29 November 2021 11:04
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
INSULIN I PASKÓW ZA GROSZ NIE B?DZIE
Rz?d przedstawi? projekt ustawy refundacyjnej, jednej z dwunastu ustaw zdrowotnych, które maja pojawi? si? do ko?ca roku. Apteki nie powinny konkurowa? cenami leków refundowanych przez pa?stwo - uwa?a Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów oznacza to, ?e znikn? "promocje" i "leki za grosz" - pisze Gazeta Wyborcza. Ustawa refundacyjna sprawi, ?e firmy farmaceutyczne nie b?d? mog?y "gra? pacjentem" - podkre?la wiceminister zdrowia Marek Twardowski. Jednak zdaniem mec. Pauliny Kieszkowskiej-Knapik z fundacji Lege Pharmaciae nowe przepisy mog? przyczyni? si? do tego, ?e za leki zap?acimy wi?cej.

Projekt ustawy o refundacji leków, ?rodków spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrobów medycznych zak?ada m.in. wprowadzenie urz?dowych cen i mar? leków finansowanych przez NFZ. Oznacza to, ?e ceny leków refundowanych nie b?d? mog?y by? wy?sze ani ni?sze od tych, które zostan? ustalone przez producentów w wyniku negocjacji z Ministerstwem Zdrowia.

- Nie mo?e by? prowadzona w dalszym ci?gu gra pacjentem, pos?ugiwanie si? nim jako przynosz?cym recepty, aby otrzyma? lek za jeden gorsz. W ?adnym akcie prawnym nie ma mo?liwo?ci sprzedawania leków za grosz, a to si? robi - mówi? podczas spotkania z dziennikarzami Twardowski.

Doda?, ?e ustawa przewiduje powo?anie Komisji Ekonomicznej, która b?dzie negocjowa?a ceny z firmami farmaceutycznymi. B?d? one weryfikowane co 2-5 lat. Mar?a hurtowa leków refundowanych zostanie obni?ona z 8,91 proc. do 5 proc.

- Zmodyfikowana b?dzie tabela mar? detalicznych w aptekach, aby by?a przejrzysta. B?dzie ona zale?a?a nie od ceny ko?cowej leku, tylko od podstawy limitu. W zwi?zku z tym taki sam zarobek b?dzie mia? aptekarz od leku, czy b?dzie kosztowa? 20, czy 100 z?. On uzyska tak? sam? kwot?. Czyli nie b?dzie mu si? op?aca?o ca?y czas przekonywa? i wpycha? pacjentom leków dro?szych, bo jego wp?yw do kieszeni b?dzie jednakowy - podkre?la? Twardowski.

Jak mówi? wiceminister, wprowadzony ma zosta? podatek od refundacji leków. P?aci? go b?d? koncerny farmaceutyczne, które b?d? musia?y przeznacza? 3 proc. przychodów z refundacji. Te ?rodki b?d? przekazywane na konto Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Twardowski podkre?li?, ?e dzi?ki ustawie staniej? ceny produktów z 274 grup lekowych - o kilka lub kilkadziesi?t z?otych a w skrajnych przypadkach nawet o 320 z?, wzrosn? natomiast ceny produktów z 36 grup lekowych - od 1 gr do 5 z?.

W ocenie mec. Pauliny Kieszkowskiej-Knapik z fundacji Lege Pharmaciae nowe przepisy mog? przyczyni? si? do tego, ?e za leki zap?acimy wi?cej ni? do tej pory. - Skutki wej?cia w ?ycie projektu tej ustawy s? trudne do przewidzenia, jednak na pewno nie b?d? one korzystne dla pacjentów. Ustawa jest rewolucyjna, ale zapisano w niej wiele elementów nieznanych w systemie prawa. Sta?a cena spowoduje to, ?e nie b?dzie mo?na jej obni?y?, a wi?c strac? na tym pacjenci, bo to oni dop?acaj? do leków refundowanych. Sta?e ceny s? obecne w systemach refundacyjnych pa?stw, w których p?atnicy w ca?o?ci finansuj? zakup leków. By?yby one korzystne dla pacjentów, gdyby NFZ w ca?o?ci refundowa? leki - powiedzia?a PAP Kieszkowska-Knapik.

