01 December 2021 17:27
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
KRÓTKI SEN - KRÓTSZE ?YCIE
Za ma?o ?pisz, d?ugo nie po?yjesz. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Uniwersytetu Warwick w Coventry razem w badaczami z Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu po przeanalizowaniu danych na temat d?ugo?ci snu i ?miertelno?ci, które zebrano w czasie 16 bada? prowadzonych w USA, Wielkiej Brytanii, innych krajach europejskich oraz wschodnioazjatyckich. ??cznie wzi??o w nich udzia? ponad 1,3 mln uczestników, których stan zdrowia i losy ?ledzono przez 25 lat.

Analiza ujawni?a, ?e osoby ?pi?ce co noc krócej ni? 6 godzin by?y o 12 proc. bardziej nara?one na przedwczesny zgon ni? osoby przesypiaj?ce zalecane 6-8 godzin.

Z kolei, sen zbyt d?ugi - tj. trwaj?cy ponad 9 godzin ka?dej nocy - okaza? si? by? wa?nym wska?nikiem wyst?powania powa?nego i potencjalnie ?miertelnego schorzenia.

Najnowsze badania dostarczaj? jednoznacznych dowodów na istnienie bezpo?redniego zwi?zku mi?dzy zbyt krótkim oraz zbyt d?ugim snem a zwi?kszonym ryzykiem problemów zdrowotnych i zgonu.

Jak ocenia wspó?autor pracy, prof. Francesco Cappuccio z Uniwersytetu Warwick, podczas gdy zbyt krótki sen mo?e by? przyczyn? z?ego stanu zdrowia, to sen zbyt d?ugi jest raczej odzwierciedleniem istniej?cych ju? problemów zdrowotnych.

"Wspó?czesne spo?ecze?stwa do?wiadczaj? stopniowego skracania si? przeci?tnej d?ugo?ci snu za?ywanego przez cz?owieka, a trend ten jest bardziej rozpowszechniony w?ród osób pracuj?cych na pe?ny etat. To sugeruje, ?e mo?e on wynika? ze spo?ecznej presji, by wyd?u?a? godziny pracy i wprowadza? wi?cej pracy zmianowej. Z drugiej strony, pogorszeniu si? stanu zdrowia cz?sto towarzyszy wyd?u?enie snu" - komentuje prof. Cappuccio.

Zdaniem badacza, wyniki te potwierdzaj? teori?, ?e przesypianie co noc 6-8 godzin jest optymalne dla zdrowia.

Jak podkre?laj? autorzy pracy, nawyki zwi?zane ze snem powinny by? postrzegane jako jeden z tych elementów stylu ?ycia, które kszta?tuj? ryzyko ró?nych schorze? i zgonu, ale na które mo?emy mie? wp?yw.

?ród?o: PAP/rp.pl 05.05.10
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,212 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!