04 December 2021 03:35
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WYKRYWANA ZA PÓ?NO
Cukrzyca typu 2 u po?owy diabetyków jest wykrywana dopiero, gdy pojawi? si? jej niebezpieczne powik?ania, jak zawa?y i udary mózgu. Tymczasem, wczesne wykrycie choroby i ?cis?a kontrola poziomu glukozy od pocz?tku leczenia pozwalaj? prowadzi? normalne ?ycie - uwa?aj? diabetolodzy.

Zainaugurowano 5. edycj? akcji profilaktyczno-edukacyjnej, która w tym roku przebiega pod has?em "Celuj w zdrowie, uderz w C". W jej ramach organizatorzy zaplanowali bezp?atne badania profilaktyczne w kierunku wykrywania cukrzycy w czterech miastach Polski: Warszawie (odbywa?y si? 12 maja), Wi?le (15 maja), Krakowie (18 maja) i Bia?ymstoku (20 maja). Diabetycy b?d? te? mogli wykona? pomiar hemoglobiny glikowanej (HbA1c), która pozwala oceni? efekty leczenia.

Jak przypomnia? obecny na spotkaniu prof. Waldemar Karnafel z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w 2006 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych uzna?a cukrzyc? za niezaka?n? epidemi? XXI wieku. Obecnie na ?wiecie ?yje 285 mln osób z tym schorzeniem, a w 2030 r. liczba ta mo?e wzrosn?? do 435 mln.

Za tak dramatyczny wzrost zachorowa? na cukrzyc? odpowiada, wed?ug prof. Karnafla, zmiana stylu ?ycia ludzi na siedz?cy oraz znaczny wzrost kaloryczno?ci naszej diety. 90 proc. przypadków tej choroby stanowi bowiem cukrzyca typu 2, silnie zwi?zana z oty?o?ci? i brakiem ruchu. W przeciwie?stwie do cukrzycy typu 1, która jest chorob? autoagresywn? dotycz?c? przede wszystkim dzieci i m?odzie?y, cukrzyca typu 2 jest skutkiem tego, ?e organizm traci zdolno?? prawid?owego wykorzystywania insuliny, tj. hormonu reguluj?cego poziom glukozy we krwi. Typowe dla cukrzycy wysokie st??enie tego cukru jest gro?ne dla ?ycia, gdy? uszkadza wiele tkanek i narz?dów.

W Polsce liczb? cukrzyków szacuje si? na 2,6 mln, ale po?owa z nich nie wie, ?e jest chora. "Problem w tym, ?e cukrzyca nie boli, mo?e rozwija? si? przez wiele lat - ?rednio przez osiem - nie daj?c ?adnych objawów" - t?umaczy? diabetolog. W ko?cu ujawnia si? w postaci gro?nych powik?a? - udaru mózgu, zawa?u serca, uszkodzenia siatkówki, nerek, nerwów obwodowych (g?ówna przyczyna amputacji ko?czyn w cukrzycy).

W?ród objawów, które mog? nas sk?oni? do podejrzewania u pacjenta cukrzycy typu 2 prof. Karnafel wymieni? cz?st? senno??, zm?czenie, trudno goj?ce si? zmiany ropne na narz?dach p?ciowych, zwi?kszone pragnienie, nieco cz?stsze oddawanie moczu. Mog? si? one nasila? w trakcie infekcji.

Wed?ug prof. Jacka Sieradzkiego z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego diagnozowanie cukrzycy jest bardzo proste i tanie - zmierzenie poziomu glukozy we krwi (w laboratorium, a nie w domu przy pomocy glukometru) kosztuje najwy?ej kilka z?otych, wi?c nie obci??a bud?etu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

"W Polsce pacjenci nie maj?, niestety, mo?liwo?ci bezpo?redniego zg?aszania si? do diabetologa. Jednak lekarze podstawowej opieki zdrowotnej powinni mie? wystarczaj?c? wiedz? na temat cukrzycy, by móc j? diagnozowa? i leczy?. Dopiero w ci??kich przypadkach diabetycy powinni by? kierowani do specjalisty" - uzna? prof. Sieradzki. Jak przypomnia?, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne co roku nowelizuje wytyczne dla lekarzy odno?nie rozpoznawania i leczenia tej choroby.

Zdaniem specjalisty, bardzo trudno by?oby prowadzi? badania przesiewowe w kierunku cukrzycy w ca?ej polskiej populacji, dlatego diabetolodzy wytypowali grupy ryzyka, u których powinno si? regularnie sprawdza? poziom glukozy we krwi. Osoby po 45. roku ?ycia - kiedy to gwa?townie wzrasta cz?sto?? wyst?powania cukrzycy - powinny to robi? raz na 3 lata, je?li s? zdrowe. W przypadku osób, które s? oty?e, cierpi? na schorzenia uk?adu sercowo-naczyniowego, prowadz? siedz?cy tryb ?ycia, maj? krewnego I stopnia z cukrzyc?, kiedy? mia?y ju? zaburzenia w poziomie glukozy oraz kobiet, które urodzi?y dziecko wa??ce powy?ej 4 kg zaleca si? sprawdzanie poziomu glukozy raz w roku.

"Pacjenci musz? pami?ta?, ?e cukrzyca wcze?niej wykryta i od pocz?tku dobrze kontrolowana pozwala zapobiec powik?aniom i prowadzi? aktywne ?ycie" - zaznaczy? prof. Sieradzki. Jego zdaniem, dowodem na to mog? by? np. himalai?ci, taternicy, a nawet olimpijczycy cierpi?cy na cukrzyc?.

Prof. Karnafel przypomnia?, ?e dobre leczenie tej choroby sk?ada si? z czterech równowa?nych elementów, tj. z edukacji pacjenta, odpowiedniej diety, aktywno?ci fizycznej oraz leków i insuliny.

"Edukacja chorego jest warunkiem dobrej kontroli cukrzycy. Pacjent z cukrzyc? powinien wiedzie? o swojej chorobie wi?cej ni? prowadz?cy go lekarz" - oceni? prof. Sieradzki. Tymczasem, edukacja diabetologiczna nie jest w Polsce dobrze realizowana - w procedurach Narodowego Funduszu Zdrowia nie ma pieni?dzy na ten cel - zaznaczy?.

Wed?ug prof. Karnafla, chorym na cukrzyc? trzeba ci?gle przypomina? o roli diety i aktywno?ci fizycznej w terapii ich schorzenia. Badania wskazuj?, ?e na pewnym etapie rozwoju cukrzycy, zmiana stylu ?ycia na bardziej aktywny oraz zmniejszenie kaloryczno?ci diety mog? spowodowa? cofni?cie si? choroby. Jak przypomnia? prof. diabetolog w 2009 r. na ?wiecie przeprowadzono 380 tys. operacji zmniejszania ?o??dka, które prowadz?c do spadku masy cia?a spowodowa?y u wielu z operowanych pacjentów ust?pienie stanu przedcukrzycowego, jak równie? cukrzycy typu 2.

Wed?ug diabetologów, w Polsce z powodu braku refundacji nie wszystkie metody leczenia cukrzycy s? dost?pne dla pacjentów. Nierefundowane s? np. d?ugodzia?aj?ce analogi insulin oraz leki zaliczane do analogów inkretyn, b?d? hamuj?ce rozk?ad inkretyn.

?ród?o: PAP - Nauka w Polsce autor: Joanna Morga
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,761 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!