Doda?a, ?e obowi?zek zawierania przez apteki chc?ce sprzedawa? leki refundowane umów z NFZ mo?e przyczyni? si? do ograniczenia ich dost?pno?ci. - Ustawa jest prób? przeniesienia na uczestników rynku obowi?zków pa?stwa. Mo?na si? zgodzi?, ?e pa?stwo negocjuje ceny leków, ale niedopuszczalne jest nak?adanie na firmy, które bior? udzia? w refundacji, zobowi?za? publicznoprawnych. W ustawie zosta?y przemieszane dwie sfery: administracyjna i cywilna - podkre?li?a.

Projekt ustawy o refundacji leków, ?rodków spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrobów medycznych zosta? przekazany do konsultacji spo?ecznych. Jest on cz??ci? pakietu 12 ustaw zdrowotnych, który do pa?dziernika ma zosta? z?o?ony w Sejmie.

Projekt przewiduje, ?e sta?? cen? leku refundowanego MZ b?dzie negocjowa?o z producentem. Od jej warto?ci b?dzie ustalana urz?dowa mar?a - w wysoko?ci 5 proc.

Zgodnie z projektem ustawy 17 proc. wydatków NFZ na ?wiadczenia zdrowotne b?dzie musia?o by? przeznaczane na refundacj? leków. Bezp?atne b?d? leki maj?ce udowodnion? skuteczno?? w leczeniu nowotworu z?o?liwego, choroby psychicznej, upo?ledzenia umys?owego, zaburzenia rozwojowego, choroby zaka?nej o szczególnym zagro?eniu epidemicznym oraz leki z programów terapeutycznych i chemioterapii.

Za op?at? rycza?tow? dost?pne b?d? leki refundowane wymagaj?ce stosowania d?u?ej ni? 30 dni oraz te, których koszt miesi?czny, przy odp?atno?ci 30 proc., przekracza 5 proc. minimalnego wynagrodzenia. Na tej samej zasadzie dost?pne b?d? leki, które trzeba stosowa? krócej ni? 30 dni, ale ich koszt, przy odp?atno?ci 50 proc., przekracza 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Podstaw? limitu finansowania leku b?dzie najwy?sza spo?ród najni?szych cen hurtowych, które pokrywaj? co najmniej 15 proc. miesi?cznego obrotu ilo?ciowego zrealizowanego w danej grupie finansowania.

Projekt wprowadza przepisy dotycz?ce dzielenia ryzyka zwi?zanego z ponoszeniem przez NFZ wydatków na refundacj? leków. Mo?liwe b?dzie uzale?nienie wielko?ci przychodu producenta leku od uzyskanych efektów zdrowotnych.

Decyzje refundacyjne b?d? wydawane w oparciu m.in. o stanowisko Komisji Ekonomicznej i Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Projekt wprowadza obowi?zek zawierania przez apteki umów z NFZ, w których zobowi??? si? one do przestrzegania cen uj?tych w obwieszczeniach zawieraj?cych wykazy produktów refundowanych.

Za stosowanie wy?szych mar? i cen od tych, które ustali Ministerstwo Zdrowia, b?dzie obowi?zywa?a kara pieni??na o warto?ci detalicznej brutto leków sprzedanych z naruszeniem przepisów, powi?kszona o 10 proc. warto?ci kwoty refundacyjnej otrzymanej w poprzednim roku kalendarzowym.

?ród?o: onet.pl/PAP

Inne artuku?y na ten temat:

Gazeta Wyborcza: Judyta Wato?a pisze - "Pani Helena z Zabrza ma kilka aptek w pobli?u domu, ale po insulin? wyprawia si? czasem do centrum handlowego za miastem, gdzie kupuje j? za z?otówk?. Jak to mo?liwe, ?e aptece i producentowi to si? op?aca? wi?cej TUTAJ

Rzeczpospolita: Sylwia Szparkowska pisze - "Ministerstwo Zdrowia zaka?e promocji w aptekach na te leki, do których dop?aca pa?stwo. Wed?ug firm pacjenci zap?ac? wi?cej. Resort uwa?a, ?e ceny spadn?" Wi?cej TUTAJ


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,570 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!