04 December 2021 03:10
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DZIECKO Z CUKRZYC? NA WAKACJACH
Wakacje w pe?ni. To czas wyjazdów, d?ugich podró?y, nieplanowanych wysi?ków a co za tym idzie wielu sytuacji innych od szkolnej i domowej rzeczywisto?ci. Przedstawiamy krótki poradnik na wakacje.

JAK ZADBA? O DZIECKO NA WAKACJACH?

Wyjazd z ma?ym diabetykiem wymaga odrobin? wi?kszej czujno?ci ni? codzienna opieka w warunkach domowych. Wynika to ze zmiany warunków otoczenia i cz?sto zwi?kszonego wysi?ku fizycznego.
- Pami?taj, aby szczególnie w pierwszych dniach pobytu w nowym miejscu, dodatkowo kontrolowac glikemi? dziecka w ciagu dnia, jak i w godzinach nocnych.
- Przygotuj dodatkowe opakowania pasków testowych i dla bezpiecze?stwa we? ze sob? drugi glukometr.
- Przeliczaj tak jak zwykle ilo?? WW i WBT w wakacyjnych potrawach.
- Gdy dziecko jest w intensywnym ruchu, cz??ciej sprawdzaj zamocowanie i dro?no?? zestawu infuzyjnego.

JAK ZABEZPIECZY? DZIECKO W PRZYPADKU K?OPOTÓW Z URZ?DZENIEM?

Pompa podaje insulin? w sposób ci?g?y, ale nie zabezpiecza przep?ywu leku w momencie zatkania zestawu infuzyjnego lub usterki technicznej. Mo?e to skutkowa? pojawieniem si? kwasicy ketonowej i spowodowa? ko­nieczno?? pobytu dziecka w szpitalu.

- Zapisz potrzebne numery telefonów do przedstawi­ciela i firmy której pomp? u?ytkuje. Wcze?niej zapytaj o mo?liwo?? dostarczenia pompy zast?pczej w razie usterki.

- Sprawd?, czy dziecko ma dodatkowe wstrzykiwacze z ka?dym rodzajem insuliny, jaki stosuje. Popro? lekarza o dodatkow? recept? na insulin? wraz z wypisaniem terminu jej realizacji na okres wy­jazdu dziecka (lekarz mo?e wpisa? inny termin realiza­cji recepty ni? dzie? konsultacji). Upewnij si?, ?e data wa?no?ci insuliny jest odpo­wiednia, a sam lek nie jest m?tny, nie zawiera kryszta?­ków lub p?ywaj?cych k?aczków.
- Przygotuj dodatkowe zestawy infuzyjne i ampu?ki plastikowe na wypadek zatkania ich lub uszkodzenia.
- Zapakuj dziecku dodatkowe akcesoria do pompy in­sulinowej, takie jak: baterie, pokrywa baterii, czy adapter,

JAK DOSTOSOWA? DAWK? INSULINY DO ZMIENIAJ?CYCH SI? POTRZEB DZIECKA?

Dodatkowy wysi?ek fizyczny dziecka w trakcie wakacji cz?sto sprzyja niedocukrzeniom. Jest to najwa?niejsza sprawa, na któr? musisz zwróci? uwag?. Hipoglikemia jest szczególnie cz?sta w trakcie pierwszych dni poby­tu w nowym miejscu. W podró?y natomiast zdarzaj? si? hiperglikemie.

- Korzystaj z czasowej zmiany bazy i cz?sto mierz po­ziom cukru.
- Gdy ju? opanujesz nowy schemat podawania insu­liny na okres wzmo?onej aktywno?ci dziecka, zaprogra­muj now? dawk? bazow?.
- Pami?taj, ?e przewa?nie wska?nik insulina-w?glo-wodany nie ulega zmianie w trakcie wakacji.
- W podró?y cz??ciej ni? zwykle mierz poziom gluko­zy i podawaj dodatkowe bolusy na nieprzewidziane po­si?ki (podró? sprzyja podjadaniu s?odkich przek?sek).
- Gdy zmieniasz stref? czasow?, zawsze po dotarciu do miejsca przeznaczenia przestaw zegar pompy na odpo­wiedni? godzin?. Nie zaszkodzi, je?li b?dziesz dodatko­wo sprawdza? dziecku glikemi?. Koniecznie skonsultuj si? z lekarzem w celu ustalenia dawek insuliny.


CZY DZIECKO MOZ? BAWI? SI? NA PLA?Y I P?Y­WA? MAJ?C POMP? INSULINOW??

