01 December 2021 17:20
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ROZPORZ?DZENIE - LIST DO MINISTERSTWA
W ramach konsultacji spo?ecznych projektu projektu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie bada? lekarskich kierowców i osób ubiegaj?cych si? o uprawnienia do kierowania pojazdami Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wyst?pi?o ze swoim stanowiskiem i uwagami do proponowanych zapisów.

Wprowadzenie przepisów reguluj?cych uzyskiwanie bada? lekarskich przez osoby chore na cukrzyc? w przypadku ubiegania si? przez nie o uprawnienia do kierowania pojazdami mo?na uzna? za dzia?ania w?a?ciwe i konieczne. Jednak wprowadzone zapisy wymagaj? w kilku pozycjach doprecyzowania.

W rozporz?dzeniu powinno zosta? jasno doprecyzowane i oddzielone poj?cie hipoglikemii i ci??kiej hipoglikemii oraz hipoglikemii nocnych i w stanie czuwania a tak?e okre?lenie „nawracaj?ca hipoglikemia” powinno zosta? doprecyzowane „nawracaj?ca ci??ka hipoglikemia”. Brak takich rozgranicze? mo?e powodowa? nieporozumienia i budzi? w?tpliwo?ci zarówno lekarzy jaki i pacjentów. W uzasadnionych przypadkach mo?e by? równie? krzywdz?cy w stosunku do pacjentów miewaj?cych hipoglikemie, nie b?d?ce przeciwwskazaniem do uzyskania uprawnie? do kierowania pojazdami.

Ponadto wprowadzenie zapisu „Uprawniony lekarz, który stwierdzi? przypadek wyst?pienia epizodu ci??kiej hipoglikemii niezale?nie od okoliczno?ci, powinien o tym powiadomi? organ wydaj?cy prawo jazdy w celu oceny predyspozycji zdrowotnych do kierowania pojazdami” jest zbyt ogólne. Poprzez brak rozró?nienia szczegó?owych sytuacji epizodów ci??kiej hipoglikemii na te, które stanowi?y rzeczywiste zagro?enie i wynika?y z zaniedba? w terapii oraz na te które wynikn??y z nieokre?lonych przyczyn i zosta?y opanowane bez interwencji medycznej wprowadza si? sytuacj?, w której zapis ten mo?e prowadzi? do prób zatajania przez pacjentów wspomnianych epizodów, co wp?ynie na jako?? prowadzonego leczenia.

Rozporz?dzenie wprowadza te? nowe stawki za badania lekarskie - stanowi?ce 20 procent (kategorie A, A1, B, B1, T, B+E) oraz 25 procent C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E p?acy minimalnej.

Przepisy maja wej?? w ?ycie do ko?ca roku.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,201 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!