29 November 2021 11:02
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CUKIER BLOKUJE ODPORNO??
Wynikiem zbyt wysokiego poziomu glukozy we krwi mog? by? nie tylko retinopatia czy nefropatia cukrzycowa. Badacze z Warwick Medical School odkryli, ?e w organizmie chorego tworzy si? co? w rodzaju pow?oki cukrowej, która blokuje mechanizmy wykorzystywane przez uk?ad odporno?ciowy do wykrywania oraz zwalczania zarówno infekcji bakteryjnych, jak i grzybiczych.

W przebiegu cukrzycy pacjenci s? bardziej nara?eni na przewlek?e zaka?enia grzybami i bakteriami, lecz dot?d nie bardzo wiedziano, czemu si? tak dzieje. Teraz zespó? Daniela Mitchella ustali?, ?e wyspecjalizowane receptory, które rozpoznaj? cz?steczki zwi?zane z bakteriami i grzybami, staj? si? przy wysokich st??eniach glukozy "?lepe". Akademicy s?dz?, ?e dzi?ki ich odkryciom uda si? równie? wyja?ni?, czemu diabetycy s? w wi?kszym stopniu ni? reszta spo?ecze?stwa zagro?eni infekcjami wirusowymi, w tym gryp?, i chorobami o pod?o?u zapalnym, np. chorobami sercowo-naczyniowymi.

Brytyjczycy analizowali podobie?stwa w budowie chemicznej glukozy z krwi i innych p?ynów ustrojowych oraz dwóch innych cukrów – mannozy i fruktozy – wyst?puj?cych na powierzchni bakterii oraz grzybów. W ludzkim organizmie wyewoluowa?y receptory, które wykrywaj? i wi??? te monosacharydy, by zwalczy? zaka?enie (zjawisko to stanowi cz??? tzw. lektynowej drogi aktywacji uk?adu dope?niacza, czyli zespo?u bia?ek osocza spe?niaj?cego wa?n? rol? w nieswoistej odpowiedzi immunologicznej).

Przy wysokich st??eniach glukoza wygrywa rywalizacj? z mannoz? i fruktoz?, dlatego receptory nie wykrywaj? patogenów. Poza tym glukoza ulega takiemu zwi?zaniu, ?e blokuje procesy chemiczne, które w zwyk?ych okoliczno?ciach pozwalaj? organizmowi broni? si? przed obcymi. Oto kilka przyk?adów. Zasygnalizowane zjawisko hamuje m.in. dzia?anie systemu receptorów zwanych lektynami typu C, np. lektyny wi???cej mannoz? (ang. mannose binding lectin, MBL). Lektyny typu C s? receptorami rozpoznaj?cymi wzorce (PRR, pattern recognition receptors), wi???cymi sekwencje wodorow?glanowe pochodzenia drobnoustrojowego. W odró?nieniu od glukozy, mannoza nie wyst?puje we krwi ssaków w stanie wolnym. Gdy MBL nie dzia?a prawid?owo, organizm staje si? bardziej nara?ony na przewlek?e choroby zapalne. Dzieje si? tak, poniewa? MBL bierze udzia? usuwaniu komórek apoptycznych, czyli pope?niaj?cych planowe samobójstwo.

Poza MBL, wysokie st??enie glukozy oddzia?uje na b?d?ce lektynami typu C receptory specyficzne dla komórek dendrytycznych DC-SIGN, które rozpoznaj? mannoz?, ale i obecne na neutrofilach glikany. Receptory tego typu wyst?puj? w kluczowych elementach uk?adu krwiono?nego, np. w osoczu, monocytach, p?ytkach czy komórkach ?ródb?onka, dlatego zablokowanie dzia?ania tych cz?steczek mo?e si? przyczynia? do cukrzycowych powik?a? obejmuj?cych siatkówk? i naczynia.

autor/?ród?o: Anna B?o?ska/kopalniawiedzy.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,566 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!