do poziomu refundacji innych insulin przy jednoczesnym ustaleniu ?ci?le okre?lonych warunków np. wspomniany typ cukrzycy czy drastyczne wahania poziomu cukru."

Teraz trzeba zaczeka? na decyzje Ministerstwa Zdrowia. Lista refundacyjna ma zosta? og?oszona najprawdopodobniej do ko?ca czerwca.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,271 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!