01 December 2021 17:06
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
LECZ SI? DOBRZE - B?DZIESZ MÓG? ZOSTA? KIEROWCA
19-letni Wiktor Balcerowski z Katowic w?asnie ucz?szcza na kurs prawa jazdy. Od kilkunastu lat choruje na cukrzyc? typu 1. Stara si? by? dobrze wyrównanym i nie mia? przeszkód w uzyskaniu pozytywnego wyniku badania lekarskiego dla kierowców. Jednak nie wszyscy chorzy na cukrzyc? b?da mogli zdoby? prawo jazdy. Ministerstwo Zdrowia przygotowa?o projekt rozwi?zania, które normuje i zaostrza warunki oceny diabetyka pod wzgl?dem mo?liwo?ci prowadzenia pojazdów. Krótko mówiac im lepiej si? leczysz tym mo?esz by? bardziej spokojny.

Projekt definiuje poj?cie ci??kiej hipoglikemii, nawracaj?cej ci??kiej hipoglikemii, nie?wiadomo?ci hipoglikemii.

Ci??ka hipoglikemia – oznacza spadek st??enia glukozy poni?ej 55 mg/dl (tj. < 3,0 mmol/l), powoduj?cy konieczno?? pomocy osoby drugiej w celu uzyskania ust?pienia objawów oraz normalizacji glikemii;
Nawracaj?ca hipoglikemia – oznacza drugi przypadek ci??kiej hipoglikemii w okresie 12 miesi?cy
Nie?wiadomo?? hipoglikemii – oznacza nieodczuwanie patologicznie niskich (< 55 mg/dl, tj. < 3,0 mmol/l) warto?ci glikemii, b?d?ce istotnym powik?aniem cz?stego wyst?powania epizodów hipoglikemii.

W projekcie okre?lono wymagania dla osób posiadaj?cych lub ubiegaj?cych si? o uprawnienia do kierowania pojazdami, do których nale??:

- w przypadku insulinoterapii - przedstawienie opinii specjalisty diabetologa,
- przeprowadzanie regularnych kontrolnych bada? lekarskich, w?a?ciwych dla ka?dego przypadku,
- wykazanie ?wiadomo?ci ryzyka hipoglikemii i zagro?e? z ni? zwi?zanych,
- regularne monitorowanie st??enia glukozy we krwi,
- udokumentowanie kontroli nad przebiegiem choroby przez lekarza prowadz?cego.

"Te rozwi?zania do?? jasno precyzuj? jakie warunki nale?y spe?ni?, aby zosta? kierowc? diabetykiem" - mówi Mariusz Masiarek, przewodnic?cy Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? - "Takie regulacje s? potrzebne bowiem teraz zdarza?o si?, ?e lekarz odmawia? wydania pozytywnej decyzji dla chorego tylko dlatego, ?e mia? cukrzyc?. To by?a dyskryminacja."

Wa?nym aspektem nowego projektu Ministerstwa Zdrowia jest wprowadzenie mo?liwo?ci powiadamiania przez lekarzy o przypadków wyst?pienia epizodu ci??kiej hipoglikemii, niezale?nie od okoliczno?ci, powinien organu wydaj?cego prawo jazdy w celu oceny predyspozycji zdrowotnych do kierowania pojazdami. Ponadto bezwzgl?dnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest jakikolwiek przypadek ci??kiej hipoglikemii, nie?wiadomo?? hipoglikemii oraz inne powik?ania zwi?zane z cukrzyc?, wykluczaj?ce mo?liwo?? kierowania pojazdami.

"Mo?na uzna?, ?e te zapisy powinny zdopingowa? diabetyków do lepszego prowadzenia swojej w?asnej choroby" - dodaje Mariusz Masiarek - "Je?li b?dziesz dobrze wyrównany i b?dziesz dobrze sie leczy?, nie b?dziesz mia? problemu z uzyskaniem prawa jazdy nawet dla kierowcy zawodowego."


Zobacz materia? o Wiktorze i innych diabetykach-kierowcach w Panoramie TVP2 ZOBACZOceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,178 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!