Czas na pla?y dzieci sp?dzaj? za­zwyczaj bardzo aktywnie: biegaj?, graj? w pi?k?, buduj? zamki z piasku itd. W wi?kszo?ci takich sytuacji ruch zast?puje insulin? bazow?.
- Mo?esz od??czy? pomp? insuli­now? nawet do trzech godzin.
Pa­mi?taj jednak o sprawdzeniu glikemii i podaniu bolusa posi?kowego.
Przy­k?adowo: podaj insulin? do ?niadania, po jedzeniu od??cz pomp?.
Pod??cz j? dopiero przy nast?pnym posi?ku. Do tego czasu warto dla bezpiecze?stwa mie? urz?dzenie pod r?k?, schowane w termoizolacyjnym opakowaniu.
- Cz??ciej ni? zwykle sprawdzaj poziom glukozy, aby nie by? wy?szy ni? 250 mg/dl.
- Dzieciom poni?ej 3 roku ?ycia mo?esz w trakcie zabawy poda? 0,5 wymiennika w?glowodanowego, bez aplikowania insuliny.

JAK PRZECHOWYWA? POMP? I INSULIN? W UPALNE DNI?

Wysokie temperatury nie zagra?aj? samej pompie, nale?y jednak pa­mi?ta? o umieszczonej w niej insu­linie, która mo?e ulec przegrzaniu.
- W upalne dni sprawdzaj wizual­nie „kondycj?" insuliny w ampu?ce plastikowej umieszczonej w pompie.
- Najlepiej wymieniaj ka?dorazowo ampu?k? i prze­lewaj do niej now? insulin?.
- Zawsze przechowuj pomp? w przeznaczonym dla niej etui. Ma?e dzieci mog? nosi? pomp? w specjalnym ple­caczku lub w etui zapinanym przy pasku od spodni lub spódnicy.

ZANIM ZGODZISZ SI? NA SAMODZIEL­NY WYJAZD TWOJEGO DZIECKA NA WAKACJE.

Pompa insulinowa mo?e przyczyni? si? do poprawy kontroli cukrzycy i jako?ci ?ycia, cho?by przez ogranicze­nie efektu brzasku. Wzbudza pozytywne nastawienie do cukrzycy i zapobiega powik?aniom. Jednak jest to tylko urz?dzenie i od samych m?odych diabetyków i ich rodzi­ców zale?y, czy zostanie dobrze wykorzystane. Zanim wy?lesz swoje dziecko na wakacje, zwró? uwag?:
Jak zachowuje si? w domu i szkole. Czy przejawia zachowania agresywne i cz?sto si? z?o?ci. Powodem mog? by? nieuregulowane poziomy cukru. Czy trudno mu si? skupi? na ró?nych dzia?aniach. Czy zgadza si? na sprawdzenie ostatnio podawa­nych przez pomp? dawek insuliny.
Jak wygl?da historia podawanych dawek insuliny i czy ma to odzwierciedlenie w poziomach cukru i za­chowaniu dziecka.
Czy tyje, mimo, ?e w domu zjada nie wi?ksz? ni? za­lecana ilo?? wymienników w?glowodanowych i kalorii.
Jakie s? jego emocje i uczucia. Dziecko mo?e czu? presj?, aby uzyska? dobre wyniki leczenia w obawie przed twoim gniewem.
Czy nie odbierasz mu praw. Zakazy s? zal??kiem buntu. Potraktuj twoje dziecko jak partnera w rozmo­wie. Wyznacz konkretny czas swojej kontroli nad cho­rob? lub daj mu okre?lony czas na samodzielne zaj?­cie si? cukrzyc?. Dopiero potem pomy?l o tym, czy odebra? mu przywileje. M?ody cz?owiek musi mie? jas­ne kryteria, za jakie czynno?ci zwi?zane z cukrzyc? i podawaniem insuliny jest odpowiedzialne.
Czy mo?liwe problemy z wyrównaniem cukrzycy nie wi??? si? z sytuacj? rodzinn?, kontaktami z rówie?ni­kami, stresem szkolnym.

DOBRA RADA:

Ma?e dziecko wprowadzaj w tajniki leczenia pomp? stopniowo. Niech krok po kroku samodzielne opano­wuje podawanie insuliny. Wk?uwaj?c zestaw infuzyjfny nie okazuj nie­pokoju. Postaraj si? szybko wykona? t? czynno??, zajmuj?c jed­nocze?nie dziecko rozmow? lub za­baw?. Chwal za konkretne umiej?t­no?ci i dzia?ania. Zach?caj do prób, je?li co? sprawia dziecku trudno??. Zakre?l granice, w ramach których mo?e wykorzystywa? pomp? insuli­now?, gdy ma ochot? na s?odkie przek?ski. W ten sposób dziecko na­uczy si? funkcjonowania z pomp? i wykorzystywania jej do utrzymania odpowiedniej jako?ci ?ycia. W przy­sz?o?ci stanie si? odpowiedzialne za swoj? chorob?, a ty rodzicu unik­niesz dylematów, czy pozwoli? dziecku na samodzielny wyjazd wakacyjny.

opracowano na podstawie: DIABETYK wydanie specjalne
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,723 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!