29 November 2021 19:29
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WK?UCIA DO POMP DO 26 ROKU ?YCIA POD ZNAKIEM ZAPYTANIA
Do Ministerstwa Zdrowia trafi? kolejny wniosek Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? dotycz?cy przed?u?enia refundacji wk?u? do 26 roku ?ycia. W pi?mie odniesiono si? do ostatnich wypowiedzi Ministra Zdrowia podczas posiedzenia Sejmu RP dotycz?cych zmian w zasadach refundacji zestawów infuzyjnych oraz wpisaniu na listy refundacyjne d?ugo dzia?aj?cych analogów insulin.

Przypomnijmy, ?e Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? na pocz?tku tego roku przekaza?o do Ministerstwa Zdrowia wnioski dotycz?ce wyd?u?enia refundacji wk?u? do pomp insulinowych do 26 roku ?ycia. Informacje te zosta?y wykorzystane przy pracach nad wprwadzeniem tego rozwi?zania w ?ycie – zobacz pismo Min. Twardowskiego.

Niedawno Rada Konsutacyjna Agencji Oceny Technologii Medycznch w swoim stanowisku nie uzna?a za zasadne rozszerzenia refundacji do 26 roku ?ycia, twierdz?c, ?e „zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiana, dotycz?ca rozszerzenia refundacji wk?u? do pomp insulinowych ?wiadczeniodawców do 26 roku ?ycia w przypadku pobierania nauki jest arbitralna i nie ma uzasadnienia merytorycznego. Zmiana taka by?yby nieetyczna, gdy? powodowa?aby nierówny dost?p ?wiadczeniobiorców do ?wiadcze? gwarantowanych, bez wiarygodnego uzasadnienia.”

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu Minister Twardowski odpowiadaj?c na pytania pos?ów podniós? te w?tpliwo?ci: "wp?ywaj? do nas rzeczywi?cie równie? wnioski o to, ?eby to rozszerzy?, ?eby z takich pomp mog?y korzysta? np. osoby do 26. roku ?ycia. I tutaj mam problem. (…) je?eli chodzi o pomp? insulinow? – to w tej chwili nie ma dowodów na to, ?e je?eli te pompy b?dziemy dawali równie? osobom w starszym wieku to, po pierwsze, b?d? one powszechnie stosowane, po drugie, przynios? one bezpo?redni? korzy?? pacjentowi. Okazuje si?, ?e niezale?nie od tego, czy pacjent jest leczony za pomoc? pompy, czy jest dobrze leczony dzi?ki podawaniu odpowiednio dobranych dawek insuliny, to poza tym, ?e jest to mo?e w niektórych przypadkach jaki? rodzaj wygody, nie zauwa?ono korzy?ci. To nie jest – zaznaczam w tej chwili – opinia moja, ale opinia, któr? uzyskali?my z Agencji Oceny Technologii Medycznych. Nie powiedzieli?my do ko?ca ani nie, ani tak, bo wszystko zale?y od opinii agencji, ?eby by?a pozytywna w tym wzgl?dzie, bo minister nie powinien inaczej post?pi?.”

W zwiazku z powy?sz? wypowiedzi? i stanowiskiem AOTM Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? przekaza?o kolejne pismo w tej sprawie, w którym ponowi?o wniosek o wprowadzenie refundacji do 26 roku ?ycia tylko dla osób kontynuuj?cych leczenie pomp? insulinow? rozpoczete przed uko?czeniem 18 roku ?ycia i jednocze?nie kontynuuj?cych edukacj?, czyli b?dacych na utrzymaniu rodziny. W dokumencie wyra?ono równie? nadziej? na rych?? realizacj? zapowiedzi wprowadzenia na nowa list? leków refundowanych trzech nowych insulin, w tym analogów d?ugodzia?aj?cych. – zobacz Refundacja analogów - krok do przodu

Czekamy na decyzje Ministerstwa.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,745 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!