04 December 2021 03:06
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
BIOOGNIWO DLA MONITOROWANIA CUKRZYCY
Polscy naukowcy s? na dobrej drodze do skonstruowania bioogniwa, które b?dzie mog?o zasila? np. czujnik poziomu glukozy we krwi, po??czony z dozownikiem insuliny, miernik poziomu tlenu czy temperatury danego narz?du albo rozrusznik serca. Prace prowadzi Wydzia? Chemii Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Wydzia?em Chemicznym Politechniki Gda?skiej i UMCS w Lublinie.

Doktorat pt. "Nanorurki w?glowe modyfikowane ugrupowaniami elektrochemicznie aktywnymi. Synteza, charakterystyka i zastosowanie" jest jednym z dwóch, nagrodzonych w bie??cym roku przez Energ? SA. Nagrod? przekazano podczas uroczystej promocji akademickiej na PG. Praca powsta?a w Katedrze Technologii Chemicznej Wydzia?u Chemicznego, pod kierunkiem prof. dr in?. Jana Biernata. Jej autork? jest dr in?. Kamila Sadowska.

"Sk?adniki bioogniwa nie s? rozpuszczalne w p?ynach ustrojowych, a wi?c taka konstrukcja zapewnia bezpieczne wszczepianie - poinformowa? PAP prof. dr in?. Jan Biernat. - Opracowanie przedstawione w pracy doktorskiej Kamili Sadowskiej nie jest jeszcze wszczepialnym ogniwem, lecz stanowi podstaw? do takiej konstrukcji. Uzyskiwana energia z modelowego bioogniwa jest wielokrotnie wy?sza od mocy uzyskiwanej w dotychczasowych rozwi?zaniach".

Profesor Biernat t?umaczy, ?e "sprawno?? przekszta?cania energii surowców energetycznych (np. w?giel, ropa, gaz ziemny) w energi? elektryczn? poprzez ich spalanie, generowanie pary poruszaj?cej turbiny (lub innymi metodami) jest niewystarczaj?ca". "O wiele wydajniejsze jest zastosowanie ogniw i bioogniw paliwowych. W tym przypadku przekszta?cenie mo?e by? niemal równe teoretycznemu" - dodaje.

Pr?d, który powstaje w takim ogniwie zale?y od powierzchni elektrod. Niestety bioogniwo, które ma zasila? wszczepiany do organizmu implant musi by? jak najmniejsze. Co zrobi?, by zwi?kszy? powierzchni? elektrod? Rozwin?? je przez pokrycie mono- lub poliwarstwami przewodz?cych nanocz?stek, np. nanorurkami w?glowymi. Potem mo?na ju? tylko zwi?ksza? sprawno?? bioogniwa metodami chemicznymi, tak jak to zrobiono w zespole prof. Renaty Bilewicz (UW) i prof. Biernata.

"Bioelektrody o bardzo dobrych parametrach, z powierzchni? pracy rozwini?t? przez na?o?enie nanorurek w?glowych, modyfikowanych mediatorami zosta?y wspólnie opracowane w Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Gda?skiej oraz w Uniwersytecie M. Curie-Sk?odowskiej w Lublinie" - informuje prof. Biernat.

Naukowcy zainteresowali si? nanorurkami w?glowymi ze wzgl?du na ich unikalne w?a?ciwo?ci chemiczne, a zw?aszcza bardzo dobre przewodnictwo elektryczne. Przez chemiczne przy??czenie mediatora do nanorurek uzyskuje si? materia? efektywnie przenosz?cy ?adunki elektryczne pomi?dzy enzymem i elektrodami, co gwarantuje wysok? sprawno?? bioogniwa.

"W Polsce podobne problemy rozwi?zuj? równie? inne pracownie - informuje prof. Biernat. - Z zespo?u trzech wy?ej wymienionych pracowni najd?u?ej zaanga?owany jest zespó? prof. Renaty Bilewicz z UW. Nasz zespó? w??czy? si? do tej tematyki przed trzema laty. W pracy korzystamy z do?wiadcze? i dorobku prof. Jerzego Rogalskiego z UMCS (Lublin) w zakresie udost?pniania bardzo aktywnego enzymu do konstrukcji bioogniwa. Wreszcie w pracach bierze udzia? prof. Kenneth P. Roberts z University of Tulsa (USA)".

Jak podkre?la profesor Biernat, prace by?y i s? finansowane z uzyskanych grantów z KBN i MNiSW. "Temat jest na topie. Uniwersytety w wielu krajach zajmuj? si? problemem bioogniw paliwowych wykorzystuj?cych jako ?ród?o energii procesy utleniania/redukcji substancji naturalnie wyst?puj?cych w ?ywym organizmie. Obecnie nasze rozwi?zanie jest najlepsze pod wzgl?dem uzyskiwanej mocy bioogniwa (ze stacjonarnymi elektrodami)" - zaznacza naukowiec.

?ród?o: PAP - Nauka w Polsce, autor:Ma?gorzata Nowak
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,717 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!