29 November 2021 09:57
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA PRZYZNANE
30 m?odych diabetyków z ca?ej Polski zosta?o stypendystami programu „S?odycz Wiedzy” realizowanego przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Stypendium móg? otrzyma? ka?dy ucze? chory na cukrzyc?. Zosta?o przyznane w trzech kategoriach - szko?y podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Stypendium jest wyró?nieniem indywidualnym dla uczniów, którzy pomimo trudno?ci wynikaj?cych z borykania si? z powa?n? chorob? wyró?niaj?co radz? sobie z nauk?. Otrzmali je uczniowie, którzy w danej kategorii szkolnej uzyskali najwy?sz? ?redni? ocen na ?wiadectwie z ostatniego roku szkolnego.

Wyniki osi?gane przez m?odych diabetyków z ca?ej Polski mog? by? wzorem dla wszystkich uczniów. Ich zdolno?ci cz?sto wykraczaj? poza ramy szkolnej nauki co potwierdzaj? zdobyte nagrody i wyró?nienia w konkursach i olimpiadach, zarówno krajowych jak i mi?dzynarodowych. "Jeste?my pe?ni podziwu dla osi?gni?? wszystkich uczestników programu S?odycz Wiedzy" - powiedzia?a Irena Guszczy?ska, Sekretarz Towarzystwa. "Najch?tniej przyznaliby?my je wszystkim zg?oszonym" - dodaje.

Niesamowity potencja? drzemi?cy w m?odych diabetykach od wielu lat dostrzega Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Wspiera ich w codziennej walce z chorob?, zach?ca do aktywno?ci mimo ogranicze?, wynajduje talenty, eksponuje osobowo?ci, edukuje w terapii, kreuje aktywne postawy, wspomaga potrzebuj?cych, walczy o lepsze traktowanie w szko?ach, domaga si? równych szans w edukacji, skraca dystans pomi?dzy diabetykami a spo?ecze?stwem, stara si? zmienia? wizerunek diabetyków, czuwa nad dzia?aniami decydentów. Codziennie dba o rozwój samorealizacji swoich podopiecznych, wychowuje ich w poczuciu warto?ci, sk?ania do wzajemnej pomocy, tworzy dobr? atosfer? i wzbogaca mo?liwo?ci ?ycia z chorob?. Prze?amuj?c bariery dla najm?odzszych diabetyków budzi w nich poczucie w?asnej warto?ci.

"Od dawna wiadomo, ?e pozytywne emocje, spe?nienie ?yciowe i zadowolenie z otaczaj?cego ?wiata generuj? energi?, która po?rednio wp?ywa na rezultaty leczenia. - powiedzia? Mariusz Masiarek Przewodnicz?cy Towarzystwa - Dla nas dzieci i m?odzie? chore na cukrzyc? to bohaterowie, którzy codziennie pokonuj? chorob?."

Kwota stypendium wyniosi 50 PLN na miesi?c. Jest przyznawane na okres trwania roku szkolnego (10 miesi?cy), czyli od wrze?nia do czerwca.

Oto lista Stypendystów programu S?ODYCZ WIEDZY:

Kategoria SZKO?A PODSTAWOWA

Katarzyna Bajkowska - Warszawa
Jagoda B?k - Racibórz
Damian Januchowski - Przeb?dowo
Karolina K?dzierska - Staszów
Alicja Kio?basa - Siemianowice ?l?skie
Kamila Klimek - Rypin
Dawid Ko?cierzy?ski - M?yniec Pierwszy k. Torunia
Kornelia Lampa - Jastrz?bia
Katarzyna Rosi?ska - Brzeg
Bart?omiej Smolski - Pozna?
Karolina Solecka - D?browa Górnicza
Miko?aj Szcz?sny - K?dzierzyn Ko?le
Wiktoria Szyma?ska - Jastrz?bie Zdrój
Urszula Tomana - Bochnia
Patryk ?elazko - Nowy Targ

Kategoria GIMNAZJUM:

Klaudia Bizo? - Brze?nica
Nikola Bu?acz - Wroc?aw
Patrycja Cholewa - Bochnia
Micha? Klimek - Katowice
Jessica Klinger - Bydgoszcz
Arkadiusz Michalak - ?ód?
Joanna Michalik - Chorzów
Magdalena Strupiechowska - Warszawa
Hanna Wojtalik - Papowo Biskupie

Kategoria SZKO?A PONADGIMNAZJALNA:

Luiza Czupaj?o - Gdynia
Aleksandra Janus - Ch?ciny
Agnieszka ?opatka - ?ywiec
Magdalena Paczkowska - Toru?
Anna Szyd?owska - Lidzbark Warmi?ski
Aleksandra Tylewicz - Zielona Góra


SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Wszystkich Stypendystów lub ich opiekunów prawnych prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa - tel. 32 331 33 49 lub 605 331 345


Stypendia dla m?odych diabetyków ufundowali:

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, Sanofi-Avetis, Bayer Health Care, Roche Diagnostics Polska, Pa?stwo Ewa i Mieczys?aw Buczkowscy z GliwicUpominki dla Stypendystów przygotowa?:

Oceanic – AA Therapy


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,445 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!